Agrorezort k strategickému plánu za päť dní dostal vyše 500 pripomienok

Ilustračný obrázok. [FOTO TASR/Jaroslav Novák]

Skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k strategickému plánu pre Spoločnú poľnohospodársku politiku ministerstvo pôdohospodárstva odôvodňuje tým, že musí dokument Európskej komisii odovzdať čo najskôr.

Až 501 pripomienok, z toho 336 zásadných dostalo ministerstvo pôdohospodárstva k návrhu Strategického plánu pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) na roky 2023 až 2027.

Agrorezort najdôležitejší dokument pre čerpanie nových poľnohospodárskych dotácií z EÚ do medzirezortného pripomienkového konania predložil 4. januára. Verejnosť mohla materiál pripomienkovať do 11 januára.

Verejnosť má na pripomienkovanie plánu pre nové agrodotácie päť dní

Osemnásť krajín už odovzdalo Európskej komisii kľúčové dokumenty pre čerpanie európskych poľnohospodárskych dotácií. Slovensko medzi nimi nie je. Agrorezort v utorok predložil strategický plán len do pripomienkového konania. Materiál ešte musí schváliť vláda.

V pripomienkach sa viackrát opakuje výhrada, že ministerstvo na 700 stranový dokument dalo len päť pracovných dní. Namieta to napríklad Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), Zväz ekologického poľnohospodárstva Ekotrend, či Klub 500.

Združenie environmentálnych organizácií Agro-ekofórum tvrdí, že to na proces prípravy vrhlo „svetlo pochybností“, hoci ministerstvo chváli za to, že dovtedy do procesu zapájalo široké spektrum organizácií.

„Vyvoláva to zbytočné pochybnosti u úmysloch takéhoto konania nielen u subjektov, ktoré do práce pracovných skupín zainteresované neboli,“ dodáva združenie.

Jedným z nich je napríklad iniciatíva ESSENCE (Európska spoločnosť vedcov a odborníkov pre ochranu prírody), ktorá združuje výskumníkov zameraných na ochranu prírody. Tej sa nepáči, že na tvorbe stratégie sa nepodieľali vedci, ktorí sa tomuto odvetviu venujú.

„Súčasťou pracovnej skupiny vytvárajúcej tento návrh bola iba Slovenská poľnohospodárska univerzita, no žiadna vedecká inštitúcia venujúca sa výskumu prírody, napríklad zoologický či botanický ústav Slovenskej akadémie vied či prírodovedné fakulty popredných univerzít.,“ tvrdí v tlačovej správe ESSENCE.

Ministerstvo sa bráni lehotami od Komisie

Ministerstvo ale kritiku odmieta. Poukazuje na to, že do roku 2019 pribežne komunikovalo návrh strategického plánu s viacerými odborníkmi.

S prípravou mu pomáhala pracovná skupina zložená z tridsiatky sektorových expertov a expertiek. O konkrétnych opatreniach, na ktoré sa budú viazať jednotlivé dotačné schémy, ministerstvo potom pracovalo spolu s odborníkmi v niekoľkých menších tematických pracovných skupinách, ktorých sa podľa agrorezortu zúčastnilo viac ako 300 odborníkov.

„Na základe uvedeného sme toho názoru, že pre vznesenie pripomienok zo strany najvýznamnejších partnerov rezortu, by malo byť 5 pracovných dní postačujúcich,“ odpísal rezort portálu EURACTIV Slovensko.

Pri nelegislatívnych materiáloch, akým je aj strategický plán, by ministerstvo malo dať na pripomienkovanie minimálne 10 pracovných dní. Rezort má ale vo výnimočných prípadoch možnosť zvoliť aj skrátený postup, ktorý umožňuje lehotu skrátiť na päť dní. Legislatívne pravidlá ako príklad mimoriadnej okolnosti uvádzajú udalosti, kedy sú ohrozené ľudské práva a základné slobody alebo štátu hrozia výrazné hospodárske škody.

Osem hlavných zmien, ktoré v agrodotáciách plánuje ministerstvo

Ministerstvo pôdohospodárstva chce po roku 2023 menej podporovať príjmy poľnohospodárov. Dotácie chce nastaviť tak, aby ich motivovali modernizovať výrobu, pestovať náročnejšie plodiny, zamestnávať väčší počet ľudí a starať sa viac aj o prírodu a vidiecku krajinu.

Agrorezort pri strategickom pláne využil skrátený postup. Ako dôvod udáva to, že na dokument už čaká Európska komisia. „Strategický plán je materiálom nelegislatívnej povahy s tým, že jeho predloženie Európskej komisii by malo byť uskutočnené v čo najskoršom termíne. Na základe vyššie uvedených informácii sme usúdili, že skrátené medzirezortné pripomienkové konanie je opodstatnené,“ odpovedal rezort.

Ministerstvo od minulého týždňa vedie rozporové konania k pripomienkam, ktoré sa rozhodlo neprijať. Podľa jeho vyjadrenia už takto rokovalo so zástupcami ZMOS, Potravinárskej komory Slovenska, Lesov SR, zamestnávateľskými združeniami a podobne. Za sebou má už aj rozporové konania s ministerstvami, no ešte ho čaká diskusia s rezortom životného prostredia. Na štvrtok (20. januára) plánuje rozporové konanie s verejnosťou. Oznam o ňom konaní má byť zverejnený na internetovej stránke rezortu.

„Uzavretie medzirezortného pripomienkového konania ministerstvo pôdohospodárstva predpokladá v najbližších dňoch,“ tvrdí agrorezort.

Komisia: Hotovo musí byť do konca roka

Členské štáty podľa európskeho nariadenia mali svoje strategické plány odovzdať do konca roku 2021. Keďže sa to ale podarilo iba ôsmim krajinám, Komisia čas na zaslanie materiálu predĺžila. „Komisia sa rozhodla ponúknuť väčšiu flexibilitu,“ uviedlo pre EURACTIV Slovensko jej komunikačné oddelenie.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski ale nechce čakať veľmi dlho. Podľa neho je dôležité, aby rozostupy medzi odovzdaním plánov boli čo najmenšie, aby bol proces schvaľovania spravodlivý. Je to preto, aby Komisia mala rovnaký čas na vyhodnotenie všetkých plánov a vyhla sa tak pri ňom „dvojakému metru“.

Poľnohospodárstvo Únie v roku 2022: Nové pravidlá pre pesticídy a označovanie potravín

V roku 2022 sa v európskom poľnohospodárstve bude opäť hovoriť o používaní pesticídov, no hlavne o herbicíde glyfosát, pretože Komisia bude rozhodovať, či ho európski farmári budú môcť používať aj naďalej. Zmeny v potravinovej legislatíve prinesú nové výživové označovanie potravín a koniec mätúceho značenia trvanlivosti potravín.  

Ministerstvo tvrdí, že slovenský strategický pošle do Bruselu najneskôr do konca mesiaca. Eurokomisia bude mať potom tri mesiace na jeho analýzu, po ktorej agrorezortu pošle svoje pripomienky.

Potom príde na rad obdobie „prestávky“ (Komisia používa výraz „Stop-the-clock period“), kedy krajinám nebudú bežať žiadne termíny. Počas nej bude Slovensko na záverečnom návrhu pracovať spoločne so zástupcami Európskej komisie. Potom ministerstvo Komisii definitívne predloží svoj plán na odsúhlasenie. Exekutíva EÚ ale priamo neodpovedala na to, kedy očakáva schválenie strategických plánov. „V tejto chvíli je to ťažké predpovedať. Napriek tomu je cieľom schváliť všetky plány SPP do konca roka 2022, aby sa implementácia mohla začať začiatkom roka 2023,“ uviedla Komisia.

Nové programové obdobie Spoločnej poľnohospodárskej politiky začína 1. januára 2023. Slovensko z nej na päťročné obdobie získa 4,2 miliardy eur.

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter