75 krokov k zníženiu spotreby energie

Pozadie:

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs 19. októbra 2006 zverejnil svoj akčný plán na zníženie spotreby energie v Európe počas najbližších 14 rokov o 20%. Ak bude tento plán úspešným, EÚ by mohla ročne ušetriť 100 miliárd eur. Plán by pomohol znížiť emisie oxidu uhličitého z EÚ a tým by prispel k splneniu záväzkov, ktoré má EÚ podľa cieľov z Kjóta.

Otázky:

Akčný plán pre efektívnejšiu energiu bude zavedený počas nasledujúcich šiestich rokov. Bolo v ňom identifikovaných viac než 75 aktivít v 10 prioritných oblastiach:

 • Nové energetické štandardy výkonu pre rôzne skupiny produktov ako boilery, kopírky, televízory a osvetlenie (od roku 2007);
 • Nové energetické štandardy pre budovy a podpora nízkoenergetických budov („pasívnych domov“) (2008-2009);
 • Efektívnejšia výroba a distribúcia energie (2007-2008);
 • Možnosť legislatívne obmedziť emisie oxidu uhličitého z automobilov na 120g/km do roka 2012 (2007);
 • Uľahčiť bankové financovanie pre investície do efektívnejšej energie zo strany malých a stredných podnikov a spoločností, poskytujúcich energetické služby (2007-2008);
 • Podporovanie efektívnejšej energie v nových členských štátoch EÚ;
 • Koherentné používanie daní a príprava zelenej knihy o nepriamych daniach v roku 2007;
 • Vzdelávacie kampane a kampane na zvyšovanie povedomia;
 • Zlepšenie efektivity energie v mestských oblastiach prostrdníctvom „Konvencie starostov“ (v roku 2007), ktorí si budú môcť vymieňať najlepšiu prax a pod.;
 • Medzinárodné dohody za účelom celosvetového efektívnejšieho využívania energie

Je sporné, či všetky z týchto opatrení, zlepšujúcich mieru efektivity energie, povedú tiež k zníženiu spotreby (pozri EurActiv, 18. október 2006).

Pozície:

Prvé reakcie zo strany priemyslu boli vo všeobecnosti pozitívne, hoci niektoré varovali pred implikáciami budúcich legislatívnych opatrení na konkurencieschopnosť.

Eurochambres je proti „akýmkoľvek opatreniam ako zvýšená byrokracia alebo príliš tesne stanovené požiadavky, ktoré by mohli ohroziť konkurencieschopnosť firiem z EÚ voči ich medzinárodným konkurentom“. Združenie, ktoré zastupuje obchodné komory európskych krajín, tiež zdôraznilo potrebu posudkov dopadu všetkých budúcich legislatívnych opatrení.

Európski výrobcovia zariadení pre domácnosť (združení v CECED) tiež privítali „inovatívne“ myšlienky Komisie, ale poukázali na potrebu „zvýšeného zamerania sa na riadne vymáhanie“ regulačných opatrení. Generálny riaditeľ CECED Luigi Meli požadoval daňové kredity pre výrobcov a zverejnil správu, ktorej vypracovanie zadalo CECED, ktorej záverom je, že „kredity na daň z príjmu výrobcov sú v porovnaní s tradičnými schémami výhodnejšie pre výrobcov a fiškálne neutrálne pre vlády“.

Združenie Euroheat & Power (ktoré reprezentuje lokálny vykurovací a chladiaci priemyselný sektor) bolo menej optimistické. Akčný plán „míňa potenciál na zníženie fosílnych palív pri vykurovaní a chladení,“ oznámilo združenie vo svojom tlačovom vyhlásení.

Environmentálne organizácie ako Priatelia Zeme, Greenpeace a WWF „privítali cieľ efektívnejšej energie“, ale tiež varovali, že „akčný plán pre efektívnešiu energiu ide pod úroveň navrhovanej legislatívy, ktorá by dostala EÚ na cestu smerom k splneniu cieľa“. Pre zelené MVO-čky je tento plán obzvlášť slabý v oblasti dopravy. „Plán zanedbáva komerčnú dopravu, sotva sa zmieňuje o nových opatreniach pre zlepšenie verejnej dopravy a zlyháva pri podpore potrebného modálneho posunu z ciest na železnice“.

 

Ďalšie kroky:

 

 • O pláne prebehla prvá diskusia na neformálnom summite vo fínskom Lahti 20. októbra
 • Strednodobé prehodnotenie akčného plánu prebehne v roku 2009