Čína a India: tlak na svetové zdroje

sucho

 

Krátka správa

Svetu chýba obrábateľná pôda, fosílne palivá a iné základné prírodné zdroje, aby mohol udržať rastúcu čínsku a indickú ekonomiku, varuje Worldwatch Institute vo svojej správe Stav sveta 2006, publikovanej 11. januára.

„Rastúci dopyt po energii, potravinách a surovinách2,5 miliardami Číňanov a Indov má už vážne celosvetové dopady“, tvrdí prezident inštitútu Christopher Flavin. A podľa neho „úroveň spotreby v USA a Európe necháva malý priestor pre tento predpokladaný ázijský rast“, čo vedie ku globálnemu „žmýkaniu“ prírodných zdrojov.

Správa však vidí niekoľko dôvodov pre nádej. „Sme potešení že vidíme že stále viac mienkotvorcov v Číne a Indii teraz uznáva že zdrojovo náročný model ekonomického rastu nemôže v 21. storočí fungovať“, povedal Flavin. Poukázal pritom na čínsky rozvoj využívania slnečnej a veternej energie.

Správa žiada širšiu spoluprácu medzi Čínou, Indiou, Európou a USA na rozvoji nových energetických a poľnohospodárskych systémov a maximalizácii efektívnosti využívania zdrojov.

„Rast Číny a Indie je budíčkom, ktorý by mal ľudí v Spojených štátoch a inde vo svete priviesť k tomu, aby brali vážne potrebu silného záväzku k budovaniu trvali udržateľných ekonomík“, uzatvára správa.

V roku 2006 budú štáty EÚ diskutovať o návrhu stratégie trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov, ktorú Komisia predložila v decembri 2005. Prediskutujú aj nový návrh revidovanej stratégie EÚ trvalo udržateľného rozvoja, ktorú mimovládne organizácie označili za „sériu prázdnych sľubov“.

Slovenská vláda nedávnu prijala víziu energetickej politiky na obdobie 25 rokov. Podľa nej je cieľom energetickej politiky je vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie dostatočného množstva energie, jej efektívne využívanie, bezpečnú a plynulú dodávku a maximalizáciu úspor pri spotrebe. Primárnu úlohu pri uspokojovaní spotreby v budúcnosti má zohrať jadrová energetika, zemný plyn a obnoviteľné zdroje.

Organizácia Greenpeace však víziu kritizovala, nakoľko podľa nej nebola kozultovaná s verejnosťou a nedostatočne hodnotí vplyvy vízie na verejné financie, zamestnanosť a životné prostredie.