OLAF: Nelegálny obchod s tabakom živí vážnejší zločin

pašovanie cigariet

ilustračné, zdroj: OLAF

Margarete Hofmannová je riaditeľkou pre politiky Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

 

Aký problém predstavuje nelegálny obchod s tabakom v EÚ a ako sa v ňom angažuje OLAF?

Veľkosť čierneho trhu s tabakom sa dá zistiť len veľmi ťažko. Podobne je tomu aj s iným nelegálnymi aktivitami naprieč všetkými členskými štátmi.

Podľa dostupných odhadov však pašovanie tabaku stojí európsky a národné rozpočty viac než 10 miliárd ročne. S dostupných informácii usudzujeme, že nelegálny obchod s tabakom sa za posledné dva až tri roky všeobecne ustálil, no na povážlivo vysokej úrovni. V niektorých členských štátoch nám podiel z ilegálneho trhu s tabakom robí starosti, obzvlášť keď vieme, že pašovanie cigariet sa stáva hlavným zdrojom príjmov pre organizovaný zločin.

OLAF sa problémom zaoberá v dvoch rovinách. Z operačného hľadiska cez nezávislý vyšetrovací mandát a z politického, kde Komisii poskytuje vstupy pre jednotlivé politiky.

Úrad napríklad vyšetroval prípady pašovania tabaku, ktoré priniesli pozoruhodné výsledky. V roku 2015 sa podarilo s podporu OLAF zabaviť celkovo 619 miliónov cigariet, čo predstavuje tri cigarety z každého zadržaného balíčka v Európe.

OLAF navyše koordinuje spoločné colné operácie pod vedením národných orgánov – tzv. „JCO“. Ide o cielené akcie colných úradov niekoľkých krajín na boj proti pašerákom v niektorých rizikových oblastiach, či pašeráckych trasách, ktoré vidia ako problematické. V roku 2015 spoločne členskými štátmi zorganizoval tri takéto operácie, ktoré viedli k zabaveniu 17 miliónov cigariet.

 

V niektorých členských štátoch nám podiel z ilegálneho trhu s tabakom robí starosti, obzvlášť keď vieme, že pašovanie cigariet sa stáva hlavným zdrojom príjmov pre organizovaný zločin.

 

Spolupráca s národnými orgánmi je kľúčová a OLAF je v dennom kontakte colnými úradmi členských štátov Únie. Vlani v lete úrad napríklad podporil grécke úrady pri zadržaní 50 miliónov cigariet v prístave Pireus. Španielskym úradom sme poskytli informácie, ktoré viedli k zabaveniu 22 miliónov pašovaných cigariet v Barcelone a v Malage.

Pašeráci vedia byť pri maskovaní tovaru, ktorý sa snažia previesť, veľmi vynaliezaví. Len pred pár mesiacmi pomohol OLAF španielskym colníkom odhaliť 9 miliónov tzv. „cheap whites“ cigariet, ktoré ukryli do nákladu s invalidnými vozíkmi v barcelonskom prístave. Takmer v rovnakom čase sa v prístave v gréckom Pireu vylodili štyri kontajnery ratanových kresiel z Vietnamu naložené 23 miliónmi cigariet. Ako viete, „cheap whites“ sú cigarety značiek, ktoré v EÚ nemajú legálnu distribúciu, teda sa predávajú nelegálne bez platenia daní. Ak chceme zabrániť ďalším stratám v príjmoch do európskeho rozpočtu, musíme spolupracovať s našimi partnermi v EÚ, ale taktiež v hlavných tranzitných krajinách.

Okrem práce v teréne, OLAF podporuje Európsku komisiu pri tvorbe politík zameraných na potieranie pašovania tabaku. EÚ prijala smernicu o tabakových výrobkoch a Protokol na odstránenie nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami (Protokol FCTC) čim posilnila svoj legislatívny rámec na boj proti tomuto druhu ilegálneho obchodu.

Počnúc májom 2019 predpokladá tabaková smernica zavedenie nového rozsiahleho systému na monitorovania a sledovanie (track and trace) cigariet, ktoré sa nachádzajú na európskom trhu alebo sú preň určené. Protokol FCTC zase obsahuje kľúčové požiadavky na výrobu tabakových výrobkov a technológie na ich výrobu nástrojov, posilnenie kontroly duty free zón a taktiež opatrenia proti praniu špinavých peňazí. Z dlhodobého hľadiska chce Protokol FCTC docieliť vytvorenie globálneho sledovacieho systému.

Európska únia nedávno podpísala memorandum o porozumení s Bieloruskom, ktoré sa týka práve „cheap white“ cigariet. Čo obsahuje?

Dohoda o administratívnej spolupráci, ktorú v júli 2016 podpísal OLAF s bieloruským colným úradom má technický a operačný charakter. Navrhli ju tak, aby im prakticky umožnila spolupracovať pri vyšetrovaní. Dohoda by OLAFu a bieloruským úradom mala pomôcť zefektívniť spoločné úsilie v boji proti nelegálnemu obchodu s tabakom.

Ako hodnotíte spoluprácu členských krajín s tabakovým priemyslom vzhľadom na fakt, že Únia s nedávno rozhodla neobnoviť spoluprácu so spoločnosťou Philip Morris International? Dokáže EÚ riešiť nelegálny obchod s tabakom pomocou vlastných prostriedkov?

Celková spolupráca členských štátov EÚ a štyroch hlavných tabakových výrobcov (tá zahŕňala aj dohodu s Philip Morris, ktorá už vypršala) prebiehala v rámci týchto dohôd efektívne. Podiel pašovaných cigariet Philip Morris na nelegálnom trhu s tabakom napríklad za obdobie rokov 2006 až 2014 klesol o približne 85 %.

Napriek tomu to neviedlo k celkovému poklesu počtu nelegálnych tabakových produktov na európskom trhu. Pašeráci si našli iné produkty, ktoré privážali na trh Únie. Išlo najmä o „cheap white“ cigarety, ale taktiež o falšované značkové cigarety. Taktiež sme zachytili, že sa vnútri EÚ znova objavili miesta, kde sa nelegálne cigarety vyrábajú.

Viacerými zmenami si v posledných rokoch prešlo aj regulačné prostredie. V súčasnosti nadobúda platnosť smernica o tabakových výrobkoch a Protokol ECTC. Tie sa spoločne s posilnením úzkej spolupráce s národnými orgánmi majú stať hlavnými nástrojmi v boji proti nelegálnemu obchodu s tabakom, ku ktorému sa Únia zaviazala. Dúfame, že Protokol podpíše a ratifikuje čo najviac krajín. Keď začne platiť, očakávame, že zaberie obzvlášť proti „cheap white“ cigaretám.

Aktuálne posudzujeme, čo v boji proti ilegálnemu obchodu s tabakom funguje a kde treba zabrať. V nasledujúcich mesiacoch o tom zverejníme správu. Už dnes si uvedomujeme, že nelegálny trh sa neustále mení. Na to, aby sa týchto nových výziev chopili, potrebujeme správny mix nástrojov spolu s posilnenou spoluprácou na všetkých úrovniach.

Na úspešný boj proti colným podvodom v kontexte globálneho trhu potrebujeme informácie o potenciálnych záujmoch vyšetrovania, ktoré pochádzajú z viacerých zdrojov.

OLAF sa vždy snažil byť o krok popredu. Naši špecialisti napríklad vyvinuli nový technologický prístroj, ktorý zaznamenáva pohyb kontajnerov prepravovaných na námorných plavidlách. Zbierajú tým údaje o tovare, ktorý vstupuje, presúva sa alebo opúšťa EÚ. Úradu a členským štátom to umožňuje lepšie vystopovať podozrivý náklad, čím ľahšie odhalíme colné podvody, čo by sa taktiež mohlo osvedčiť ako pomôcka v boji proti pašovaniu tabaku.

Európa pripravuje svoj vlastný monitorovací systém pre tabakové výrobky (track and trace). Akú podobu by podľa vás mal mať, aby zodpovedal súčasnej a budúcej situácii?

Rozhodnutie nie je na OLAF. Komisia a jej zložky majú lepšie predpoklady, aby mohli zhodnotiť takéto systémy, ich silné a slabé stránky a pod.

Nám najviac záleží na tom, aby sa dodávateľský reťazec kontroloval v každom štádiu. Bez ohľadu na zvolený systém, považujem za najdôležitejšie zabezpečiť, že systém budú používať všetci výrobcovia. Tým sa zaistí, že ich výrobky neskončia v rukách zločineckých skupín.

Aký je váš názor na spoluprácu spravodajských služieb členských štátov Únie? Považujete ju za dostatočne efektívnu?

Ako viete, na základe vyšetrovacieho mandátu, ktorý OLAF má, sa zameriavame na ochranu príjmov európskeho rozpočtu a na to, aby sa vybralo čo najviac cla. Nie sme v pozícii, aby sme hodnotili celkovú spoluprácu spravodajských služieb v EÚ.

S ohľadom na všeobecný európsky kontext mám pocit, že narastá uvedomovanie si potreby zlepšiť a podporiť výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi na národnej i európskej úrovni a poskytnúť vhodné nástroje na zdieľanie spravodajských informácií.

Platí to najmä v súvislosti s teroristickými aktivitami, ale malo by sa to využiť aj pri ekonomickej kriminalite. Za zmienku stojí, že príjmy nelegálneho obchodu s tabakom v niektorých prípadoch slúžia na financovanie teroristických skupín. To len dokazuje široký kriminálny potenciál ilegálneho obchodu s tabakom. O to viac potrebujeme spojiť sily na všetkých úrovniach a pokračovať s cezhraničnou výmenou dôležitých informácií.