Agrodotácie pre mladých farmárov sa po roku 2021 zdvojnásobia, odhadujú vládni analytici

Ilustračný obrázok. [Pixabay.]

Analytici Inštitútu pôdohospodarskej politiky odporúčajú vláde vyčleniť viac priamych platieb pre začínajúcich farmárov v novom programovom období. Zároveň by im mala zvýšiť eurofondovú dotáciu na naštartovanie podnikania na stotisíc eur.

Vláda Igora Matoviča sa v programovom vyhlásení zaviazala vypracovať dlhodobú koncepciu poľnohospodárstva a potravinárstva. Jednou z jej priorít má byť aj väčšia podpora mladých farmárov.

V základnom dokumente zatiaľ sľubuje hlavne zmeny v prerozdeľovaní štátnej pôdy, ale aj európskych dotácií.

Analytici z Inštitútu pôdohospodárskej politiky (IPP) v najnovšom komentári agrorezortu radia, ako by tieto zmeny mohli vyzerať v praxi. Vzhľadom na blížiaci sa štart nového programového obdobia a s ním aj nové pravidlá Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP) je podľa nich ideálny čas na diskusiu o úprave dotačných podmienok v prospech mladých poľnohospodárov.

Od kolektívneho k prestarnutému: Zachránia slovenské poľnohospodárstvo mladí?

Úpešná výmena generácií je jednou z hlavných podmienok trvalej udržateľnosti európskeho poľnohospodárstva. Odpoveď na starnutie a vyľudňovanie agrosektoru musí čo najrýchlejšie nájsť aj Slovensko. Môžu mladí farmári pomôcť s produktivitou či sebestačnosťou slovenského poľnohospodárstva? 

Prečo je to problém

O nevyhnutnosti generačnej obmeny v poľnohospodárstve sa na Slovensku hovorí už veľa rokov. Pri pohľade na údaje o vekovej štruktúre sektora je jasné prečo. Najväčší podiel zamestnancov v poľnohospodárstve má veková skupina 55 až 59 rokov stále rastie aj podiel tých, ktorí prekročili päťdesiatku. Situáciu zhoršuje postupný odchod mladých farmárov z odvetvia.

Z bezmála 45 tisíc pracovníkov v slovenskom poľnohospodárstve je iba 28 percent mladších ako 40 rokov, čo je pod únijným priemerom, ktorý je na úrovni 31 percent. Čo sa týka poľnohospodárskych manažérov, v tejto vekovej kategórii ich je necelých 20 percent. V celom hospodárstve Slovenska je naproti tomu zastúpenie zamestnancov pod 40 rokov 45-percentné a manažérov 42-percentné.

Mladí slovenskí poľnohospodári riadia väčšinou malé a rodinné podniky. Kým priemerná veľkosť farmy poberajúcej dotáciu na Slovensku je 100 hektárov, u mladých farmárov je to 43 hektárov.

Finančná podpora

EÚ sa v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky snaží prilákať mladých farmárov špeciálnou dotačnou podporou.

Nariadenie eurokomisie definuje mladého farmára ako fyzickú, či právnickú osobu pod 40 rokov, pre ktorú je poľnohospodárska výroba hlavným zdrojom príjmu.

Pravidlá agropolitiky EÚ umožňujú navýšiť priame platby (I. pilier SPP) pre začínajúcich farmárov. Priame platby dostáva na Slovensku 798 mladých farmárov. So 4,3 percentami zo všetkých poberateľov hektárových podpôr ide o piaty najnižší podiel v Únii.

Štát si môže určiť hektárový limit pre špeciálny príplatok v intervale 25 až 90 hektárov. Slovensko si na toto programové obdobie zvolilo jednu z najnižších hraníc v celej Únii – 26 hektárov.

Predchádzajúca exekutíva navyše využila možnosť sprísniť dotačné podmienky pre začínajúcich farmárov tým, že od nich vyžaduje primerané vzdelanie a prax v obore. Výsledkom je, že v rámci prvého piliera Slovensko pre mladých poľnohospodárov vyčlenilo jednu z najnižších kvót v EÚ.

Projektová podpora

V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ Slovensko zaostáva aj v podpore mladých farmárov z druhého piliera SPP, teda Programu rozvoja vidieka (PRV).

Z dôvodu vyšších investícií a nižšej návratnosti v počiatočnej fáze podnikania majú začínajúci farmári ťažký prístup k bankovým úverom. Finančnú medzeru im môže pomôcť vyplniť práve projektová podpora z PRV.

V tomto programovom období však bola na mladých farmárov zameraná iba jediná eurofondová výzva, ktorá umožňovala 50-tisícovú dotáciu na naštartovanie podnikania.

Farmár Jurky: Vďaka práci Jána Kuciaka sa slovenské poľnohospodárstvo ozdravuje

Priame platby zo Slovákov robia zberateľov hektárov, hovorí predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku MILAN JURKY. Začínajúcim farmárom odporúča, aby maximalizovali pridanú hodnotu svojej výroby na malej výmere a uspokojil hlavne ľudí vo svojom okolí.

Výzvu sprevádzali viaceré problémy, na čo v rozhovore pre EURACTIV.sk poukázal aj predseda Združenia mladých farmárov Milan Jurky. Projekt napokon nezískalo ani plánovaných 500 poľnohospodárov, čo bola cieľové číslo výzvy.

Podľa odborníkov rezortu je obzvlášť v prípade začínajúcich poľnohospodárov problém, keď sú výzvy vyhlasované nepravidelne a nie je dopredu známy ich harmonogram. „Zároveň táto výzva nebola zosúladená s ostatnými súvisiacimi výzvami z PRV na podporu vzdelávania a so sprístupnením pôdy poľnohospodárom prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu,“ dodávajú.

Dvojnásobný nárast podpory

Európska komisia v máji 2018 predstavila návrh reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky na ďalších sedem rokov. Jednou z priorít je aj väčšia podpora mladých farmárov. Navrhuje napríklad pre nich určiť minimálne dve percentá z obálky priamych platieb, no členské krajiny môžu zvoliť aj vyššiu hranicu.

Kým v období 2014 až 2020 bude súhrnná hodnota podpory pre mladých farmárov zhruba na úrovni 29 miliónov eur, nové nariadenie Komisie ukladá Slovensku povinnosť vyčleniť v novom programovom období pre mladých farmárov aspoň 55,6 milióna eur.

„V programovom období 2021 až 2027 podľa návrhu Európskej komisie očakávame viac ako dvojnásobný nárast objemu financií vyčlenených na podporu mladých poľnohospodárov,“ odhadujú analytici.

Prístup k pôde, spravodlivé dotácie a inovácie: Odborníci radia štátu ako omladiť agrosektor

Agrorezort zatiaľ nevie, aké formy podpory mladých farmárov budú súčasťou strategického plánu na roky 2021 až 2027. Analytici odporúčajú štátu sceľovanie pozemkov, zmenu pravidiel nadobúdania pôdy, či viac eurofondových výziev na uvedenie mladých do odvetvia.

To je podľa autorov komentáru dobrý dôvod na diskusiu o tom, ako zmeniť dotačné podmienky aj na Slovensku. Novej vláde radia zvýšiť hektárovú hranicu v rámci priamych platieb na 100 hektárov so sadzbou 100 eur. Zároveň odporúčajú navýšiť aj grant na začatie podnikania a usadenie sa z programu rozvoja vidieka na stotisíc eur. To by umožnilo podporiť minimálne 376 začínajúcich poľnohospodárov.

Okrem toho by agrorezort mal stanoviť jasný harmonogram výziev už na začiatku programového obdobia, pričom je podľa analytikov dôležité, aby výzvy na seba nadväzovali.

Čo ďalej brzdí mladých poľnohospodárov

Podnikanie v poľnohospodárstve na Slovensku dlhodobo komplikuje nefunkčný trh s pôdou. Ten má podľa vládnych analytikov najhoršie dopady práve na mladých farmárov. „Kvôli rozdrobenosti vznikajú vysoké transakčné náklady na transfer pôdy prostredníctvom predaja alebo prenájmu od menej efektívnych k efektívnejším poľnohospodárom,“ píšu v komentári.

Pre pochopenie, ako extrémne je rozkúskovaná slovenská pôda, stačia tri čísla: jednu parcelu, ktorá má na Slovensku priemernú výmeru 0,5 hektára, vlastní v priemer 12 osôb a celkovo existuje viac ako 99 miliónov vlastníckych vzťahov k pôde.

Takmer všetky politické strany pred voľbami sľubovali zlepšiť prístup začínajúcich farmárov k pôde prednostným prenájmom štátnej poľnohospodárskej pôdy. Rovnaký prísľub obsahuje aj programové vyhlásenie vlády Igora Matoviča. Rozdrobenosť vlastníctva pôdy chce riešiť pozemkovými úpravami.

Opozičné strany vo volebných programoch sľubujú väčšiu podporu pre malých farmárov a rodinné farmy

VOĽBY 2020 | Väčšina slovenských politických strán podporuje zavedenie limitu na agrodotácie pre veľké farmy. Najzdržanlivejšie voči stropovaniu priamych platieb je KDH.

Za pozemkové úpravy sa prihovárajú aj analytici, pričom a tiež odporúčajú zmenu dedičského zákona, ktorý zabráni opätovnému drobeniu pôdy.

Zároveň by vláda mala zvážiť nové schémy prednostného prístupu mladých farmárov k štátnej pôde v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF). Takáto schéma už dnes existuje, no podľa analytikov v praxi nefunguje. SPF môže voľné pozemky – ktorých je nedostatok – prednostne prenajať mladému farmárovi až po ukončení nájomných zmlúv v danom katastri. „Príležitosťou môžu byť pozemkové úpravy, pri ktorých zanikajú nájomné zmluvy. Pozemkové úpravy zároveň umožnia pôdu získať priamo na trhu,“ vysvetľujú v komentári.