Našou prioritou je dokončiť reformu poľnohospodárskej politiky, hovorí portugalská agroministerka

Nemecká a portugalská agroministerka Julia Klockner a Maria do Céu Antunes počas ceremóni odovzávania predsedníctva v Rade EÚ. [Rada EÚ]

Portugalsko od prvého januára prebralo po Nemecku predsedníctvo v Rade EÚ. Jeho prioritou  je spraviť všetko preto, aby dokončilo rokovania o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky, v EÚ vytvorí udržateľnejší systém produkcie potravín, hovorí v rozhovore portugalská agroministerka MARIA DO CÉU ANTUNES.

Maria do Céu Antunes je portugalská ministerka poľnohospodárstva, ktorá bude 30. júna predsedať Rade pre poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH).

V skratke, aké sú hlavné priority portugalského predsedníctva Rady EÚ v oblasti poľnohospodárstva?

S heslom „je na čase dosiahnuť spravodlivú, zelenú a digitálnu obnovu,“ chce portugalské predsedníctvo prispieť k obnove EÚ kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Naše aktivity zameriame na tri prednostné oblasti: spravodlivejšia, zelenšia a digitálnejšia Európa.

Čo sa týka poľnohospodárstva, naše priority sa odvolávajú na „zelenší“ pilier EÚ. To znamená, že mienime podporiť obnovu, udržateľnosť a digitalizáciu európskeho agropotravinárskeho priemyslu. Ďalej chceme zabezpečiť udržateľný rozvoj vidieckych oblastí prostredníctvom reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP), ale tiež akčného plánu pre rozvoj organickej produkcie v EÚ, stratégie z Farmy na stôl (F2F), ako aj cez ďalšie dlhodobé vízie pre vidiek.

Biodiverzita, menej emisií a väčšia podpora malých fariem: Komisia spísala odporúčania slovenskému agrosektoru

Ako eurokomisia vidí slovenské poľnohospodárstvo a čo mu radí? Exekutíva EÚ pre každý členský štát spísala súbor odporúčaní, na čo by sa mali zamerať vo svojich strategických plánoch pre agropolitiku EÚ.

Európska komisia v piatok (18. decembra) zverejnila odporúčania, ktoré majú …

Nemecké predsedníctvo vám zanechalo náročnú úlohu v podobe reformy SPP. Budete sa snažiť dospieť k dohode ešte počas vášho predsedníctva?

Sme odhodlaní v priebehu najbližších šiestich mesiacov dokončiť rokovania o SPP, ktoré začalo nemecké predsedníctvo – ide o rozhovory v rámci trialógu medzi Radou EÚ, Európskou komisiou a Európskym parlamentom ohľadom troch hlavných nariadení: nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa strategických plánov, nariadenia o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a horizontálneho nariadenia SPP. Našim hlavným cieľom je zaistiť odolnosť agrosektora a docieliť jeho zelený prechod so súčasným zvýšením príjmov poľnohospodárov a spravodlivejšími cenami pre spotrebiteľov.

Vo vzduchu ale stále visí hrozba, že Komisia stiahne svoj návrh reformy SPP. Dostali ste záruku od exekutívy Únie, že nevyužije túto možnosť, alebo platí, že stále môže nastať?

Sme presvedčení, že všetky strany splnia záväzok doviesť tieto rokovania do dobrého konca. Reforma SPP bude mať zásadný význam pre prechod k udržateľnejšiemu potravinovému systému a tiež pre motivovanie európskych poľnohospodárov, aby prispeli k plneniu environmentálnych a klimatických cieľov EÚ. Je nespochybniteľné, že SPP v posledných rokoch posilnila význam ekologických cieľov v oblasti produkcie potravín a poľnohospodárskej činnosti. Reforma, o ktorej teraz diskutujeme, tieto ciele aj vplyvom Európskej zelenej dohody ešte navyšuje.

Všetci chceme dosiahnuť tieto ciele pomocou procesu, ktorý bude transparentný a predvídateľný. Začali sme dialóg o reforme SPP, v rámci ktorého posiela Európska komisia svoje odporúčania členským štátom. Tieto odporúčania sa vzťahujú predovšetkým na hodnotenie príspevkov každej krajiny k cieľom Európskej zelenej dohody. Spravíme všetko preto, aby sme dovŕšili tieto rokovania do úspešného konca. Všetci si želáme mať poľnohospodárstvo, ktoré bude zelenšie, inkluzívnejšie, efektívnejšie a udržateľnejšie.

Ako hodnotíte doterajšie implementáciu Európskej zelenej dohody v agropotravinárskom sektore? Na čo upriamite vašu pozornosť v tomto procese?

Všeobecná dohoda z rokovania Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo, ktorá sa uskutočnila 19. až 20. októbra ohľadom reformy SPP, nám umožnila dosiahnuť mimoriadne dôležitý cieľ. Kľúčom k úspechu bolo správne vyváženie ekonomických a environmentálnych opatrení.

Stratégia F2F je v samotnom centre Zelenej dohody. Jej hlavným cieľom je, aby bol potravinársky systém Únie autonómnejší a udržateľnejší. Jej súčasťou je zmena spôsobu, akým sa v Európe produkuje a konzumuje jedlo. Berie väčší ohľad na prírodné zdroje a ochranu biodiverzity, význam ktorých sa počas pandémia COVID-19 ešte viac zvýraznil.

Európski poľnohospodári budú zohrávať veľmi dôležitú úlohu v súvislosti s prechodom EÚ k  udržanejšiemu a odolnejšiemu poľnohospodárstvu. Spoločná poľnohospodárska politika bude pre nich hlavným nástrojom na splnenie tohto cieľa.

V prípade stratégie F2F sa verejná mienka skôr sústreďuje na jej konkrétne ciele. Na aké zmeny a inovácie by sa pri tomto prechode mala Únia sústrediť podľa vás?

Tieto ciele neodmysliteľne súvisia s otázkou budúcnosti poľnohospodárstva, ktoré chce byť inovatívne, chce kombinovať technológie a prenášať znalosti z digitalizácie v snahe udržateľne narábať so zdrojmi a chrániť ekosystémy.

Toto všetko prispeje k urýchlenej, ale nevyhnutej, klimatickej a digitálnej tranzícii, ktorá je dôležitá pre budúce generácie a pre jednotnú a sociálne zodpovednú Európu.

Mičovského rezort stále skrýva kľúčové dokumenty pre budúce agrodotácie z EÚ

Ministerstvo nevie, kedy bude hotový kľúčový dokument pre nastavenie budúcich agrodotácií, ktorý malo v pláne dokončiť do konca minulého roka. V súvislosti s takzvanou Intervenčnou stratégiou najnovšie hovorí o konci roka 2021. Neisté je aj zapojenie odbornej verejnosti do príprav.

Ďalším sporným bodom rokovaní, ktorému muselo nemecké predsedníctvo v rokovania čeliť, bolo označovanie potravín. Plánujete sa vrátiť k tejto problematike počas vášho predsedníctva?

Problematika označovania potravín je pre naše predsedníctvo veľmi dôležitá. Nadviažeme sa ňu s cieľom nájsť spoločné riešenie, ktoré bude vyvážené. Našim cieľom bude nájsť taký systém označovania, ktorý umožní spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia.

Portugalsko bude prvá krajina, ktorá počas výkonu predsedníctva bude čeliť potenciálnym komplikáciám súvisiacim s Brexitom. Plánujete v tejto súvislosti podniknúť niečo konkrétne?

Brexit bude pre naše predsedníctvo veľmi  dôležitou témou. Dohoda z 24. decembra je od prvého januára v provizórnej fáze, zatiaľ čo obidve strany prijímajú kroky, ktoré sú potrebné na jej ratifikáciu. Naše predsedníctvo bude venovať veľkú pozornosť problematike budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom s cieľom vybudovať komplexné, spravodlivé a vyvážené partnerstvo, ktoré bude rešpektovať záujmy oboch strán. Spojené kráľovstvo zostáva pre nás významným partnerom v sektoroch poľnohospodárstva a agropotravinárstva.

Nie ste prvou krajinou, ktorá počas svojho predsedníctva musí čeliť pandémii COVID-19. Ste spokojná s opatreniami, ktoré sa doteraz prijali?

Najlepší spôsob, ako zaručiť odolnosť poľnohospodárstva v budúcnosti, je spoločne vybudovať odolnejšiu a súdržnejšiu Európu. To platí obzvlášť pre tieto pandemické časy, ktoré zdôraznili potrebu posilniť európsky agropotravinársky systém. Našou ambíciou je posilniť strategickú autonómiu Európy a posilniť jej globálne postavenie.