Doprava má prispieť k znižovaniu emisií

Mnohé európske mestá trápi neudržateľná doprava. Zdroj: Lynac, creativecommons.org

Krátka správa

Sektor dopravy „musí taktiež významne prispieť“ k redukcii emisií skleníkových plynov a k zníženiu spotreby energie o 20% do roku 2020. 8. júna 2007 to zdôraznili ministri vo svojej „energetickej stratégii dopravy.“

Očakáva sa, že len v sektore nákladnej dopravy vzrastú v období 2000 – 2020 emisie o 50%. Je teda prirodzené, že doprava sa dostáva do pozornosti EÚ v súvislosti s bojom proti klimatickým zmenám. Môže byť dokonca jedným z kľúčových nástrojov národných vlád v ich ambíciách naplniť stanovené klimatické ciele. (EurActiv 12/03/07)

Popri miere emisií CO2 pochádzajúcej z áut a pripojení leteckej dopravy k systému obchodovania s emisiami, Rada nalieha aj na iné sektory dopravy (železnice, námorná a riečna doprava), aby zdieľali väčší podiel na preprave nákladu. Zároveň uvádza, že z hľadiska budúcnosti je nevyhnutné posilniť práve tieto (v súčasnosti menej intenzívne využívané) sektory.

Ministri povedali, že vlaky a lode by sa mali stať viac čistejšími a efektívnejšími. Dodali, že rozvoj infraštruktúry je kľúčom k tomu, aby každý druh dopravy fungoval v súlade s „ekologickou stopou.“ Očakáva sa, že v júni 2008 Komisia predstaví svoj všeobecný model, ktorý berie v úvahu aj túto problematiku.

Aj naďalej zostáva prioritou rozvoj obnoviteľných a alternatívnych palív. Avšak vzhľadom na hrozbu vedľajších negatívnych účinkov spojených s rozvojom biopalív, ministri požiadali Komisiu o vypracovanie schémy ich certifikácie s ohľadom na kritériá udržateľnosti a klimatické zmeny. Rada rovnako vyzvala ku kladeniu väčšieho dôrazu na rozvoj a produkciu tzv. technológií druhej generácie.

Ministri podčiarkli, že Energetická stratégia dopravy sa nesmie prejaviť na znížení mobility v rámci Európy. Dodali, že „budú realizované len férové a nákladovo efektívne riešenia“ a že z dlhodobého hľadiska by mohol takýto prístup európsku konkurencieschopnosť dokonca posilniť.

Nateraz ešte zostáva presvedčiť mnohé európske kruhy, ktoré sa obávajú, že európska solidarita v boji proti klimatickým zmenám bude, naopak, znamenať pokles konkurencieschopnosti EÚ vo svete. Obávajú sa, že klimatická politika sa premietne do zvýšených cien za automobilovú a leteckú dopravu, ktoré sú pre európsku ekonomiku kľúčové.