Eko-politika a slovenský spotrebiteľ

 

Krátka správa

20. júla sa uskutočnilo ďalšie zo zasadnutí Národného konventu o Európskej únii (NK o EÚ). Tentokrát sa v priestoroch knižnice SFPA zišla Pracovná skupina III. (PS III.) – Životné prostredie, aby prediskutovala nástroje environmentálnej politiky a eko-inovácie ako jeden z nástrojov konkurencieschopnosti. S kľúčovou prednáškou na tému vystúpila Emília Boďová zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

Strategické ciele v súvislosti s environmentálnou politikou sú zamerané na zmenu správania sa spotrebiteľov, výrobcov a poskytovateľov služieb a na zmenu regulačného systému a podmienok na trhu s motivačným efektom pre rozhodujúce subjekty.

Na Slovensku sa podľa Róberta Brňáka z Ministerstva životného prostredia dlhodobo nedarí meniť hodnotový systém spotrebiteľa. Hlavný problém nedostatočného dopytu po environmentálne prijateľných výrokoch je ukrytý v návykoch slovenského spotrebiteľa, ktorého najdôležitejším orientačným bodom na trhu je ešte stále cena.

Na Slovensku sa od roku 1997 udeľuje národná environmentálna značka Environmentálne vhodný výrobok (EVV), ktorého hlavný význam tkvie v nižšom negatívnom vplyve na životné prostredie ako v prípade neeko-výrobkov používaných za rovnakým účelom. Problematiku eko-inovácií a environmentálnej politiky treba občanom nastoliť ako jednu z ich potrieb.

Skupina na základe diskusie vypracovala niekoľko odporúčaní. Hlavný dôraz pritom položila na význam dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky a hodnotenie efektov jednotlivých projektov v praxi. Členovia skupiny sa zhodli na potrebe vytvoriť projekt mikroregiónu trvalo udržateľného rozvoja, ktorý by slúžil ako „lakmusový papierik” pre ďalšie hodnotenie environmentálnych stratégií.