Energetická budúcnosť EÚ v centre diania

ropný vrt

Pozadie

V deň britského zverejnenia Sternovej správy o nákladoch klimatických zmien, podčiarkli dve ďalšie stretnutia zamerané na otázky energií a energetiky, že energetická bezpečnosť sa zaradila medzi priority politického programu Komisie.

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs sa v Moskve zúčastnil na konferencii „Energetický dialóg EÚ-Rusko“, a podpredseda Európskej komisie Verheugen spolu s komisárom pre životné prostredie Dimasom prijali druhú správu „Skupiny na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť, energiu, životné prostredie.“

Otázky

Počas konferencie v Moskve  komisár Piebalgs naliehal na obe strany, aby sa snažili zlepšiť vzájomné porozumenie a dôveru medzi EÚ a Ruskom. „Rusko potrebuje Európsku úniu a Európska únia potrebuje Rusko“, zdôraznil komisár. Jeho poznámka reakguje na rastúce napätie medzi týmito dvomi partnermi, ktoré je výsledkom vzrastajúcich geopolitických šarvátok ohľadne dodávok ropy a plynu a ruského úsilia stať sa energetickou veľmocou.

Rusko potrebuje Európsku úniu a Európska únia potrebuje Rusko
Andris Piebalgs, komisár pre energetiku

Rusko je najväčším vonkajším samostatným dodávateľom ropy a plynu do EÚ. Dodáva asi 30% celkovej spotreby ropy v EÚ a 44% plynu. EÚ sa snaží Rusko presvedčiť, aby podpísalo „Energetickú chartu“, ale Rusi ju zatiaľ odmietajú ratifikovať. V kontexte „Energetického dialógu EÚ – Rusko“ boli vytvorené štyri tematické pracovné skupiny, ktoré pripravili správy prezentované v Moskve: investície, infraštruktúra, obchod a energetická hospodárnosť. Bude sa o nich diskutovať a pravdepodobne budú prijaté počas druhého stretnutia „Stálej partnerskej rady o energiách“ 21. novembra 2006.

Posilňovanie medzinárodnej spolupráce bolo medzi hlavnými odporúčaniami v druhej správe „Skupiny na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť, energiu, životné prostredie“, ktorá sa stretla 30. októbra v Bruseli. Správa vyzýva EÚ na vypracovanie „komplexnej stratégie založenej na reálnych dôkazoch“, ktorá prispeje k riešeniu energetickej budúcnosti EÚ a zlepši jestvujúci model obchodovania s emisiami. Skupina okrem toho vyzdvihla potrebu  spracovania strategického „Európskeho programu pre energetické technológie“ a založenia dvoch nových ad hoc pracovných skupín. Jedna by sa mala zaoberať inováciami a technologickým  vývojom v energeticky  náročných priemyselných odvetviach a druhá by mala študovať dopady environmentálne škodlivých subvencií.

Energetickú bezpečnosť považuje za jednu z priorít EÚ aj europoslanec Vladimír Maňka (SES). V diskusii o rozpočte Únie v EP povedal, že snahou EÚ je transformovať „neudržateľný energetický systém založený na fosílnych palivách na trvalo udržateľný systém založený na rôznorodých zdrojoch energie, zlepšiť energetickú účinnosť, bezpečnosť dodávok, zabrániť klimatickým zmenám, zvýšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov v sektore energetiky a tým aj v iných sektoroch“.

Ďalšie kroky:

 • Komisia predstaví v januári 2007 komplexný „energetický balíček“, ktorý bude zahŕňať:
  • Strategický energetický prehľad ( dlhodobá energetická vízia EÚ)
  • novú "Cestovnú mapu pre obnoviteľné zdroje"
  • "Správu o vnútornom trhu" zaoberajúcu sa liberalizáciou trhu s energiami, resp. nedostatkom liberalizácie
  • Vyhlásenie o strategickej energetickej infraštruktúre
  • Vyhlásenie o "zelenom" alebo udržateľnom využívaní uhlia