Agrorezort sľubuje Miestnym akčným skupinám prvé eurofondy vo februári

Ilustračný obrázok. [FOTO TASR/Milan Kapusta]

O problémoch s eurofondami pre Miestne akčné skupiny sa hovorí už aj Bruseli. Ani tesne pred koncom programového obdobia nedostali skupiny z fondov EÚ na svoje projekty ani euro. Agrorezort tvrdí, že poľnohospodárska platobná agentúra začne s vyplácaním vo februári.

So zazmluvňovaním schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) začne Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vo februári 2021. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), že Brusel upozornil Slovensko na problémy s eurofondmi.

Miestne akčné skupiny, ktoré vo svojich regiónoch tvoria rozvojové projekty, získali štatúty pred tromi rokmi. Prvé projekty od žiadateľov poslali na platobnú agentúru už v roku 2019. Z dostupných 200 miliónov eur ale dodnes od PPA na projekty nedostali ani euro. Akčným skupinám hrozí zánik a krajine prepad miliónov eur.

Slovensko môže prísť o 200 miliónov určených pre Miestne akčné skupiny

Ani tesne pred koncom programového obdobia nedostali Miestne akčné skupiny na svoje projekty ani euro. Rozvoj územia financovaný z eurodotácií sa podľa nich neuskutočňuje. Hovoria o frustrácii a katastrofe, ktorá môže skončiť finančným kolapsom viacerých akčných skupín. 

Agrorezort vidí problém v projektoch

„Kroky a zjednodušenie procesov budú predstavené aj na pracovnom stretnutí s miestnymi akčnými skupinami (MAS), Národnou sieťou slovenských (NS) MAS, kde sa zúčastnia zástupcovia riadiaceho orgánu programu rozvoja vidieka (PRV) SR a PPA,“ uviedol agrorezort.

V podmienkach Slovenska sú podľa MPRV do implementácie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Community Led Local Development – CLLD) zapojené dva fondy, a to Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (prostredníctvom PRV SR na roky 2014 až 2020) a Európsky fond regionálneho rozvoja (prostredníctvom IROP), ktorý kompetenčne spadá pod správu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

MPRV ako jeden zo zapojených fondov do implementácie CLLD venuje náležitú pozornosť urýchleniu implementácie miestneho rozvoja vedeného komunitou. „V rámci PRV SR 2014 až 2020 projekty, ktoré predkladajú miestne akčné skupiny, sú hodnotené na PPA, ktorá plní funkciu poskytovateľa príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka,“ poznamenalo agroministerstvo.

Miestne akčné skupiny na Slovensku živoria, štát nechápe ich prínos, hovorí manažérka skupiny

Vďaka Miestnym akčným skupinám ľudia v regiónoch nie sú iba pasívnymi prijímateľmi európskych dotácií. Vláda ale nechápe ich prínosy, hovorí MIROSLAVA VARGOVÁ z MAS Malohont. MAS môžu v tomto programovom období čerpať peniaze z dvoch fondov EÚ, no ani v jednom sa čerpanie na miestne projekty prakticky ešte nezačalo. „Myslím si, že väčšina MAS to ani nestihne vyčerpať,“ dodáva. 

„Aj napriek tomu, že PPA vynakladá maximálne úsilie, aby projekty boli čo najrýchlejšie vyhodnotené, nie všetky projekty sú predkladané správne a kompletne, či už zo strany MAS alebo konkrétnych žiadateľov, čo následne spôsobuje predlžovanie lehôt na vyhodnotenie zo strany PPA,” uviedol agrorezort s tým, že PPA v súčasnosti intenzívne pracuje na racionalizácii aj úpravách procesov zameraných na urýchlenie vyhodnocovania a kontrahovania žiadostí o NFP v podopatrení 19.2.

„PPA v spolupráci s riadiacim orgánom PRV SR pripravuje záväzný harmonogram vyhodnocovania žiadostí o NFP v rámci podopatrenia 19.2, ktorý odzrkadľuje identifikované problematické oblasti, či už na strane PPA, MAS alebo samotných žiadateľov,“ dodalo MPRV.

 

Prehnaná byrokracia

Ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák informoval, že ZMOS upozornila listom Rada európskych obcí a regiónov (Council of European Municipalities and Regions – CEMR) na vážne problémy s eurofondmi.

Rada európskych obcí a regiónov podľa neho upozornila na implementáciu programov EÚ pre vidiecke oblasti na obdobie rokov 2014 až 2020 (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka).

Pôdohospodárska platobná agentúra sa snaží čo najrýchlejšie hodnotiť žiadosti akčných skupín

Miestne akčné skupiny informovali, že nemajú vyplatené žiadne dotácie na projekty a Slovensku preto hrozí prepad 200 miliónov eur z eurofondov. Platobná agentúra sa bráni tým, že predkladané projekty sú často chybné, čo predlžuje proces ich kontroly. 

„To, čo vidíme na Slovensku, môže byť výnimočná situácia, ale Európska komisia a členské štáty by si mali všímať ťažkosti pri plánovaní fondov EÚ na nové obdobie. Hlavnými ťažkosťami, na ktoré poukazujú slovenské samosprávy, sú najmä príliš vysoké byrokratické požiadavky, nejednotné prístupy a požiadavky riadiacich orgánov, odlišné pravidlá a postupy pre rôzne fondy v rámci tej istej stratégie, ako aj nedostatočné personálne kapacity riadiaceho orgánu,“ uviedla podľa Kaliňáka CEMR v liste.

Zatiaľ čo sa Rada a Parlament snažia dohodnúť na novej Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) po roku 2021, v niektorých krajinách sa programy na podporu vidieckych oblastí na roky 2014 až 2020 ani nezačali. To platí najmä na Slovensku, kde miestne MAS, ktoré spravujú finančné prostriedky v území, nemohli začať svoju činnosť z dôvodu chaotického riadenia zo strany národných orgánov.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8