Do výskumu v Európe investujú najmä automobilky

 

Pozadie:

Výskum v automobilovom sektore predstavuje 30% celkového priemyselného výskumu a vývoja (R&D) v EÚ. Štyri z prvej desiatky EÚ spoločností v R&D sú automobilové spoločnosti: DaimlerChrysler (investor číslo jeden v Európe), Volkswagen, BMW a Robert Bosch. Pre porovnanie, štyri zo šiestich najväčších spoločností, investujúcich do R&D, sú na globálnej úrovni výrobcovia áut, z ktorých je najväčšou spoločnosť Ford Motors. Primárnym cieľom týchto veľkých investícií zo súkromného sektora, ktorých výška je 20 miliárd € ročne, je podpora inteligentnejších, bezpečnejších, zelenších a viac energeticky efektívnych áut.

Komisia navrhla v siedmom rámcovom programe na roky 2007-2013 rozpočet vo výške 4 miliardy € pre tematickú prioritu „Doprava“ (ktorá obsahuje všetky spôsoby dopravy, vrátane aeronautiky).

Kým predchádzajúcé výskumné rámcové programy zdôrazňovali technológiu, dizajn a výrobné procesy, v súčasnosti je ich cieľom čoraz viac snaha odpovedať na širšie spoločenské potreby a nájsť odpovede na problémy environmentálneho výkonu, infraštruktúry a vzorcov mobility občanov.

Otázky:

Výskumnou výzvou pri produkcii environemntálne viac priaznivých áut je zníženie emisií skleníkových plynov a zlepšenie efektivity energie, kým v tom istom čase ide o splnenie individuálnych a sociálnych potrieb na mobilitu a výkonnosť vozidiel.

Zníženie závislosti na fosílnych palivách

Dopravný sektor spotrebúva viac než 30% celkovej spotreby energie v EÚ, pričom závisí z 98% na fosílnych palivách a rastúcom dopyte po energii. Hlavným cieľom R&D v tejto oblasti je preto zníženie závislosti dopravného sektora na palivách, založených na rope.

Hlavnými technologickými možnosťami na zníženie spotreby fosílnych palív v automobiloch a emisií oxidu uhličitého sú: zníženie dopytu, napr. menšou veľkosťou motorov; vodík a palivové články; elektrické vozidlá s dokonalejším uskladnením elektrickej energie; zlepšené hybridné elektrické dizajny motorov s benzínom, dieselom a biodieselom; pokročilejšie vysoko efektívne motory s vnútorným spaľovaním; používanie biodieselu a bioetanolu ako nosičov; spracovanie biomasy popri fosílnych palivách.

Zníženie emisií vs. zlepšenie mobility

Poradná rad k európskemu výskumu cestnej dopravy (ERTRAC), európska technologická platforma spustená v roku 2003, spája aktérov cestného dopravného priemyslu (výrobcov, dodávateľov, prevádzkovateľov infraštruktúry), miestne a národná vlády, výskumné a akademické komunity, MVO-čky a Komisiu za účelom poskytnúť strategickú víziu pre výskum a vývoj v sektore cestnej dopravy do roku 2020.

Jeden zo štyroch pilierov Strategickej výskumnej agendy (zverejnenej v januári 2005) je nazvaný „životné prostredie, energia a zdroje“. Práca v rámci tohto piliera zahŕňa priority ako: hybridné technológie, dokonalejšie palivá z biomasy a odpadu, palivové bunky a vodíkové palivá, efektívne vozidlá s vnútorným spaľovaním s nízkym stupňom emisií a vylepšený manažment palív a mobility, dizajn cestnej infraštruktúry a lepší dopravný manažment.

Agenda ERTRAC sa stala hlavnou líniou pri formulovaní pracovného programu s názvom „Doprava“ v rámci siedmeho rámcového výskumného programu EÚ pre výskum a technologický vývoj (FP7) na roky 2007-2013. Cieľom tejto tematickej priority je vyvinúť integrované, bezpečnejšie, zelenšie a inteligentnejšie celoeurópske dopravné systémy, ktoré by rešpektovali životné prostredie a prírodné zdroje. Komisia navrhla 4 miliardy € na rozpočet pre dopravy na obdobie rokov 2007-2013. Okrem tematickej priority „doprava“ bude FP7 pokrývať aj záležitosti dopravy v štyroch ďalších oblastiach: energia, životné prostredie, informačné a komunikačné technológie a nanotechnológie.

Aj ďalšia iniciatíva Komisie s názvom „iniciatíva pre inteligentné autá“ sa venuje R&D v oblasti inteligentnejších, čistejších a bezpečnejších vozidiel a jej cieľom je uľahčiť preberanie a používanie výsledkov výskumu. Výskum v rámci tejto iniciatívy je o používaní informačných a komunikačných technológií (ICT) na to, aby pomohli napr zvýšiť manažovanie kapacity nákladnej dopravy s cieľom znížiť spotrebu paliva.

Pokiaľ ide o súkromný sektor, 10 veľkých európskych automobilových výrobcov prostredníctvom svojho združenia pre výskum s názvom EUCAR identifikovalo spoločné témy pre výskum vysokej priority pre budúcu podobu cestnej dopravy. Aby došlo k posunu k udržateľnej doprave v sektore cestnej dopravy toto združenie realizuje výskum napr. v oblasti budúcich palív, pokročilých technológií „powertrain“, aleternatívne technológie „powertrain“, znižovanie hlučnosti a nové materiály.

Pozície:

„Výrobcovia áut môžu znížiť emisie oxidu uhličitého len vtedy, ak sú zákazníci ochotní kupovať ich produkty a ak profitabilita vytvorí dostatočné finančné zdroje. V súčasnosti je úsilie na strane ponuky sťažované zmenami spotrebiteľského dopytu a novými reguláciami,“ argumentuje Luc Bastard, manažér pre environmentálnu reguláciu v spoločnosti Renault. „Dnešné podnikateľské prostredie neodmeňuje výrobcov áut za vývoj a predaj CO2-efektívnych áut. Budúca politika EÚ by mala vytvoriť takúto odmenu a trvalo podporovať dopyt po takýchto vozidlách prostredníctvom koordinovaných fiškálnych opatrení.“ Bastard si tiež myslí, že harmonizované CO2 nálepky pre autá by predstavovali dobré motivačné opatrenie.

Výskumné združenie desiatich veľkých európskych automobilových výrobcov EUCAR vyhlásilo, že „je mimoriadne vítané, že po prvý raz je v siedmom rámcovom programe zahrnutý špecifický program, ktorý by mal byť venovaný doprave a v ktorom bude mať cestná doprava kľúčovú úlohu.“

Nedávna správa o „Prechode k trvalo udržateľnému energetickému systému v Európe – perspektíva výskumu a vývoja“, ktorá bola prijatá poradnou skupinou Komisie k otázkam energie, vyzýva na rozvoj európskych infraštruktúr v oblasti energetického výskumu.

„V infraštruktúre energetického výskum sme slabí ako v Európe, tak aj globálne,“ povedal John Wood, predseda Európskeho strategického fóra k výskumným infraštruktúram (ESFRI). „Infraštruktúry nejadrového energetického výskumu sú veľmi fragmentované: vo výskume solárnej energie sa pracuje spoločne, rovnako v oblasti veternej energie, a to dokonca aj na národnej úrovni,“ dodal Hervé Pero, šéf útvaru pre výskumné infraštruktúry generálneho riaditeľstva Komisie pre výskum.

„Sektor cestnej dopravy v Európe je najväčších investorom do R&D v Európe. Zahŕňa mnohé popredné investujúce spoločnosti sveta, a to vrátane najväčšieho jednotlivého globálneho investora do výskumu a vývoja. Je to kvôli týmto vysokým investíciám do výskumu a vývoja, prečo európsky dopravný sektor ostáva jedným z najviac konkurencieschopným vo svete a do istej miery je výzvou, ktorej čelíme, reprodukcia tejto dynamiky naprieč celou európskou ekonomikou,“ povedal komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik.

Ďalšie kroky:

  • Pracovné programy v rámci FP7 budú zverejnené po tom, čo bude FP7 oficiálne schválený

  • V júni 2006 sa konala konferencia s názvom Transport Research Arena Europe 2006

  • V septembri 2006 sa uskutočnilo podujatie, organizované mimovládkou Doprava & životné prostredie (T&E) k téme budúcnosť politiky EÚ k palivovo efektívnejším automobilom.