Finančné vzdelávanie

Pozadie:

  • Aug. 2007: USA zasiahol masívny kreditný nedostatok spôsobený nedostatkami pri poskytovaní vysokorizikových hypotekárnych úverov.
  • Dec. 2007: Správa Komisie o finančnom vzdelávaní.  
  • Okt. 2008: Prvé stretnutie finančných školiteľov.
  • By end 2008: Komisia by mala zverejniť online bázu dát osnov a výskumov finančného vzdelávania.  
  • 2010: Komisia zhodnotí svoju iniciatívu vyvinutú v oblasti finančného vzdelávania v EÚ.  

Myšlienka finančného vzdelávania bola súčasťou agendy dávno pred zrodom krízy, ale nikdy ju neprijali s pochopením. Politiky zamestnávali oveľa dôležitejšie veci ako lepšia informovanosť a ochrana spotrebiteľov. Nepodnikli teda žiadne kroky, aby zabezpečili dlhodobé finančné vzdelávanie.
Aj keď pravdou je, že európski predstavitelia majú v tomto smere len limitované právomoci. A to i napriek tomu, že vzdelávanie v tejto oblasti má jasný vplyv na celoeurópsky trh. Záleží však len na národnej kompetencii ako sa k problematike postavia.  

Brusel začal spomínať kľúčovú rolu vzdelávania vo viacerých dokumentoch už v roku 2005, začal členské štáty nabádať, aby prijali efektívne opatrenia na zvýšenie finančnej obozretnosti. Počas zasadnutí Rady Ecofin v rokoch 2006 a 2007 ministri financií členských krajín zdôrazňovali dôležitosť finančného vzdelávania a uvedomelosti spotrebiteľov v tejto oblasti.  

Nedávne predstavenie nových dôchodkových systémov v rôznych členských štátoch, vďaka ktorým sa zamestnanci stali zodpovední za investovanie časti svojich penzijných peňazí, znamená, že finančné vzdelávanie získalo svoju opodstatnenosť.

Súčasná finančná kríza, ktorá vypukla v USA a jej masívne dôsledky pociťujeme v Európe a aj vo zvyšku sveta, čoraz viac negatívne zasahuje do životov ľudí. Mnohí analytici sa zhodujú, že nedostatok znalostí dokonca aj základných finančných operácií medzi typickými americkými spotrebiteľmi bol hnacou silou súčasnej situácie. Informovaní spotrebitelia by sa vyhli nákupu rizikových produktov vytvorených manažérmi, ktorí sa neboja riskovať. Netreba teda hovoriť, že práve táto zlá informovanosť spotrebiteľov a nekontrolovaný spôsob predaja rizikových služieb musí byť prvorado považované za príčinu súčasnej ekonomickej situácie.

Úloha bánk

Spotrebiteľské organizácie často zdôrazňujú, že okrem potreby finančného vzdelávania, treba banky neustále tlačiť k spĺňaniu svojej povinnosti kompletne informovať svojich zákazníkov. Podľa pravidiel EÚ, banky musia pri predaji finančných produktov poučiť svojich klientov a upozorniť ich na prípadný risk. Spotrebitelia by mali dokázať porovnávať ponuku jednotlivých finančných inštitúcií.

V tomto zmysle v apríli 2008 Rada ministrov schválila prepracovanú smernicu o spotrebiteľských úveroch, ktorou chcú zvýšiť koordináciu ochrany spotrebiteľov zaťažených pôžičkou. Úlohou smernice je štandardizácia informácií poskytovaných v reklamách na pôžičky, aby sa klientom uľahčilo porovnávanie rôznych ponúk.

Otázky:

Nedostatočná finančná gramotnosť obyvateľov

Viaceré štúdie poukazujú, že drvivá väčšina obyvateľov má takmer nulové znalosti základných finančných úkonov. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila Citygroup dvaja z troch spotrebiteľov vo Veľkej Británii  si  myslia, že finančné záležitosti sú príliš komplikované na to, aby im rozumeli.

Takýto prieskum viedol k podobným výsledkom aj v Taliansku, Francúzsku a Španielsku. V Maďarsku až 70 % opýtaných nevedelo, čo znamená inflácia. Viacero štúdií podporovala Európska komisia, ktorá upozorňuje, že takmer polovica populácie vo východnej Európe nemá bankový účet, čo je základný štartovací bod finančných operácií.

Na druhej strane, medzi obyvateľmi sa zväčšuje podpora finančného povedomia. Podľa výskumu Visa v USA absolútna väčšina rodičov chce, aby do školy, kde chodí ich dieťa zaviedli finančné vzdelávanie. Ako dôvod uvádzali, že deti potrebujú dobré fiškálne zručnosti a je to dobré aj pre ich osobnú bezpečnosť.

Iniciatívy už aj na národnej úrovni

Európske krajiny zverejnili niekoľko projektov na podporu finančného vzdelávania školopovinných detí, robotníkov a penzistov. Viaceré programy sú zamerané na učiteľov, aby ich vybavili dostatkom nástrojom na vyučovanie nových predmetov. Veľkú dávku iniciatívy vyvíja aj Európska komisia, ktorá sa stotožnila so 180 projektmi na zvýšenie finančnej gramotnosti. Hlavnými cieľovými skupinami sú deti a mladí dospelí. Mnohé projekty sa zameriavajú aj na skupiny s nízkym príjmom a so základným vzdelaním.

V Rakúsku, projekt s názvom „životom bez dlhov“ v rokoch 2001 až 2007 zahŕňal 4,000 mladých študentov. Workshopy sa zamerali na tri skupiny. Najmladších (11 – 13 rokov), ktorých učili základné finančné princípy – ako a odkiaľ prichádzajú peniaze a poučili ich, že finančné zdroje sú limitované. Druhou skupinou boli deti vo veku 14 až 15 rokov, ktoré sa učili základný princíp sporenia, o bežných účtoch, hotovosti a platobných kartách. Tretia skupina – mládež do 18 rokov – sa zamerala na životné plánovanie, pôžičky a zadlženosť.
Podobný projekt vo Švédsku adresovali na dospelých pracujúcich blízko dôchodkového veku. Cieľom bolo dať im základné informácie o investovaní ich dôchodkových peňazí. Iniciatíva vychádzala z národnej banky Swedbank, aby zmenšila informačný nedostatok, ktorý vznikol zavedením nového dôchodkového systému v roku 2000. Banka tento servis poskytovala zadarmo.

Iniciatíva EÚ

Predstavitelia EÚ v roku 2007 zintenzívnili svoje snahy o zlepšenie finančného vzdelania v členských štátoch. Po vlne kreditnej krízy, ktorá sa do Európy prihnala z USA, Brusel vydal v decembri dokument zameraný na finančné vzdelávanie a vyzdvihujúci budúce iniciatívy Únie v tejto oblasti. Základným cieľom je propagovať projekty na národnej úrovni identifikovaním a zdieľaním najlepších praktík.

V roku 2008 bola zostavená sieť národných expertov, ktorých úlohou je zharmonizovať učebné metódy a osnovy v celej Európe tak, ako sa to len dá. Komisia spustila stránku Dolceta pre online vzdelávanie spotrebiteľov s dvomi sekciami. Jedna sa zaoberá právami spotrebiteľov a druhá finančnými službami. Každý môže stránku slobodne používať, je dostupná v oficiálnych jazykoch EÚ. Návštevníci môžu testovať svoje znalosti vo finančných okruhoch ako sú hypotéky, sporenie, investície a význam platieb.

V súčasnosti sa pripravuje aktualizovaná verzia Dolcety, aby sa priblížili k špecifickým požiadavkám mladých ľudí. Nový servis bude cielený na žiakov základných a stredných škôl a jednoduchým jazykom a príkladmi ich bude poučovať napríklad o používaní platobnej karty alebo bankového účtu. Tento krok je v súlade s politikou EÚ, ktorá chce finančné vzdelávanie ušiť na mieru rôznym vekovým skupinám.

Mladí sú rovnako cieľom aj inej iniciatívy Komisie s názvom Európsky diár. V roku 2008 takmer tri milióny študentov stredných škôl v EÚ začali dostávať kópie diára, ktoré obsahujú základné informácie o EÚ a jej politike, spolu s poučkami o právach spotrebiteľa, vrátane finančných otázok. Podľa plánu 2008/2009 by sa študenti mali dozvedieť o princípe pôžičiek, ich výhodách a rizikách. Balík obsahuje aj manuál pre učiteľov, aby vedeli študentom problematiku podať efektívne.

Súkromný sektor tiež vyvíja vlastné iniciatívny na zvýšenie finančnej gramotnosti. Medzi tie najnovšie patrí program Visa Europe, ktorá zverejnila stránku „Lepšia peňažná zručnosť“, ktorá návštevníkom ponúka zadarmo test ich finančných schopností.

Na Slovensku v novembri 2008 spustili projekt „Škola rodinných financií“. Iniciovala ho spoločnosť Provident Financial. Zameriava sa najmä na tých, ktorí sami vedú svoje domácnosti a majú stredný a nižší príjem. Podľa prieskumu GFK každá tretia domácnosť na Slovensku spotrebuje na svoj chod všetky príjmy a dostávajú sa do veľkých finančných problémov. Avšak, keby sa vedeli vo finančnom svete lepšie orientovať, nemuselo by to tak byť.

Cieľom seminárov a vzdelávacích modelov projektu, je teda priniesť dôchodcom, nezamestnaným, slobodným matkám, čerstvým absolventom škôl či chovancom opúšťajúcim detské domovy, ktorí všetci patria do spomínanej skupiny, informácie o finančnom trhu a jeho produktoch, aby sa sami neohrozovali zlými finančnými rozhodnutiami. Práve takéto rodiny s nízkou bonitou môže nepremyslená manipulácia s peniazmi dostať do vážnych existenčných problémov.

Táto forma vzdelávania zároveň vychádza v ústrety finančne slabším Slovákom. Okrem toho, že je zadarmo, prednášajúci cestujú za záujemcami po celom Slovensku.

Zharmonizovanie školských osnov = Cesta vpred?

Smelší a kontroverznejší je návrh, ktorý chce zaviesť nové školské osnovy, kde by sa finančné záležitosti vyučovali spolu s tradičnými predmetmi ako dejepis a geografia.

Z pohľadu Komisie by sa takáto iniciatíva mala aplikovať vo všetkých členských krajinách spoločným prístupom. Ako ukázala finančná kríza, dôsledky otrasov na finančných trhoch pociťuje každý bez ohľadu na hranice. Zle informovaní spotrebitelia v Poľsku môžu podľa Komisie ľahko zničiť trhy v Taliansku a na Slovensku. Podobná problematika zamestnáva aj europoslancov, dôkazom je iniciatívna správa poslankyne z radu socialistov – Iliany Malinovej Iotovej (Bulharsko).

Finančne vzdelaní Európania a skúsení lektori  a učitelia

Na dosiahnutie cieľov sa experti poverení Komisiou môžu spoliehať aj na ďalší nový nástroj – databázu vzdelávacích osnov a výskumov v EÚ. Rovnako by im malo pomôcť aktualizovanie online nástroja Dolceta, ktorá bude obsahovať návody ako v praktickom vyučovaní tieto osnovy využiť. Takto chcú podnietiť učiteľov a lektorov, aby začali poskytovať hodiny založené na dobrovoľnej báze ešte predtým, ako budú predefinované nové osnovy.

Komisia sa rovnako chce posnažiť o propagovanie dôležitosti finančného vzdelávania prostredníctvom kampaní. Brusel zároveň aktívne podporuje aj národné autority členských krajín, aby sa zapojili a tak pomohli Komisii dosiahnuť vytýčené ciele.

Pozície:

Európsky komisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy: „Finančné vzdelávanie v súčasnosti získava veľa pozornosti, špeciálne v kontexte s finančnou krízou. Je to dôležitý spôsob ako zlepšiť povedomie spotrebiteľov, aby boli informovaní a robili zodpovedné rozhodnutia o ich osobných financiách, ktoré nie sú podstatné len pre ich životy, ale aj pre spoločnosť a širšiu ekonomiku.“

Iliana Malinova Iotova, europoslankyňa, zodpovedná za informovanie o finančnom vzdelávaní, podporuje všetky hlavné iniciatívy, ktoré sa týkajú tejto témy. Žiada od Komisie, aby „rozvinula základné vzdelávacie programy na úrovni EÚ v oblasti osobných financií, založené na bežných pravidlách a princípoch, ktoré môžu byť aplikované pre potreby všetkých členských štátov“.

Simon Begley, senior poradca britského Úradu pre finančné služby (FAS) tiež zdôraznil potrebu poskytnúť obyvateľom lepšie informácie o finančných témach, ale podčiarkol, že FSA „je skôr za uprednostnenie finančného vzdelávania prostredníctvom existujúcich osnov a nie podľa nových špecifických kurzov, ktoré navrhujú európske inštitúcie“.  

André Laboul, predseda divízie finančných záležitostí v OECD povedal, že „finančné inštitúcie sú zodpovedné za podporu prevencie medzi svojimi klientmi a musia si byť isté, že zákazníci vždy čítajú a rozumejú tomu, čo podpisujú“. Dodal, že finančné vzdelávanie by „malo byť komplementárne, avšak nesmie byť zamieňané, s finančnou reguláciou“.

Európska skupina sporiteľní (ESBG): „Pri tvorbe programov alebo schém na zvýšenie finančnej gramotnosti by sa mala starostlivo brať do úvahy rola finančných inštitúcií. Sporiteľne sa snažia približovať svojim klientom najmä v oblastiach o ktorých vedia, že chýba viacej skúseností.“

Massimo Roccia, riaditeľ Talianskej bankovej agentúry IBA, poukázal na to, ako Taliansko použilo mediálne kampane na dosiahnutie lepšej úrovne finančného vzdelania Talianov.

BEUC, európska spotrebiteľská organizácia potvrdila, že posilnenie spotrebiteľského vzdelania je potrebné na to, aby sa zmenšila obrovská priepasť, ktorá je medzi zákazníkmi a firmami finančného sektora. Avšak podľa BEUC vzdelávanie nestačí. Treba sa zamerať aj na profesionálne a nezávislé rady a zjednodušenie komplikovaných produktov.

Rob Goedhart zo spoločnosti Consumentenbond, holandskej skupiny spotrebiteľov podporil finančné vzdelávania, ale upozornil, že zo spotrebiteľov by sa nemali „vyrábať“ profesionáli.

Hugues Thibaut, poradca v belgickej spotrebiteľskej organizácii Test Achats, vyhlásil, že vzdelanie je dôležité, avšak nesmie byť postavené nad prísnu legislatívu ochrany spotrebiteľa.

Kathrin Wirz, projektová manažérka Geld und Haushalt, nemeckej organizácie, ktorá je spojená s nemeckými sporiteľňami tvrdí, že základ vzdelávania je v prvom rade zodpovednosťou rodičov.