Starosta košickej mestskej časti Juh: Čerpáme skúsenosti iných samospráv z EÚ

Starosta košickej Mestskej časti Juh Jaroslav Hlinka a člen slovenskej delegácie v Európskom výbore regiónov. [TASR/Milan Kapusta]

Jeden z najväčších míľnikov pre samosprávu na Slovensku bolo prihlásenie sa Európskej charte miestnej samosprávy, hovorí jeden z najdlhšie slúžiacich starostov na Slovensku, JAROSLAV HLINKA.

Jaroslav Hlinka (nezávislý) je starostom mestskej časti Košice-Juh bez prestávky od roku 1991. Od roku 2015 je tiež členom slovenskej delegácie v Európskom výbore regiónov, poradnom orgáne EÚ, zastupujúcom hlas regiónov a miest.

Jaroslav Hlinka na otázky odpovedal písomne. 

Ste členom Európskeho výboru regiónov (EVR) už od roku 2015. Čo považujete za najväčšiu pridanú hodnotu svojho členstva?

Za najväčšiu pridanú hodnotu považujem možnosť získavania aktuálnych informácií o dianí a smerovaní politík od inštitúcií a predstaviteľov EÚ, vrátane európskej legislatívy. Dôležité je, že zhruba 70 percent únijnej legislatívy sa implementuje práve na regionálnej a lokálnej úrovni. Na druhej strane, členstvo v EVR mi umožňuje čerpanie a výmenu bezprostredných skúseností a príkladov dobrej praxe pre samosprávy v európskom priestore aj od ostatných členov EVR.

Ste vo funkcii starostu už 30 rokov. Čo považujete za míľniky miestnej samosprávy na Slovensku za tento čas?

Za míľniky miestnej samosprávy na Slovensku za uplynulých 30 rokov považujem jej zvovuobnovenie schválením Zákona o Obecnom zriadení v roku 1990. Ďalej prijatie ustanovení Európskej charty miestnej samosprávy Slovenskou republikou v roku 2001, 2002 a 2007, ale aj fiškálnu decentralizáciu spolu s reformou verejnej správy a posilnenie lokálnej demokracie.

Ste aj predsedom sekcie medzinárodných vzťahov Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). Sú podľa vás slovenské samosprávy dostatočne otvorené zahraničiu? 

Predovšetkým európska cezhraničná susedská politika je dôležitá téma, pretože mnohé naše samosprávy a ich obyvatelia majú blízko k samosprávam v susedských štátoch. Neexistuje medzi nimi veľká jazyková bariéra, cítime kultúrnu blízkosť, veď výnimočnosť Slovenska je, že v prihraničných regiónoch žije 48 percent obyvateľov a 36 okresov zo 79 je prihraničných. Poznamenávam, že ZMOS má k tomu veľa výskumov a informácií, hlavne z krajín V4, ktoré to potvrdzujú.

V roku 2019 ste boli spravodajcom Európskeho výboru regiónov pre Enlargement package, teda balík správ Európskej komisie o stave príprav kandidátskych krajín na vstup do EÚ. Prečo sa angažujete práve v téme rozširovania Únie?

V roku 2019 som na návrh skupiny Strany európskych socialistov (PES), kde som začlenený, bol komisiou pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitostí (CIVEX) ustanovený za spravodajcu EVR pre Enlargement package. Ako člen EVR som členom pracovnej skupiny pre krajiny západného Balkánu. Ďalšie rozširovanie Únie je nepochybne dôležité, ako v jej vlastnom záujme, tak aj v záujme krajín západného Balkánu.

Ako v tomto kontexte hodnotíte krok slovenskej diplomacie, ktorá uplynulý týždeň spolu s Českou republikou zablokovala závery Rady EÚ k rozširovaniu? Stotožňujete sa s jej dôvodmi?

Rozhodnutie Slovenska a Česka zo 16. decembra 2020 zablokovať závery Rady EÚ o rozširovaní Únie (keďže Bulharsko k im pridalo vetu s odkazom na kultúrne problémy so Severným Macedónskom), neznamenajú zablokovanie rozširovania ako takého, ale odmietnutie ťahania bilaterálnych problémov do rozširovania, čo by mohlo byť nebezpečným precedensom. S krokom slovenskej diplomacie sa preto stotožňujem.

Ako a podľa vás na miestnej úrovni, konkrétne v mestskej časti Košice-Juh, prejavuje alebo prejaví Európska zelená dohoda?

Európska zelená dohoda by mala v mestskej časti Košice-Juh priniesť napr. dobudovanie cyklistických prepojení a ich zosieťovanie na území mesta, ale i mimo neho (koridor rieky Hornád, Euro Vello 11), budovanie polopodzemných a nadzemných kontajnerovísk na odpady spoločne s nádobami na separovaný zber, revitalizáciu priestorov (brownfieldov),  parkov a vnútroblokovej zelene a budovanie vodozádržných opatrení (dažďové záhrady, komunitné záhrady, zelené strechy na niektorých verejných budovách).

Do akej miery sa zapájate do prípravy nového programového obdobia čerpania eurofondov? Ako zatiaľ hodnotíte proces príprav, definovania priorít?

V podmienkach mesta Košice a nášho kraja v súčasnosti prebieha proces príprav nového programového obdobia. Mali sme možnosť sa zapojiť do tvorby priorít, do voľby predsedu Kooperačnej rady SPR Abov. Procesy sú v pohybe.

Vidíte nejaké dlhodobé dopady pandémie Covid-19 na miestnu samosprávu na Slovensku? Aké?

Dlhodobé dopady pandémie COVID -19 vidím vo výpadku príjmov miest a obcí, vrátane daní a poplatkov. Viac sa vžila forma komunikácie on-line, videokonferenčné hovory budú stále bežnejšou praxou, čo predpokladá dobré pripojenie samospráv k rýchlemu internetu, v čom zatiaľ zaostávame.

Partner:

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8