Europoslanec Van Nistelrooij: Kohézia ostáva pilierom EÚ aj napriek rozpočtovým škrtom

Lambert Van Nistelrooij pôsobí ako koordinátor regionálneho rozvoja v Európskom parlamente . [Flickr/EPP]

Rozpočtové škrty, ktoré navrhuje Komisia, sa vykompenzujú zvýšením vnútroštátneho spolufinancovania, uviedol holandský europoslanec LAMPERT VAN NISTELROOIJ. 

LAMBERT VAN NISTELROOIJ je holandský kresťanský demokrat a člen Európskej ľudovej strany (EĽS). V Európskom parlamente pôsobí ako Koordinátor pre regionálny rozvoj.

Aký máte dojem z rozpočtového návrhu Komisie?

Nemôžme sa veľmi sťažovať. Musíme počkať, čo urobia členské štáty. Aj keď znížime výdavky tam, kde je to možné, a zameriame sa na politiku s jasnou európskou pridanou hodnotou, stále bude potrebné prispievať do rozpočtu viac. Len tak budeme schopní aj naďalej plniť európske zmluvy. Dôvodom je však aj brexit či nové úlohy Únie.

Európska ľudová strana mala možnosť hovoriť s komisárom Oettingerom a ďalšími komisármi, ktorí sú zároveň jej členovia. Ak mám byť úprimný, v návrhu Komisie sa neobjavilo všetko, čo sme chceli.

Ambície vs. zdroje: Viacročný rozpočet EÚ 2021-2027

ŠPECIÁL / Slovensko sa pripravuje na škrty vo finančných tokoch z EÚ a na nové podmienky. Debata o európskom rozpočte na ďalších 7 rokov oficiálne začala.

Čo by ste radi videli v návrhu?

Očakávali sme, že kohézna politika bude mať rovnaký podiel v tomto rozpočte ako v tom predchádzajúcom. Ak sa však pozrieme na celkový rozpočet, môžme povedať, že 375 miliárd eur vyčlenených na kohéznu politiku znamená, že naďalej patrí medzi základné piliere Únie. Je zakotvená v európskych zmluvách a preto je to naša povinnosť. Dokážeme fungovať aj s navrhovaným znížením o sedem percent. To však po inflácii predstavuje 12,5 percenta.

Už na plenárnom zasadnutí som povedal, že by sme mohli znížiť mieru spolufinancovania projektov v bohatších krajinách. Tá je teraz na úrovni 50 percent pre rozvoj vidieka a 50 percent pre každý oprávnený projekt v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Predpokladám, že sa dostaneme na 40 percent. S pomocou týchto zmien môžu programy pokračovať. Celkový rozpočet – rozpočet Únie plus spolufinancovanie – však výrazne prevýši 400 miliárd.

Maroš Šefčovič: Zaostrené na „národné“ rozpočtové obálky

Je nutné, aby celkový pokles peňazí na kohéziu niesli členské krajiny proporčne, férovo, píše MAROŠ ŠEFČOVIČ.  

Hovoríte o bohatších členských štátoch. Čo však ostatné krajiny?

Je treba mať na pamäti solidaritu. To platí najmä pre čistých platiteľov, ktorí budú musieť prispievať ešte viac. Systém je viac-menej inkluzívny. Ak navyše vezmeme do úvahy peniaze Únie a spolufinancovanie, nie je to až taká veľká zmena.

Čo sa mení, je nariadenie o spoločných ustanoveniach (CPR), ktoré sa bude aktualizovať. S pani Krehlovou sme boli jeho spravodajcami. Momentálne zahŕňa päť fondov (Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky fond námorného a rybného hospodárstva, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Kohézny fond). Rozšíri sa o azyl, migráciu a bezpečnosť. Mal by vzniknúť súbor spoločných pravidiel pre všetky tieto oblasti, čo bude pomerne veľká výzva. Komisia bude navrhovať menší počet okruhov a viac spoločných pravidiel.

Čím podmieniť čerpanie eurofondov?

Pridať sa k európskej prokuratúre by mala byť základná požiadavka na krajiny, ktoré čerpajú európske fondy, píše maďarský europoslanec zo skupiny Zelených, BENEDEK JÁVOR.

Komisia používa súdržnosť na to, aby presadila integrovanejšiu a menej roztrieštenú politiku. Všetko by malo spadať pod spoločné riadenie.

V rozpočtovom návrhu Komisie je jasne vidieť jej snahu zosúladiť kohéznu politiku s európskym semestrom. Myslíte si, že by to mohlo mať negatívny vplyv práve na kohéznu politiku?

Nie, nemyslím si to. Európsky semester by mal byť podmienkou pre získanie finančných prostriedkov. Toto nemá nič spoločné so zdieľaným riadením ako takým.

Program pre štrukturálne reformy však už máme. Toto by malo byť 25 miliárd eur, sa vyčlenia z kohéznej politiky.

Nie, nevyčlenia, pretože teraz začíname od nuly. Bol som spravodajcom pre program štrukturálnych reforiem. Na začiatku tohto programového obdobia sme získali 146 miliónov z technickej pomoci Kohézneho fondu na to, aby sme mohli začať. Neskôr sme však mali naše financie doplniť z iných zdrojov. Teraz tu po prvýkrát máme návrh na samostatný program, ktorý nie je súčasťou rozpočtu Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku.

Napriek tomu sa môže zdať, že mechanizmus programu na podporu štrukturálnych reforiem je trochu nejasný. Ako mu rozumiete Vy?

Služba na podporu štrukturálnych reforiem, špeciálna jednotka Generálneho sekretariátu, je zodpovedná za jeho riadenie. Situácia je dnes taká, že 70 percent súčasných špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny priamo súvisí s kohéziou a s tým, čo robia mestá a regióny. Ide napríklad o verejné obstarávanie v Rumunsku alebo o správu fondov v Poľsku.

Bratislavská župa bojuje za viac peňazí z budúceho rozpočtu EÚ. Ostatné kraje zatiaľ nie sú proti

Bratislavský samosprávny kraj chce, aby sa zmenila metóda, ktorou sa meria vyspelosť regiónov v Európskej únii. Od nej totiž závisí, koľko peňazí dostávajú z fondov Európskej únie.

Zvyšok – 30 percent – sa nikdy netýkal kohézie. Ide napríklad o rekonštrukciu bánk. Je pre mňa mimoriadne dôležité, aby sa z kohéznej politiky nepresunuli žiadne financie, okrem prípadov, kedy sa samotný členský štát rozhodne previesť peniaze do fondu „InvestEurope“. V rámci súčasného programového obdobia je ešte stále na stole návrh na prerozdelenie nevyužitých zdrojov kohéznej politiky – výkonnostnej rezervy – na financovanie určitých reforiem. Podľa mňa je však táto myšlienka už mŕtva.

Pretože ste to zablokovali vo Výbore pre regionálny rozvoj.

Vyjadrím sa takto: táto myšlienka nebola nikdy reálna. V Rade ani Parlamente by nenašla žiadnu podporu. Doteraz sme nedostali jasné odpovede. Momentálne som rád, že vznikol samostatný fond.

Existuje aj niekoľko obáv o Európsky sociálny fond (ESF). Niektorí tvrdia, že podľa nového návrhu sa oddelí od kohéznej politiky.

Európsky sociálny fond má dlhú tradíciu a vždy bol fondom, ktorý riadia členské štáty spolu s Európskou komisiou. Proces smeruje zdola nahor. Po novom by mohol byť viac centralizovaný. Musím zistiť, čo by to mohlo reálne znamenať, pretože tu existuje veľmi veľká rozmanitosť a rôzne potreby.

ESF nie je len fondom pre centrálne riadené veci. Je tiež fondom na riešenie požiadaviek lokálneho trhu práce.

Pochádzam z Eindhovenu, mesta spoločnosti PHILIPS. Jej generálny riaditeľ sa v tlači neustále vyjadruje, že potrebujeme viac inžinierov. Táto situácia má vplyv na našu budúcu sociálno-ekonomickú situáciu. Teoreticky je už teraz možné, že v rámci ESF a CPR by sa vynakladali peniaze nielen na ľudí, ktorí sú nezamestnaní alebo potrebujú byť vyškolení.

Peniaze by sa mohli vynaložiť aj na tých, ktorí chcú pracovať s umelou inteligenciou alebo sa stať lepšími inžiniermi. Môj región a mnohé ďalšie v Európe potrebujú práve takýchto ľudí. ESF by mal byť naozaj šitý na mieru.

Čím podmieniť čerpanie eurofondov?

Pridať sa k európskej prokuratúre by mala byť základná požiadavka na krajiny, ktoré čerpajú európske fondy, píše maďarský europoslanec zo skupiny Zelených, BENEDEK JÁVOR.

Podľa informácii, ktoré máme k dispozícii, by mohol ESF smerovať k centralizovanejšiemu riadeniu na úkor členských štátov a nebol by začlenený do regionálnych programov.

To by bola chyba. Ak si členské štáty ihneď zaúčtujú finančné prostriedky Únie na národných účtoch spolu so štátnym rozpočtom na sociálnu politiku, ako sa to stalo v Holandsku prostredníctvom centrálneho riadenia, bude to predstavovať len malú časť štátneho rozpočtu a účinky európskych peňazí nebudú viditeľné. Nebolo to najlepšie využitie ESF a ani najlepšia demonštrácia výsledkov.

Je Parlament pripravený začať rokovania o novom VFR? Máte už k návrhu Komisie zmeny a doplnenia?

Sme pripravení uskutočniť rýchle zmeny v Parlamente a prispôsobiť sa novým skutočnostiam, napríklad miere spolufinancovania. Parlament musí zanalyzovať všetky ostatné návrhy a snažiť sa zachovať tri kategórie regiónov: konvergenčné, prechodné a rozvinuté regióny.

Eurofondy sa presunú na juh Európy

Reforma politiky súdržnosti presunie financie zo strednej a východnej Európy do krajín na juhu kontinentu, postihnutých hospodárskou krízou, píše denník Financial Times.

Ak by to chcela Komisia zmeniť, určite to doplníme. Rád by som urýchlil aj možnosť využitia „výkonnostnej rezervy“. Teraz máme rezervu vo výške 6 percent – takmer 21 miliárd – v obálkach členských štátov a môžeme ju použiť len na konci obdobia. Chcel by som, aby bol systém dynamickejší. Ak posielate svoje projekty, ktoré sa týkajú napríklad energetického prechodu, a robíte to správne, financie by ste mali dostať ihneď. Po šiestich rokoch už napríklad nemôžem motivovať svoje deti tým, že poviem: „Neskôr, ak dokončíte štúdium, pôjdete na výlet.“ Trvá to príliš dlho.

Myslíte si, že sa o novom európskom rozpočte rozhodne ešte pred koncom mandátu súčasného Parlamentu?

Ak by záležalo len na Parlamente, tak áno. My sme pripravení, no nesmieme zabúdať, že aj členské štáty sa musia na novom rozpočte dohodnúť. Podľa mňa je reálne, že návrh prejde prvým čítaním a ešte v tomto volebnom období sa zhodneme na 95 percentách jeho obsahu.

O niektorých politicky citlivých častiach – ako právny štát – sa bude diskutovať dlhšie. Vo výbore pre regionálny rozvoj sú však vzťahy medzi politickými skupinami veľmi dobré. Základné stavebné kamene správy vidíme rovnako.

Európske peniaze za právny štát: Politický nátlak na členské štáty alebo nevyhnutnosť?

ŠPECIÁL / Názory na nový mechanizmus z dielne Komisie, podľa ktorého by sa čerpanie peňazí z rozpočtu EÚ podmieňovalo doržiavaním zásad právneho štátu, sa medzi slovenskými europoslancami líšia. Väčšina z nich sa obáva jeho finálneho nastavenia. 

V každom prípade nevieme, kedy Rada dospeje k dohode o rozpočte. Nie je to jasné. Niektorí napríklad hovoria o roku 2020. Je to jej výsada, ktorú Parlament nevie ovplyvniť.

Komisia predstavila 2.mája svoj návrh týkajúci sa nového Viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020. Podľa neho sa fondy Kohéznej politiky znížia o 7 percent.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8