Ekologické autá potrebujú ekologických vodičov

Zdroj: www.hybridcarnews.com

Pozadie

Európska únia je v súčasnosti svetovým lídrom v redukcii miery produkcie skleníkových plynov. Automobilová doprava sa na tvorbe CO2 v Európe podieľa až 12 percentami a je preto jedným z prioritných záujmov Komisie v tomto smere.

Nedávny návrh Komisie stanoviť maximálny strop pre produkciu CO2 v cestnej doprave vyvolal rozruch v radoch výrobcov automobilov. Tí sa obávajú, že takto prísne normy postavia európske automobilky do znevýhodnenej polohy oproti ich zahraničným konkurentom. To by v konečnom dôsledku viedlo k masívnemu zániku pracovných miest a delokalizácii výroby smerom ku krajinám s lacnejšou pracovnou silou.

Automobilový priemysel taktiež tvrdí, že v súčasnosti sú už v autách využívané technológie zaručujúce značný pokles tvorby emisií v porovnaní s hodnotou spred 10 rokov. Financovanie takýchto technických inovácii na druhej strane už teraz spôsobuje spomalenie rozvoja iných technických parametrov.

Výrobcovia áut v roku 1998 dobrovoľne podpísali dohodu s Komisiou, podľa ktorej vyvinú také technológie, aby do roku 2008 produkovalo jedno auto maximálne 140g CO2 na jeden kilometer. Do súčasnosti sa podarilo znížiť emisie na úroveň 163g/km. Nový návrh Komisie predpokladá zníženie produkcie emisií do roku 2012 na 120g/km.

Otázky

Počas diskusie v Bruseli, ktorú 18. apríla 2007 zorganizoval think-tank Priatelia Európy, zástupcovia európskych inštitúcií, automobilového priemyslu, spotrebiteľských organizácií a „zelených“ mimovládnych organizácií hovorili o novej stratégii Komisie. Zhodli sa na tom, že bude uplatniteľná len v tom prípade, ak bude nákladovo efektívna a zároveň aj cenovo prijateľná pre spotrebiteľa.

Znižovanie emisií v automobilovom priemysle, znižovanie závislosti Európy od dovážanej ropy a redukcia výdavkov za palivá sú všeobecne akceptovanými cieľmi EÚ. Ale rozsah, v ktorom môžu samotné technológie niesť toto bremeno, je predmetom diskusií a nateraz nejestvuje všeobecnejšia zhoda.

Motoristický priemysel tvrdí, že redukcia emisií až na 120g/km je neúnosná a prinúti mnoho firiem odísť z trhu. Výkonnejšie autá sa nevtesnajú do takto navrhovaného štandardu, čím sa zníži paleta spotrebiteľa pre výber auta podľa svojich predstáv.

Producenti áut navyše trvajú na tom, že pokiaľ sa regulácia zameria len na limity pre výrobcov áut a nebudú z nej vyplývať žiadne „ekologické“ povinnosti pre spotrebiteľov, dôjde k „rozvratu trhu,“ čoho dôsledkom budú automobilky nútené vyvíjať produkty podľa prísnych noriem, ale takéto autá sa nestretnú so záujmom kupujúcej verejnosti.

Existuje zhoda v tom, že je nevyhnutné vzdelávať vodičov prostredníctvom reklamy, osvety a rovnako aj prostredníctvom ekonomických nástrojov ako sú rozpočtové odmeny alebo daňové úľavy. Toto je jediná cesta, ako zapojiť kupujúcu verejnosť do diskusie o probléme. Na druhej strane uskutočniteľnosť predstaveného systému harmonizovaného daňového systému pre automobilky na základe kritéria produkcie CO2 (EurActiv.sk 13/03/2007) je neistá.

Pokiaľ nebude táto problematika doriešená, životnému prostrediu by mohlo nateraz pomôcť použitie iných technológií ako sú GPS alebo rozvoj systému verejnej dopravy vo veľkých európskych mestách.

Pozície

Chris Davies, poslanec a spravodajca parlamentnej správy k návrhu Komisie, povedal: „Potrebujeme technológiu schopnú uskutočniť hlavnú redukciu emisií CO2. Otázkou však je nájdenie rovnováhy medzi ambíciami a realitou. Nechceme spôsobovať zranenia motoristickému priemyslu a ani nechceme spôsobiť zvyšovanie cien.“

Jean-Claude Fontaine (Peugeot) bol menej optimistický: „Nemyslíme si, že toto je uskutočniteľné, ani do roku 2012.“ Dodal, že ak návrh predsa len bude schválený, „budeme mať reálny problém s dostupnosťou… ceny vysoko stúpnu, dokonca aj pre malé autá produkujúce nízku hladinu emisií CO2. [..] Technológia nie je jedinou cestou… V tomto smere existujú isté limity. Rovnako dane, označovanie, úsporná jazda a biopalivá môžu hrať významnú rolu. Musíme analyzovať všetky možnosti. Nejestvuje jediné riešenie, je ich niekoľko a musíme ich všetky uskutočňovať súčasne.“

Wil Botman, generálny riaditeľ Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) označil návrh Komisie za nedemokratický a spôsobujúci nútenie spotrebiteľov kupovať jeden typ áut.

Aat Peterse zo „zelenej“ mimovládnej organizácie T&E (Európska federácia dopravy a životného prostredia) povedal: „Menej intenzívne využívanie áut je veľmi dôležitým príspevkom, ale menej intenzívne využívanie palivovo efektívnych áut je oveľa lepšie.“ Zároveň poukázal na „nekoncepčnosť“ tvrdenia, že výroba áut s malou produkciou CO2 vyžaduje moderné nízko-emisné technológie. Podľa jeho názoru, k zníženiu spotreby a teda aj emisií by mohla viesť výroba áut, ktoré by boli schopné dosahovať nižšiu rýchlosť a nemali by tak veľkú akceleráciu. Takéto opatrenia by nevyžadovali veľký motor, čím by sa aj váha áut znížila.

Nasledujúce kroky

  • Koniec apríla 2007: Zahájenie internetovej konzultácie k stratégii Komisie.
  • Jeseň 2007: Komisia by mala prezentovať návrh legislatívy na implementovanie stratégie, pri čom do úvahy by sa mali brať analýzy nákladov a ziskov.
  • 2012: Ak bude návrh schválený, do roku 2012 by mala byť znížená hranica pre produkciu CO2 na 120g/km.