Anketa o pandemických zárukách: Rýchle a výhodné úvery stáli aj za zložité dokladovanie

Napriek potrebe dokladovania má program antikorona záruka dobrú odozvu.

Program Slovak Investment Holding antikorona záruka je spätne hodnotený kladne. Podnikateľom sa úvery darí splácať, ale nie každému sa podarilo udržať stopercentnú zamestnanosť a získať tak odpustenie poplatku alebo bonusovú úrokovú dotáciu.

Cez program štátnych úverových záruk dostali podnikatelia už viac ako miliardu eur. Pod podmienkou udržania zamestnanosti sa tak firmy dostali k výhodnému financovaniu na prečkanie pandemického obdobia. Záruky organizoval Slovak Investment Holding, úvery sprostredkovali banky.

Anketa: Ako hodnotíte v retrospektíve program SIH antikorona záruka?

Antikorona záruka poskytla úvery za viac ako miliardu eur

Jeden zo štátnych programov pandemickej pomoci pre firmy, antikorona záruka, poskytol úvery takmer jedenástim tisícom podnikateľov. Priemerná výška úveru bola okolo sto tisíc eur, vďaka záruke financovanej aj z eurofondov mohli firmy získať pôžičku výhodnejšie.

Ministerstvo hospodárstva

Program SIH antikorona záruka (SIHAZ) splnil pôvodné predpoklady a očakávania. Ako ľahko a rýchlo dostupný nástroj (dostupný veľmi krátko po vzniku pandemickej situácie) pomohol aktuálne už viac ako 7000 malým a stredným podnikom preklenúť vzniknuté ekonomické problémy.

Prostredníctvom programu sa pre podnikateľov zlepšil prístup k úverovému financovaniu najmä prevádzkových nákladov formou zníženia úrokovej sadzby oproti komerčným bankovým produktom a 12-mesačným odkladom splátok.

Nemáme informácie od SIH, respektíve od konkrétnych bánk, že by podnikatelia mali so splácaním úverov problém. Individuálne prípady riešia banky tak, aby boli podľa možností v prospech klienta (napríklad dodatočný odklad splátok).

Spätne sa javí byť 100% koeficient udržateľnosti zamestnanosti v praxi ťažšie realizovateľný. Zvýhodnený úver cez SIHAZ je primárne zameraný na podporu fungovania samotných firiem, v prípade udržania 100% zamestnanosti firma získava bonusovú úrokovú dotáciu (produkt SIHAZ 1), respektíve potvrdenie odpustenia poplatku za záruku (produkt SIHAZ 2A). Podnikatelia, ktorí tento koeficient nevedia dodržať, neprichádzajú o zvýhodnený úver, ale o vyššie uvedené bonusové podmienky. Väčšina podnikateľov ale so 100% udržaním zamestnanosti problém nemá.


Podnikatelia

Andrej Lasz, Asociácia priemyselných zväzov

Antikorona záruka bola, a v podstate stále je, dobrý nástroj na pomoc malým a stredným podnikom formou preklenovacích úverov na udržanie zamestnanosti. Oba programy splnili svoj účel a celkovo bolo ku koncu januára 2022 v rámci programu SIHAZ1 podpísaných 3 482 zvýhodnených preklenovacích úverov v celkovej zazmluvnenej sume istiny úverov 480 miliónov eur a v rámci programu SIHAZ2 bolo ku koncu mája 2021 uzavretých 3 305 úverov pre malé a stredné podniky v celkovej zazmluvnenej sume istiny úverov 206 miliónov eur.

Treba povedať, že ak firma nebola v dobrej finančnej kondícii ani pred začiatkom pandemického obdobia, nepomohli jej ani tieto nástroje. V pandemickom období sa ukázalo, aké nevyhnutné je mať dobre nadstavený podnikateľský plán a financovanie. Z čísiel je ale vidieť, že celý program mal zmysel a pomohol skoro sedemtisíc podnikateľom.  

Do toho, či sa firme darí úvery splácať a udržať zamestnanosť vstupuje viac faktorov, z ktorých podnikateľ niektoré vie a niektoré nevie ovplyvniť. Niektorí stáli pred otázkou, či splatiť úver a prepúšťať alebo nesplatiť úver a ponechať si počet zamestnancov, čo sa mohlo následne odzrkadliť v plnení objemu objednávok.

Možno by sme ale očakávali trochu viac ústretovosti od sprostredkovateľov a zmäkčenie ich podmienok úverovania.


Banky

Simona Miklošovičová, hovorkyňa, Tatra Banka

Prínos programu vnímame najmä v rýchlom poskytnutí prostriedkov, čo dopomohlo k zmierneniu dopadov COVID-19 na podnikanie klientov a k vykrytiu ich najpotrebnejších prevádzkových nákladov.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že firmám, ktoré čerpajú túto podporu, sa darí splácať úvery. S ohľadom na aktuálne okolnosti na Ukrajine, ktoré môžu mať na podnikateľské prostredie dopad v podobe zvýšených cien energií či výpadkov v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch, je akýkoľvek ďalší vývoj podielu nesplácaných úverov otvorený. Z doposiaľ dostupných štatistík banky môžeme hovoriť o viac ako 3/4 podporených spoločností z programu, ktoré preukázateľne udržali zamestnanosť. Domnievame sa, že program štátnych záruk bol adekvátnou odpoveďou na situáciu po vypuknutí pandémie COVID-19, pričom rýchlosť poskytnutia financovania postihnutému podnikateľskému prostrediu zatienila akékoľvek nedostatky tohto finančného nástroja.


Dominik Miša, PR manager, VÚB Banka

VÚB banka bola od začiatku firmám veľkou oporou, keďže im poskytla pri oboch programoch vyše 280 miliónov eur. Program Antikorona záruka beží, aktuálne sa rieši bonifikácia úrokov (druhá forma pomoci), čo predstavuje pre klientov najväčšiu výhodu. Schéma ako taká je trochu náročná na administráciu, nie všetky kritériá sú jednoznačne stanovené. Pre klientov je to zložitejšie najmä z pohľadu dokladovania, avšak všetko vyvažuje už spomínaná bonifikácia úrokov do konca splatnosti úveru.


Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa, UniCredit Bank Czech Republic

Ide o najvyužívanejší program v rámci všetkých anti-covid garančných programov. Pre klientov je zaujímavý vďaka nulovému poplatku za záruku a dotácii na úhradu zaplatených úrokov. Program tak dosiahol  stanovený cieľ na pomoc a podporu firiem zasiahnutých covidom. Evidujeme stovky firiem, ktoré sa do neho zapojili, a prerozdelených bolo viac ako 95 miliónov eur.

 


Milan Janásik, PR manažér a hovorca, J&T BANKA

Zo schémy sme poskytli dva úvery so štátnou zárukou. Išlo o existujúcich klientov banky, prostredníctvom schémy sme im poskytli prevádzkové financovanie za účelom financovania zásob a záväzkov z obchodného styku. Oba projekty hodnotíme z pohľadu klienta ako úspešné.