EP má výhrady k európskemu semestru

Zdroj: TASR/AP Photo/Arturo Rodriguez

Európska komisia nedávno predstavila dokument nazvaný Ročný prieskum rastu. Tým sa začína tentoročný proces koordinácie hospodárskych politík členských štátov, nazývaný „európsky semester“. Posudzuje sa plnenie Paktu stability a rastu EÚ a stratégie Európa 2020. Prieskum sa zameriava na EÚ ako celok, špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny budú pridané v júni.

Parlament hlasoval o trojici uznesení, ktoré pripravili výbor pre hospodárske a menové veci, výbor pre zamestnanosť a sociálne veci a výbor pre vnútorný trh.

Časť poslancov kritizuje najmä úsporné opatrenia. Spravodajkyňa uznesenia, poslankyňa Elisa Ferreira (S&D), dokonca po hlasovaní požiadala o odstránenie svojho mena z textu, ktorý bol podľa nej málo kritický k dopadom úsporných opatrení na zamestnanosť a rast. Výsledok hlasovania je podľa nej "medveďou službou európskym občanom."

Poslanci uprednostňujú miernejšie úsporné opatrenia a postupnú fiškálnu konsolidáciu. Uznesenie však uznáva, že stav hospodárstva v niektorých členských štátoch im neposkytuje alternatívnu možnosť ako opätovne získať prístup na trh.

Vplyv úsporných opatrení

O potrebe posúdiť krátkodobý vplyv  úsporných opatrení, najmä na krajiny v recesii, hovorí tiež uznesenie výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorého spravodajkyňou je poslankyňa Veronica Lope Fontagné (EĽS).

Text uznesenia vyzýva Komisiu, aby zladila dopad multiplikačných účinkov úsporných opatrení na zamestnanosť a sociálne podmienky s nedávnou kritikou Medzinárodného menového fondu.

Viac priestoru na dýchanie

Obe uznesenia poukazujú na to, že nové pravidlá v oblasti hospodárskej správy EÚ (tzv. six-pack) poskytujú členským štátom v čase vážneho hospodárskeho poklesu istú mieru flexibility, vďaka ktorej majú väčší priestor na dýchanie. Podľa poslancov by sa táto flexibilita mala využívať častejšie.

Aktualizácia tém semestra

Uznesenia ďalej  uvádza, že v rámci koordinácie hospodárskych politík by mala dôležitejšiu úlohu zohrávať téma rozpočtu EÚ a jeho využívania v krajinách. Zároveň musí byť táto koordinácia hospodárstva (európsky semester) demokratická.

Poslanci v samostatnom uznesení požiadali Komisiu, aby vypracovala výročnú správu o európskom semestri zameranú na integráciu jednotného trhu. Správa by podľa uznesenia mala obsahovať aj špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny. 

Pre slovenských europoslancov je dôležitejšou otázkou, ktorú je aj v rámci európskeho semestra a hospodárskych politík potrebné riešiť, zamestnanosť, špeciálne zamestnanosť mladých ľudí ako aj vynútiteľnosť plnenia špecifických odporúčaní.

Pozície

Europoslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, Smer-SD) víta, že Európsky parlament dal už minulý mesiac silnú podporu zavedeniu systémov záruk pre mládež a svojím uznesením odsúhlasil posilnenie Európskeho sociálneho fondu na tento účel. 

„Mrzí ma však, že do uznesenia sa nedostali niektoré návrhy Strany Európskych socialistov, ktoré by mohli umocniť vyslaný signál Európskej rade. Mám tým na mysli, aby sa zavedenie garancií pre mladých stalo právne záväzným pre všetky členské štáty, čím by sa dosiahlo rovnaký prístup mladých ľudí na trh práce v celej EÚ nielen v niektorých členských štátoch. Tiež považujem za efektívne vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí vo verejnom sektore. Napríklad, mladí zamestnanci úradov práce, môžu lepšie pomôcť pochopiť osobitné potreby mladých ľudí, čím sa vytvára veľký predpoklad lepšej integrácie na trh práce.“

„Pre zvýšenie zamestnanosti mladých je kvalitné odborné poradenstvo pri výbere povolania, založené na prognózach vývoja pracovného trhu, neodmysliteľné a oveľa účinnejšie, ako následná snaha úradov práce nájsť pre absolventa vhodné zamestnanie," uviedla poslankyňa Edit Bauer (EĽS, SMK). Záruka pre mladých má síce svoju logiku, no je podľa nej ťažké povedať, či opatrenia budú dostatočné, ťažko povedať.

„Problém je zložitý, pretože diapazón mladých nezamestnaných sa ťahá od prakticky analfabetov až po vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Za podmienok, keď na jedno pracovné miesto pripadá 99 nezamestnaných, ťažko sa vytvorí pre každého pracovné miesto. Vlády však s pomocou európskych zdrojov môžu vytvoriť podmienky priaznivé pre zamestnanie mladých, či už vo sfére daňovej politiky, alebo v politike odvodov. Pre ďalšiu skupinu odborná prax môže zvýšiť šance zamestnať sa. Treba tiež premyslieť možnosti odborného výcviku v malom a strednom podnikaní.“