ECB: Slovenské banky sú stabilné. Problémy majú Taliani

foto: Znak eura pred budovou Európskej centálnej banky, zdroj: TASR

Európska centrálna banka (ECB) zverejnila výsledky záťažových testov 123 najdôležitejších  bankových skupín v Európe. Výsledky testov mali identifikovať zostávajúce nedostatky európskeho bankového sektora.

Výsledky testu, ktoré sa uskutočnili pod dohľadom Európskej bankovej autority (EBA), ukázali, že až 25 bankových skupín  by mohlo mať v budúcnosti problémy. Dvanásť z nich už prijalo nápravné opatrenia.  

EBA vyčíslila chýbajúci kapitál európskych bánk k 31. decembru 2013 na 24,6 miliárd EUR.

„Dnešné výsledky sú rozhodujúcim krokom k realizácii Bankovej únie, ktorá skoncuje s roztrieštenosťou trhu. Nemôžeme podceňovať význam práce ECB a EBA. Testy nie sú akademickým cvičením, ale sú súčasťou širšieho úsilia dať bankovému sektoru EÚ pevné základy, aby úverové toky smerovali do reálnej ekonomiky a prispeli k rastu a k zamestnanosti,“ reagoval na zverejnenie výsledkov záťažových testov Roberto Gualtieri, predseda hospodárskeho a monetárneho výboru Európskeho parlamentu.

Banky v eurozóne pod drobnohľadom

V krajinách, ktoré sú súčasťou Bankovej únie, boli testy obzvlášť náročné a zahrňovali aj kontrolu kvality aktív. ECB, ktorá v novembri prevezme dohľad nad bankami eurozóny, preskúmala aj účtovnú bilanciu 130 bánk eurozóny a ich materských spoločností.

Banky, ktoré v základnom a krízovom scenári nesplnili požadované kritéria ukazovateľa kapitálovej primeranosti Core Tier 1 musia požadovaný kapitál doplniť.

Zraniteľné banky do 3. novembra ECB predložia plán rekapitalizácie. Potrebný kapitál musia doplniť do konca apríla/júla 2015.

Najväčší problém majú Taliani

Ku koncu roku 2013 zistila EBA najväčšie problémy v Talianku, na Cypre a v Grécku. Až deväť talianskych bánk zaostávalo za európskym priemerom. Hoci sa väčšine bánk podarilo do polovice roku 2014 doplniť potrebné zdroje, dve talianske banky potrebujú získať dodatočný kapitál. V prípade Monte dei Paschi je to až 2,1 miliardy EUR.

V prípade gréckej Eurobank Ergasias, Národnej banky Grécka a Pireus Bank chýbal koncom roka 2013 potrebný kapitál vo výške 8,7 miliárd EUR. Tri cyperské banky by museli doplniť 2,4 miliárd EUR.

Testom neprešli ani dve belgické a dve slovinské banky. Problémy mali aj v Rakúsku, Francúzsku, či Írsku. Ďalšiu krízu by neuniesla ani nemecká Munich Hypotheken.

Hoci väčšine bánk sa do konca roka 2013 podarilo potrebné zdroje získať, Európska banková autorita požaduje od 14 problémových inštitúcií dodatočných 9,5 miliárd EUR.

Banky musia zdroje získať najmä zo súkromných zdrojov.  V prípade  problémov môže byť bankám poskytnutá štátna pomoc v súlade s novými pravidlami EÚ uvedenými v tzv. Bankovej Komunikácii. Od 1. augusta 2013 musia banky predložiť reštrukturizačný plán pred prijatím štátnej pomoci alebo ochrany pred veriteľmi.

Posilnilo sa aj zdieľanie nákladov. V prípade, že banke chýba kapitál, sú to v prvom rade akcionári banky a veritelia, ktorí sú povinní podieľať sa na záchrane banky, až potom môže inštitúcia požiadať o pomoc z verejných zdrojov.

Slovenské banky bez problémov

Európska centrálna banka preverila aj tri slovenské banky: Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka a Tatra banka.

Výsledky záťažových testov potvrdili, že všetky testované banky majú ukazovateľ vlastného kapitálu Core Tier 1 výrazne nad referenčnou hodnotou 8 %.

Ani v jednej banke nebol zistený nedostatok kapitálu a komplexné hodnotenie potvrdilo ich veľmi dobrú kapitálovú pozíciu a dlhodobú stabilitu.

„Výsledky komplexného hodnotenia ECB potvrdili, že slovenské banky sú stabilné, dôveryhodné a zdravo fungujúce. V porovnaní s inými európskymi bankami dosahujú vo väčšine ukazovateľov priaznivejšie výsledky,“ reagoval guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch.

“Výsledky komplexného hodnotenia potvrdili, že VÚB je veľmi silná a bezpečná banka. Sme hrdí na všetkých našich zamestnancov, ktorí svojou zodpovednou prácou významne prispievajú nielen k výborným výsledkom VÚB, ale aj k celkovej stabilite bankového sektora na Slovensku,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

„Výsledky, ktoré dosiahla Slovenská sporiteľňa, sú vynikajúce. Podľa kapitálových ukazovateľov, ktoré nám priznala ECB, si udržiavame pozíciu jednej z najstabilnejších bánk eurozóny,“ zhodnotil výsledky generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne Jozef Síkela. 

„Sme radi, že hodnotenie kvality aktív ako aj záťažových testov potvrdilo stabilitu banky aj v prípade, že nastanú nepriaznivé situácie. Pre našich klientov, akcionára ako aj trh, je to signál, že Tatra banka je zdravou inštitúciou s obozretným prístupom k riadeniu rizika," vyjadril sa Igor Vida, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tatra banky.

Reuters/EurActiv.com/TASR