Emisie z dopravy stále rastú

Sektor dopravy dosiahol v rokoch 1997-2007 zmiešané environmentálne výsledky. Vyplýva to z desiatej výročnej správy EEA „Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM)“, ktorá sleduje situáciu v 32 európskych krajinách.

V rokoch 1990-2007 narástli emisie skleníkových plynov z dopravy o 28% a tvorili 19% celkových emisií. V roku 2007 bola cestná doprava najväčším zdrojom emisií oxidov dusíka a pevných znečisťujúcich častíc.

Nákladná doprava rastie rýchlejšie než ekonomika ako celok. Pomáha jej najmä odstraňovanie vnútorných bariér v EÚ. V 27 členských krajinách EÚ zaznamenala najväčší nárast cestná (43%) a letecká (35%) nákladná doprava.

Osobná doprava rastie tiež, no pomalšie než ekonomika. Najrýchlejšie rastúcim sektorom ostáva letecký: v rokoch 1997-2007 o 48%.

Únia sa snaží posledných desať rokov odpútať hospodársky rast o rastu emisií, a súčasne zlepšiť mobilitu ľudí. Podľa EEA však potrebuje jasnejšiu víziu pre dopravný sektor do roku 2050.

„Dnes vidíme, že rozsiahle investície do dopravnej infraštruktúry nám umožňujú cestovať ďalej pre napĺňanie každodenných potrieb, neznížili však množstvo času, ktorý sme vystavení hluku, zápche a znečisteniu vzduchu“, tvrdí výkonná riaditeľka agentúry Jacqueline McGlade. Európa sa podľa nej má zamerať nie len na spôsoby dopravy, ale aj dôvody, pre ktoré ľudia cestujú.

„Kľúčovým odkazom tohoročnej správy je nielen to, že existujú výzvy, ale aj množstvo riešení, ktoré možno spájať.“

Správa prichádza k záveru, že najefektívnejšie je prijať „balík politík“, ktorý kombinuje technologické inovácie znižujúce spotrebu palív, s opatreniami uprednostňujúcimi menej znečisťujúce spôsoby prepravy, alebo úplne predchádzajúce doprave.

V konkrétnej rovine to môže znamenať zvyšovanie podielu elektromobilov, investície do verejnej hromadnej dopravy, či približovanie služieb občanom tak, aby za nimi nemuseli cestovať.

Koncom roka by mala Komisia zverejniť Bielu knihu o budúcnosti dopravy, v ktorej načrtne akčný plán trvalej udržateľnosti sektora.