Čiastočný úspech klimatických rokovaní v Bali

Pozadie

„Máme len jednu planétu. Rozvinuté a rozvojové krajiny môžu spolu uspieť“, povedal predseda Komisie Barroso po ukončení rokovaní na Bali. Podarilo sa na nich dosiahnuť dohodu o začatí formálnych rokovaní o globálnej klimatickej politike po roku 2012 a dohodnúť takzvanú Cestovnú mapu z Bali, ktorá obsahuje ich agendu.

Globálne klimatické rokovania sa majú uzavrieť do konca roku 2009, aby stihli krajiny výslednú dohodu ratifikovať do 2012, kedy vyprší platnosť Kjótskeho protokolu.

Závery konferencie z Bali sa odvolávajú na vedecké analýzy Medzivládneho panelu OSN pre klimatické zmeny (IPCC), podľa ktorých bude potrebné výrazné zníženie emisií skleníkových plynov, ak chceme zabrániť, aby globálne otepľovanie dosiahlo nebezpečné rozmery. Konferencia prijala dôležité rozhodnutia aj v niekoľkých ďalších otázkach, ako je zastavenie deforestrácie, oživenie fondu pre pomoc rozvojovým krajinám vysporiadať sa s globálnym otepľovaním a pod.

Otázky

Najkontroverznejším bodom rokovaní bola požiadavka EÚ, aby závery z Bali obsahovali konkrétny záväzok rozvinutých krajín, že znížia o určité množstvo emisie skleníkových plynov. To sa síce nepodarilo dosiahnuť, obsahujú však výslovnú zmienku o Štvrtej hodnotiacej správe (AR4) IPCC. Tá hovorí, že na zníženie emisií bude potrebné zásadné zníženie emisií. Na naliehanie EÚ sa do textu dostala aj zmienka o časti AR4, ktorá dokazuje, že ak sa má globálne otepľovanie obmedziť na nárast o 2°C oproti teplote z predindustriálneho obdobia, rozvinuté krajiny musia do roku 2020 znížiť emisie o 25-40% oproti úrovni z 1990.

Cestová mapa, ktorá bude základom formálnych rokovaní, inak obsahuje štyri základné línie:

  • obmedzovanie otepľovania znížením emisií
  • prispôsobenie sa klimatickým zmenám
  • iniciatívy pre rozvoj technológie a jej šírenie
  • prispôsobenie financií a investícií tak, aby boli schopné podporiť zmiernenie klimatických zmien a prispôsobenie sa im.

Popri rokovaniach o globálnom rámci klimatickej politiky, na ktorých sa bude zúčastňovať všetkých 192 členských krajín Rámcovej konvencie OSN o klimatických zmenách (UNFCCC) bude tiež rokovať 176 krajín, ktoré podpísali a ratifikovali Kjótsky protokol. Budú hľadať dohodu o emisných limitoch pre rozvinuté krajiny po roku 2012.

Ďalšie otázky, v ktorých sa podarilo nájsť na Bali dohodu:

  • Spôsob riadenia fondu, ktorý má pomôcť rozvojovým krajinám financovať projekty a programy znižovania emisií.
  • Dohoda o rámci pre testovanie rozličných spôsobov, ako zabrániť deforestrácii a ničeniu lesa (čo je zdroj asi 20% emisií CO2).
  • Dohoda o vytvorení strategického programu, ktorý má posilniť transfer čistých technológií z rozvinutých do rozvojových krajín.

Ďalšie kroky

V 2008 sa majú uskutočniť štyri stretnutia, prvé v marci alebo apríli.

V 2009 sa v Kodani bude konať konferencia OSN o klimatických zmenách, na ktorej sa majú uzavrieť ako rokovania o UNFCCC, tak aj o Kjótskom protokole po 2012.