Emisie CO2 v 2006 narástli

Zdroj: Mikko Itälahti, www.creativecommons.org

Krátka správa

Údaje za rok 2006 ukazujú, že 93%, teda asi 9-10 000 podnikov ťažkého priemyslu zahrnutých do systému obchodovania s emisiami (ETS) zaznamenalo celkový 1-1,5% nárast emisií. Množstvo vypusteného CO2 však bolo stále nižšie, než kvóta vydaných emisných povoleniek.

Komisia sa chce vyhnúť situácii z minulého roka, keď nižšie než očakávané emisie počas prvého roka fungovania ETS viedli k dramatickému poklesu cien povoleniek. Reakciou bol okrem iného tvrdší postoj Komisie, ktorá v posledných mesiacoch zamietla príliš štedré limity stanovené v národných alokačných plánoch pre nasledujúce obdobie (2008-2012). Národné plány boli sprísnené Nemecku, Poľsku (ktoré sú medzi troma najväčšími znečisťovateľmi v EÚ), Českej republike a Slovensku, Francúzsko svoj národný plán stiahlo samo s sprísnilo.

Dôveryhodnosť a fungovanie ETS závisí od vytvorenia nedostatku na trhu s emisnými povolenkami, čo zvyšuje ich ceny a na firmy vytvára tlak aby investíciami do nových technológií znižovali emisie.

Cena tony emisií CO2 padla po ohlásení správ o štvrtinu na asi 1 euro, Komisia však poukázala na svoj plán vyvolať rast cien tak, aby boli v roku 2008 na úrovni 17 eur za tonu.

Komisia tiež 2. apríla oznámila, že je ochotná akceptovať národný alokačný plán (NAP) Rakúska pod podmienkou, že navrhovaný počet emisných povoleniek zníži o 6,4%. Rakúsko by sa tak stalo 18. krajinou so schváleným NAP na roky 2008-2012.

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas povedal: „Komisia hodnotí všetky národné plány konzistentným spôsobom aby zabezpečila rovnaké zaobchádzanie s členskými krajinami a aby vytvorila potrebný nedostatok na európskom trhu (s CO2). Týmto spôsobom sme zhodnotili plán, o ktorom sme rozhodovali dnes, a rovnaké štandardy budú aplikované na všetkých ostatných.“ Slovensko začiatkom roka podalo žalobu na Európsku komisiu za to, že znížila emisné limity stanovené v našom NAP. Podľa neoverených informácií sa zdá, že Slovensko žalobu stiahne – to isté urobilo pred časom Nemecko.

Chris Davies, liberálny demokrat a hovorca Parlamentu pre životné prostredie, označil rast emisií za „sklamanie, no nie prekvapenie… Fungovanie systému obchodovania s emisiami v EÚ je úspechom, no vplyv nebude mať dovtedy, pokiaľ nebudú pevne presadené národné obmedzenia uhlíkových emisií, a na to musíme čakať minimálne do roku 2008.“

Podľa Komisie nebudú úplné, verifikované údaje publikované do 15. mája.