SR z fondov EÚ môže získať vyše 17 mld. eur

euro

Búrlivú diskusiu vyvoláva medzi politikmi a vo verejnosti rozdelenie finančnej alokácie pre SR, ktorú stanovuje Národný strategický referenčný rámec na roky 2007 – 2013. Slovensko má šancu čerpať nielen túto sumu, ktorá rezonuje v poslednom čase v médiách.  

Na otázky EurActivu odpovedal Albert Németh, riaditeľ odboru rozpočtu EÚ Ministerstva financií SR a člen pracovných skupín Národného konventu o EÚ .

  • Média i politici často operujú číslom 11 miliárd eur určenej na eurofondy v SR na roky 2007-13. Keď sa však pozeráme na to komplexnejšie, prepočty sú blízke 15 mld. eur. Aká je teda odhadovaná celková suma, ktorú má Slovensko šancu získať v nasledujúcich rokoch?

Slovensko môže na základe dohody o finančnom rámci EÚ na roky 2007-2013 získať v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu čiastku 11.587.904.495 eur (v bežných cenách). Táto čiastka však nie je netto suma. Ide o záväzky, ktoré SR môže v danom období získať z rozpočtu EÚ. Vami uvádzaná čiastka blízka 15 mld. eur predstavuje odhad celkových príjmov SR z rozpočtu EÚ v rokoch 2007-2013, t.j. príjmy zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, poľnohospodárske príjmy – priame platby, trhovo-orientované výdavky, rozvoj vidieka, rybolov, príjmy na ochranu, bezpečnosť a spravodlivosť – ochrana vonkajšej hranice EÚ a príjmy z ďalších komunitárnych programov EÚ.

  • Ako je rozdelená teda suma medzi ERDF, ESF, Kohézny fond a Európsku územnú spoluprácu, ako aj ďalšie prostriedky pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky fond pre rybolov?

Rozdelenie alokácie podľa cieľov kohéznej politiky je nasledovné:

Cieľ kohéznej politiky

Cieľ konvergencia (ERDF, Kohézny fond)

10 911 601 421

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (ERDF, ESF)

122 603 156

Presun z cieľa Konvergencia na vedu a výskum v cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

326 415 373

Cieľ Európska územná spolupráca (ERDF)

227 284 545

Spolu

11 587 904 495

 
Rozdelenie podľa fondov vyzerá takto: 

Fondy

Kohézny fond

3 898 738 563

Európsky fond regionálneho rozvoja

6 189 562 776

Európsky fond sociálneho rozvoja

1 499 603 156

Spolu

11 587 904 495

Známe sú aj ďalšie dve sumy, vrátane alokácia pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka na roky 2007-2013: 

Fondy

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

1 969 412 805

Európsky fond pre rybolov (EFF)

12 135 353

Spolu

1 981 548 158

Všetky sumy v eurách sú vyjadrené v bežných cenách.

  • Existujú odhady v prílive prostriedkov EÚ aj so započítaním komunitárnych programov a iniciatív (napr. Mládež, Socrates, Leonardo, Rámcový program pre vedu a výskum, Marco Polo a pod.)?

V rámci prostriedkov, z ktorých väčšina sa poskytuje na centralizovanom základe (projekty vyberá EK, existuje priamy vzťah medzi EK a prijímateľom), a na ktoré nemá SR nárok, ako je to napr. u prostriedkov kohéznej politiky sa odhaduje, že SR by mohla v období 2007-2013 získať približne 1 miliarda eur.

  • Ako môže pomoc z EÚ ovplyvniť rast HDP a konvergenciu regiónov SR? Slovensko je v súčasnosti s HDP podľa parity kúpnej sily pod 60 % EÚ-25. Kam sa môže ekonomika krajiny dostať okolo rokov 2013 – 2015 v porovnaní s EÚ-27?

Riešenie otázok kvality hospodárskeho rastu bude zohrávať dominantnú úlohu v napĺňaní vízie v programovacom období 2007 – 2013. Preto je strategický cieľ formulovaný ako výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť , zamestnanosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“.
 

Merateľné ukazovatele strategického cieľa SR:

Hodnota v 2013

HDP na obyvateľa v PKS vo vzťahu k EÚ-15,

Produktivita práce (HDP v PKS na pracujúceho) vo vzťahu k EÚ-15

Miera zamestnanosti (15 – 64) vo vzťahu k EÚ-15

viac ako 60% úrovne EÚ-15

viac ako 70% úrovne EÚ-15

viac ako 90% úrovne EÚ-15

  • Koľko SR zaplatí v nasledujúcom programovom období 2007 – 2013 do rozpočtu Únie?

Na základe odhadov, SR odvedie v období 2007-2013 do rozpočtu EÚ približne 3,8 miliardy eur (vyjadrené v bežných cenách). Tento prepočet je urobený na základe ešte neschváleného nového rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov ES .

  • Aký je očakávaný multiplikačný účinok fondov EÚ pre Slovensko? Je možné ho vyjadriť v nejakom finančnom koeficiente, prípadne v počte novovytvorených pracovných miest a pod.?

Pri hodnotení efektívnosti a účinnosti vynakladania zdrojov z rozpočtu EÚ je hlavným meradlom pomer získaného kapitálu vo vzťahu k vynakladaným výdavkom vyjadrený v percentách (tzv. leverage efekt). V prípade čiastky alokovanej pre SR zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sa predpokladá, že prostriedky poskytnuté z ERDF, ESF a Kohézneho fondu budú generovať ďalšie potenciálne národné verejné zdroje a súkromné zdroje. Celkový objem prostriedkov (zdroje EÚ, národné verejné a súkromná zdroje) sa očakáva v priemere 17 287,0 mil. EUR, vyjadrený v stálych cenách roku 2004.


Pozn. editora:

A. Németh je rešpektovaný odobrník na finančné a metodické otázky okolo fondov EÚ z okolia Márie Kompišovej, generálnej riaditeľky eurofondových sekcií na MF SR a neskôr na MPSVaR SR. Po prechode na MPSVaR po roku 2006 viedol metodiku prípravy nového nastavenia ESF pre roky 2007-2013 a koncom roka 2007 po schválení OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia odišiel pracovať do poradenského prostredia.