Envirorezort pracuje na doplnení zoznamu chránených území Natura 2000

O záchranu chránenej kveteny endemitu ponikleca slovenského na travertínových kopách v okolí Spišského Podhradia. Tieto lokality travertínových kôp, na ktorých stojí aj Spišský hrad síce nepatria do územia Národného parku Slovenský raj, no sú v ich správe. Ide totiž o chránené územia Natura 2000, o ktorých ochranu má záujem Európska komisia. [FOTO TASR/Milan Kapusta]

Ide o reakciu na právne konanie Európskej komisie, ktorá požadovala do zoznamu chránených území zaradiť lúky, dubové lesy či slaniská. Vlastníkom dotknutých pozemkov ministerstvo životného prostredia sľubuje odškodnenie.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pracuje na doplnení národného zoznamu chránených území Natura 2000. Na väčšine z nich by mal platiť druhý stupeň ochrany. Pre TASR to uviedol tlačový odbor MŽP.

Európska komisia nepovažovala slovenský národný zoznam území európskeho významu za dostatočný a v roku 2016 začala v tejto veci konanie. Slovensko preto v roku 2017 doplnilo zoznam o 169 nových území európskeho významu a odstránilo väčšinu vytýkaných nedostatkov.

Natura 2000: Slovensko dlhodobo nedokáže nastaviť ochranu území európskeho významu

Slovensko už nejaký čas čelí trom konaniam zo strany Európskej komisie týkajúce sa sústavy Natura 2000. Tlak Bruselu sa stupňuje a nová vláda musí situáciu riešiť. Pomôcť by mohlo aj lepšie domáce nastavenie európskych finančných prostriedkov v novom období. 

„Z rokovaní s Komisiou však vyplynula potreba ďalších doplnkov. Ide hlavne o travinno-bylinné biotopy ako lúky, dubové lesy či slaniská,“ uviedol envirorezort. Štátnej ochrane prírody preto zadal úlohu na prípravu odborného návrhu podľa požiadaviek Európskej komisie. Ku koncu augusta sa k doplneniu zoznamu uskutočnilo 84 rokovaní, z toho sa dve rokovania zrušili. Ďalších 45 rokovaní je podľa ministerstva naplánovaných na september.

Ministerstvo zdôrazňuje, že v tomto prípade myslí na odškodnenie neštátnych vlastníkov pôdy. Ak dôjde k obmedzeniam a opatreniam, bude mať vlastník podľa zákona možnosť náhrady. Pôjde o zámenu pozemku za iný pozemok vo vlastníctve štátu, nájom pozemku, výkup pozemkov do vlastníctva štátu, zmluvnú starostlivosť či finančnú náhradu.

„K obmedzeniu bežného obhospodarovania môže dôjsť v závislosti od stupňa ochrany. Vzhľadom na to, že v aktuálnom dopĺňaní ide predovšetkým o lokality pre kosné lúky, na väčšine lokalít bol navrhnutý druhý stupeň ochrany,“ priblížilo tlačové oddelenie.

Územia európskeho významu sa vymedzujú pre biotopy európskeho významu a pre rastliny a živočíchy. Pre druhy vtáctva sa vyhlasujú chránené vtáčie územia. Spoločne tvoria sústavu chránených území Natura 2000, ktorú budujú štáty podľa jednotných pravidiel, zakotvených v smerniciach Európskej únie. „Ide o zásadný záväzok, ktorý si plnia všetky členské štáty. Európska komisia posudzuje, v akej miere,“ vysvetľuje MŽP.