Musíme pokračovať v zodpovednej hospodárskej politike

Valdis Dombrovskis, Zdroj: Audiovisual.europarl.europa.eu/

Valdis Dombrovskis je podpredseda Európskej komisie zodpovedný za euro a sociálny dialóg. V rokoch 2009 – 2014 bol premiérom Lotyšska.

Niektoré členské štáty z južnej Európy začínajú protestovať proti fiškálny pravidlám EÚ. Ste ochotný preukázať viac pochopenia, alebo uplatníte pravidlá bez ohľadu na okolnosti?

Komisia má ako strážca európskych zmlúv povinnosť presadzovať ich pravidlá, vrátane Paktu stability a rastu. Zároveň sa snaží čo najlepšie využívať flexibilitu, ktorú Pakt ponúka. Vidíme to aj na prístupe Komisie v súčasnej ekonomickej situácii, keď dochádza k spomaleniu rastu a nestálosti na rozvíjajúcich sa trhoch.

Teraz je v skutočnosti ešte dôležitejšie, aby mali zodpovednú hospodársku politiku, posilnili odolnosť ekonomík a vydržali turbulencie na trhoch.

Veľký súboj začne v máji, keď Komisia vydá pre jednotlivé krajiny svoje odporúčania.  Španielsko a Taliansko sú považované za najproblematickejšie prípady. Španielske politické strany sa spojili a žiadajú viac času na zníženie deficitu. Keďže sa krajine sa tento rok nepodarí dosiahnuť stanovenú výšku deficitu, zdá sa nevyhnutné, aby k predĺženiu za nejakých podmienok došlo. Čo budete požadovať od Španielska výmenou za viac času?

Nemôžem potvrdiť, že by o ďalšom ročnom predĺžení prebiehali nejaké vyjednávania. Podľa údajov, ktoré sú zahrnuté v našej zimnej prognóze, je možné, že Španielsko svoj cieľ deficitu minulý rok nesplnilo. Hrozí, že cieľ rozpočtu Paktu stability a rastu nedodrží ani tento rok. Rozhodnutie prijmeme na jar, keď Eurostat potvrdí dáta pre rok 2015.

Španielsku ste odkázali, že bez ohľadu na to, aká strana alebo koalícia príde k moci, bude musieť prijať ďalšie úpravy. Platí ešte tento odkaz pre krajinu, alebo budete k novej vláde zhovievavejší?

Musíme uznať, že Španielsko v minulých rokoch vynaložilo značné úsilie na fiškálne úpravy. Reformy realizované na trhu práce priniesli svoje ovocie a vidíme, že krajina je jednou z najrýchlejších rastúcich ekonomík. Je tu stále vysoká nezamestnanosť, ale v minulom roku zreteľne klesla.

Komisia zhodnotila, že Španielsko v rámci odporúčaní pre jednotlivé krajiny v roku 2015 dosiahlo určitý pokrok. Krajina je teraz niekde okolo priemeru EÚ, ostatné štáty zaznamenali len obmedzený pokrok. Samozrejme, Španielsko musí urobiť ešte veľa, aby oživilo svoju ekonomiku a obnovilo rast pracovných miest.

Stanovisko k rozpočtu Španielska ale Komisia nezmenila. U všetkých krajín, vrátane Španielska žiadame, aby prijali opatrenia, ktorým zabezpečia dodržiavanie Paktu stability a rastu. Krajina musí predložiť aktualizovaný plánovaný rozpočet, pretože v tom, ktorý predložila Komisii na jeseň chýbali niektoré informácie, napríklad miestne a regionálne údaje.

Od decembra nie je v Španielsku vláda, ktorá by mohla realizovať reformy a úpravy. Je  pravdepodobné, že nevznikne ani v máji, keď Komisia vydá odporúčania pre jednotlivé krajiny. Znepokojuje vás to?

Politický vývoj neospravedlňuje členské štáty od plnenia povinností v rámci Paktu stability a rastu, platí to aj pre Španielsko.

Očakávame, rovnako ako u ktoréhokoľvek iného členského štátu, prípravu a predkladanie programov národných reforiem, čo je ďalší krok v európskom semestri.

Na jar sa očakáva zvýšený počet utečencov, ktorí prichádzajú do Európy. V tom čase sa bude konať aj referendum o možnom vystúpení Británie z EÚ.  Ak k tomu pridáme „fiškálnu vzburu“,  zažijeme ešte pred letnými prázdninami veľkú búrku?

Situácia je určite veľmi komplikovaná. Potrebujeme rázne zakročiť, najmä v otázke utečeneckej krízy. Z pohľadu Európskej komisie zdôrazňujeme potrebu koordinovaného prístupu a plnenie toho, na čom sme sa dohodli. Vidíme pokrok, ale musí byť ešte rýchlejší. Sme svedkami, že členské štáty robia jednostranné kroky, ktoré vytvárajú ďalšie problémy.

Hlavy štátov a vlád členských krajín dospeli k dohode s Veľkou Britániou. Teraz sa musia rozhodnúť britskí voliči.

Z ekonomického hľadiska sme v zimnej hospodárskej prognóze poukázali na istú mieru neistoty na trhoch, ktorá potvrdzuje, že musíme pokračovať v zodpovedných hospodárskych a fiškálnych politikách.

Plánujete pripraviť štúdiu o potenciálnych nákladoch pre EÚ, ktoré by súviseli s Brexitom?

Kvalitatívne dosahy sú známe, kvantitatívne odhady pripravovať nebudeme. Z ekonomického hľadiska je pre EÚ aj Veľkú Britániu oveľa výhodnejšie zostať spolu.

Ako súčasť dohody medzi Veľkou Britániou a EÚ dostal Londýn určité výhody vo vzťahu k integrácii v eurozóne. Spomalí to integračný proces?

Dohodnutá „záchranná brzda“ je rozumný kompromis. Na jednej strane umožňuje Veľkej Británii reagovať na určité problémy v Rade, ak negatívne vplývajú na krajiny mimo eurozóny. Na druhej strane Veľká Británia, nemá možnosť veta, takže nebráni eurozóne prijať potrebné opatrenia.

Ak hovoríme o ďalšom prehlbovaní hospodárskej a menovej únie, musíme byť voči zvyšku Európy čo najviac transparentní. Akákoľvek nová iniciatíva musí byť otvorená krajinám mimo eurozóny, ktoré by sa chceli pridať.