Ecofin: „nákladovo efektívna“ klimatická politika

Krátka správa

„Kľúčovou výzvou bude zabezpečiť, aby bol prechod k nízkouhlíkovej ekonomike vyriešený spôsobom, ktorý je v súlade s konkurencieschopnosťou EÚ, zdravými a udržateľnými verejnými financiami“, konštatuje návrh správy Ecofin-u (Rady ministrov financií). Ministri budú o texte rokovať a hlasovať na svojom jarnom zasadnutí naplánovanom na 13.-14. marca 2008.

„Všetky politiky, ktoré majú značný dopad na rozpočet, by mali byť posudzované ministrami financií“, konštatuje text. Zároveň tvrdí, že o využití príjmov zo schémy obchodovania s emisiami (ETS) by mali rozhodovať jednotlivé členské štáty samostatne. Tieto zdroje by nemali byť predmetom žiadneho „povinného vyčleňovania alebo hypotekácie na úrovni EÚ.“

Podľa ministrov financií je najlacnejšou cestou k redukcii tvorby CO2 predovšetkým zdokonaľovanie energetickej efektívnosti. Z krátkodobého hľadiska podporujú predovšetkým využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň však konštatujú, že „z dlhodobého hľadiska je dokonca možné redukovať náklady“ na tieto zdroje.

Nástroje založené na princípe trhu, teda už spomenutá ETS a rôzne environmentálne dane, by sa mali stať „centrom pozornosti úsilia Európy o redukciu skleníkových emisií.“ Odporúčania ministrov financií budú brať ohľad aj na širšie výzvy, ktorým EÚ čelí predovšetkým v dôsledku globálnej nestability na burzách a finančných trhoch. „Zvyšujúcu sa neistotu“ treba mať na zreteli predovšetkým pokiaľ ide o trh práce.

„Pevné základy“ budú oporou pre hospodársky rast v roku 2008. Rada Ecofin to tvrdí aj napriek celkovému zvyšovaniu svetových cien ropy a znižovaniu celosvetového hospodárskeho rastu.

Je dôležité zdokonaliť rizikový manažment, predovšetkým v otázke likvidity, transparentnosti trhu a hodnotiacich štandardov komplexných finančných nástrojov. Je opätovne potrebné prehodnotiť vplyv a úlohu úverových inštitúcií a depozitných garančných schém v EÚ. Správa uzatvára, že okrem toho je nevyhnutné posilňovať aj spoluprácu so zahraničnými partnermi.