Ekonomika EÚ „nie je udržateľná“

Pozadie

V júni 2006 podpísali európski lídri revidovanú Stratégiu EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj (SDS – Sustainable Developmen Strategy). Revízia mala vliať nový život do dokumentu prijatého na summite v Gothenburgu v roku 2001.

Revidovaná SDS podčiarkuje potrebu lepšej regulácie a plnej integrácie udržateľného rozvoja do všetkých politík a identifikuje sedem kľúčových výziev a nim zodpovedajúcich cieľov a nástrojov (väčšina z nich sú ciele, ktoré už bli definované v iných dokumentoch):

 • klimatické zmeny a čistá energia
 • udržateľná doprava
 • udržateľná spotreba a produkcia
 • zachovanie a manažment prírodných zdrojov
 • verejné zdravie
 • sociálna inklúzia, demografické zmeny a migrácia
 • globálna chudoba a globálne výzvy udržateľného rozvoja

Otázky

Komisia zverejnila prvé hodnotenie revidovanej SDS 24. októbra. „Konkrétne kroky na zvrátenie pretrvávajúcich neudržateľných trendov musia byť značne urýchlené“, píše sa v tlačovom vyhlásení Komisie. Obavy sú najvypuklejšie v „spotrebe energie, doprave, biodiverzite a zdravotníctve“, tvrdí predseda Komisie José Manuel Barroso.

 • Reakcia na klimatické zmeny?

Správa víta záväzky, ktoré EÚ prijala na summite v marci 2007, ako „podstatný posun politiky vpred“. Súčasne konštatuje, že národné stratégie boja proti klimatickým zmenám už prijali takmer všetky krajiny.

Správa považuje za dôležité piliere úspešného boja s klimatickými zmenami podporu obnoviteľných zdrojov energie, obchodovanie s emisiami a udržateľné využívanie biopalív.

 • Nárast emisií z dopravy

V sektore dopravy nevidno žiadne znaky oddelenia rastu HDP od rastu spotreby energie a emisií. Podľa správy sa v období 2000-2005 zvyšovali emisie skleníkových plynov ročne o priemerne 1,2%.

„Európa ešte nie je v oblasti dopravy na udržateľnej ceste“, tvrdí správa

 • Z menej urobiť viac…

Podľa správy je Európa vo výrobe spotrebných tovarov o niečo efektívnejšia – používa menej materiálov – ako USA, Japonsko je však stále dva krát lepšie. A nejde len o materiály – zlepšenie spôsobu výroby spotrebných tovarov z environmentálneho hľadiska môže podľa správy ušetriť energiu za asi 60 miliárd eur.

Pred koncom roku 2007 chce Komisia vydať akčný plán o udržateľnej výrobe a spotrebe (rozšírenie existujúcej Integrovanej produktovej politiky). Jeho súčasťou bude aj nový systém označovania produktov. Pred koncom roka sa očakáva aj akčný plán pre posilnenie environmentálneho charakteru priemyselnej politiky v EÚ.

 • Vymieranie druhov

Zrýchľuje sa strata biodiverzity, najmä u cicavcov a morských živočíchov.

 • Depresívni Európania

Hoci podstatne poklesol počet smrteľných nehôd a nehôd s vážnymi zdravotnými následkami na pracovisku, ako aj počet úmrtí spôsobených chronickými chorobami, objavil sa iný fenomén – 11,5% Európanov trpí depresiami a samovraždy spôsobujú viac úmrtí, ako dopravné nehody.

Zdravotné indikátory v 12 nových členských krajinách sú podľa správy omnoho horšie, ako v EÚ-15.

Ďalšie kroky

 • Pred koncom 2007: Komisia predstaví akčné plány o udržateľnej spotrebe a výrobe, ako aj o udržateľnej priemyselnej politike.