Bilateralizmus slávi v EÚ svoj návrat

 

Pozadie

Vo februári 2005 predstavila Barrosova Komisia balík opatrení vytvorený na revitalizáciu Lisabonskej agendy, stratégie na podporu rastu a vytvárania pracovných miest v Európe.

Keď bola Lisabonská agenda v roku 2000 sformulovaná, za hlavný cieľ si kládla zvýšenie konkurencieschopnosti Európy, aby sa tá vyrovnala USA. Za posledných 6 rokov sa však objavili noví konkurenti v podobe ČínyIndie, ktorí vystavili európsku ekonomiku značnému tlaku.

Ak chce Európa udržať krok s týmito novými ekonomikami, musí zostať konkurencieschopná. Musí teda pokračovať vo vnútorných ekonomických reformách, posilňovaní investícií do vzdelávania a vedomostí a podpore inováciám.

Keďže Európa je jednou z najviac navonok orientovaných ekonomík sveta (vonkajší obchod s tovarmi a službami tvorí 15% jej HDP), jej komerčná politika by mala prispievať aj k stratégií zamestnanosti a rastu.

Otázky

Otvorenie trhu je hnacím motorom pre väčšiu konkurenciu, ktorá vytvára inovácie; pre lepšiu špecializáciu; pre rastovú ekonomiku a transfery technológií cez zahraničný import a investície.

Len väčšia otvorenosť trhu a investíciám zabezpečila štvrtinu ziskov z produkcie v Európe za posledných 20 rokov.

Aj v čase globalizácie musí EÚ zostať otvorená. Ale musí zaistiť aj otvorenosť zahraničných trhov pre jej vlastný export. Európske obchodné spoločnosti často tvrdia, že je pre ne ťažké vstúpiť na zahraničné trhy kvôli vysokým colným a necolným bariéram a diskriminačným opatreniam uplatňovaným proti zahraničným spoločnostiam.

Odstránenie bariér je dôležité špeciálne na trhu so službami, ktorý zaisťuje 70% európskych pracovných miest a európskeho HDP. Ten však čelí väčším obchodným bariéram ako trh s tovarmi, najmä kvôli reštrikciám zavedeným národnými vládami.

Komisia chce na tieto problémy odpovedať prostredníctvom dvoch nových komuniké, ktoré by mali byť zverejnené v septembri a októbri. Ide o stratégiu na zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom obchodu a obchodných politík a obnovenú európsku stratégiu na zlepšenie prístupu na trh.

Medzi politickými možnosťami bude aj návrh na začatie série bilaterálnych obchodných dohôd s novými ekonomikami.

Tento návrh je v ostrom kontraste s predošlou obchodnou stratégiou EÚ, ktorá sa silne spoliehala na multilateralizmus v rámci WTO. Dohody o voľnom obchode boli do veľkej miery podmienené logikou rozvoja, alebo geopolitiky a nie ekonomickými záujmami.

To viedlo EÚ k orientácii na krajiny, kde je dopyt síce statický, ale ktoré sú menej výhodne situované, na rozdiel od stratégie uplatňovanej USA a Japonskom.

Kolaps rokovaní WTO (pozri Dohské kolo) mal za následok znovuoživenie dôležitosti bilateralizmu. EÚ už oznámila svoj zámer začať rokovania o obchodnej dohode s 10 členmi ASEANu, rovnako ako aj s Ukrajinou, Južnou Kóreou, Indiou a Ruskom. V novembri predstaví stratégiu na podporu obchodu a ekonomických vzťahov s Čínou.

Komisia sa bude snažiť o zabezpečenie prístupu EÚ k verejnému obstarávaniu zahraničných vlád, teda v oblasti, kde sú spoločnosti EÚ svetovým lídrom (napríklad v zaobstarávaní dopravných zariadení, verejných prác, či lokálnych služieb), ale kde pre tieto národné spoločnosti existujú silné obmedzenia. Prístup EÚ na tento druh trhu by mal uľahčiť nový „vonkajší nástroj obstarávania“.

Iné druhy aktivít v tejto oblasti by do konca tohto roka mohli zahŕňať pokračovanie v zlepšovaní globálnej vymáhateľnosti práv duševného vlastníctva a prehodnotenie európskych nástrojov ochrany obchodu, ktorých cieľom je lepšia ochrana záujmov Spoločenstva.

Pozície

Komisár EÚ pre obchod Peter Mandelson zostáva „plne oddaný“ WTO, ktorú považuje za „motor“ svetovej ekonomiky. Zároveň však verí, že bilaterálne a regionálne dohody budú prínosom aj pre multilaterálny prístup.

Európska obchodná federácia UNICE (European Business Federation) vyzvala EÚ, aby vyvinula bilaterálnu agendu slovami: „kedykoľvek podpíše obchodný rival dohodu, znevýhodňuje tým európsky obchod. A to nemôžeme pripustiť“.

Európske fórum služieb (European Services Forum) sa vyjadrilo v tom zmysle, že EÚ sa musí zamerať na „obrovské zlepšenie prístupu na trh pre export služieb“. Tu by mohli byť veľkým prínosom regionálne obchodné dohody, ale za predpokladu zachovania multilaterálneho prístupu.

Nasledujúce kroky

  • September 2006: Komisia vydá komuniké o vonkajších aspektoch konrurencieschopnosti
  • September 2006: Komisia prijme nariadenie o nástroji na konanie proti reštriktívnym praktikám v oblasti verejného obstarávania tretích krajín
  • Október 2006: Komisia vydá komuniké o obnovení stratégie prístupu na trh
  • Október 2006: Komisia vydá komuniké o nástrojoch ochrany trhu
  • November 2006: Komisia vydá komuniké o obchode medzi EÚ a Čínou a investičných vzťahoch