EÚ chce pomôcť chudobným v boji proti klimatickým zmenám

Krátka správa

Zdroje určené na financovanie tohto zámeru by mali byť vyčlenené v období 2008 – 2010 priamo z komunitárneho rozpočtu. Program je koncipovaný ako pomoc pre tie krajiny, ktoré už zápasia s následkami globálneho otepľovania spôsobeného človekom.

Komisár pre rozvoj a humanitárnu pomoc, Louis Michel, povedal, že „klimatické zmeny sú hrozbou pre nás všetkých, ale v najhoršej situácii sa nachádzajú najchudobnejšie a najmenej rozvinuté krajiny.“ Zdôraznil, že tieto národy a čiastočne aj malé ostrovné štáty by sa mohli stať „top prioritou“ nového financovania.

Očakáva sa, že peniaze budú použité na vytvorenie nového medzinárodného systému partnerstva s rozvíjajúcimi sa krajinami v podobe Aliancie pre globálne klimatické zmeny (GCCA). Organizácia by mala poskytovať pomoc pri odstraňovaní následkov čoraz častejšie sa vyskytujúcich silných búrok, povodní a iných hrozieb prameniacich zo zmien podnebia.

Oznámenie prichádza po prijatí druhej správy Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC) z jari tohto roka (EurActiv 10/04/07), ktorého záverom je tvrdenie, že životy miliónov budú dotknuté práve klimatickými zmenami. Správa uvádza príklad: „250 mil. Afričanov bude do roku 2020 čeliť redukcii zásob pitnej vody.“

Niektoré mimovládne organizácie ponúkajú odlišný pohľad na zodpovednosť za klimatické zmeny. Napríklad Oxfam v prvej polovici roka 2007 vyslovil myšlienku, že bohaté krajiny, ktorých aktivita bola impulzom pre spustenie sa globálneho otepľovania, by mali ročne prispieť sumou 50 mld. USD chudobným krajinám, ktoré sú tak nútené čeliť, nie vlastným zavinením, „dôsledkom, ktorým nie je možné sa vyhnúť.“ Organizácia tvrdí, že chudobné krajiny sú „dotknuté najviac, čelia väčším hrozbám, povodniam, hladu a epidémiám.“ (EurActiv 30/05/07)

Európsky parlament a 27 členských krajín EÚ odobrilo, aby sa GCCA zameral na pomoc najviac zraniteľným národom v príprave na prichádzajúce prírodné katastrofy, akými sú povodne. Komisia dodala, že program by mal byť zameraný aj na pomoc pri kontrole emisií CO2, zabraňovaní odlesnenia a pripojení sa k schéme obchodovania s CO2.

Aliancia by mala taktiež plniť funkciu diskusného fóra zameraného na výmenu expertných skúseností medzi rozvíjajúcimi sa krajinami. Okrem iného si EÚ sľubuje, že takýmto prístupom pomôže začleniť agendu klimatických zmien do konkrétnych stratégií boja proti chudobe.

Komisár Michel povedal, že financovanie GCCA je „len začiatkom“ a že EÚ sa bude snažiť vyzvať svoje členské krajiny, aby sa pripojili formou poskytnutia ďalších príspevkov, nakoľko „celá škála potrieb si vyžaduje odpoveď [vo forme] ďalších zdrojov.“