Ako exportovať kreatívny priemysel?

Autor: Stuart Miles, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Kreatívne sektory môžu do veľkej miery podporiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v EÚ, a tým aj prispieť k Stratégii Európa 2020.

Kreatívny priemysel predstavuje 4,3 % exportu EÚ. Export produkcie kultúrnych a kreatívnych odvetví ekonomiky je kľúčový v rozvoji kreatívnych ekosystémov, hovorí štúdia o verejných stratégiách podpory  kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Vypracovala ju expertná skupina z členských štátov v rámci Otvorenej metódy koordinácie.

Rozumné politiky na presadzovanie exportu a internacionalizácie sú dôležité, aby umožnili malým organizáciám a spoločnostiam pôsobiť v globálnom prostredí, zasiahnuť nové trhy a publikum.

Štúdia je výsledkom práce Pracovnej skupiny Otvorenej metódy koordinácie o podporných stratégiách pre internacionalizáciu a export kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Ide o skupinu expertov, ktorá je zložená z 28 členských krajín EÚ a vznikla v októbri 2012 v rámci pracovného plánu Rady pre kultúru 2011-2014.

Správa sa okrem zdôraznenia potenciálu vývozu kreatívneho priemyslu, zameriava hlavne na prezentovanie dobrej praxe z členských štátov.

 Autori analyzovali 34 príkladov dobrej praxe v ôsmych kategóriách: stratégie exportu v kreatívnom priemysle, podpora rozvoja podnikania so zameraním na kreatívny priemysel, internacionalizácia kultúrnej politiky, podpora sietí a klastrov, podpora medzinárodnej propagácie, podporné opatrenia na európskej úrovni, podpora festivalom, veľtrhom a iným exportným aktivitám, podpora medziregionálnej spolupráce.

Okrem ilustratívnych príkladov z členských krajín, správa predstavuje aj prax iných krajín ako sú napríklad Kanada alebo Japonsko.

Správa tiež pomenováva slabé stránky a hlavné výzvy, ktoré mali politici na rôznych úrovniach zohľadniť. Navrhuje kroky v oblasti finančnej podpory, úpravy práva duševného vlastníctva, spoluprácu kreatívneho a kultúrneho priemyslu a vzdelávacím procesom.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.