EÚ chce zamedziť strate biodiverzity

 

Pozadie:

V roku 2001 už boli prijaté štyri akčné plány, ktorých základom je stratégia biodiverzity EÚ, ktorá bola prijatá už v roku 1998. Týmito štyrmi akčnými plánmi sú:

Tieto štyri akčné plány sú výsledkom obnoveného tlaku v prospech ochrany prírody zo strany vtedajších 15 členských štátov EÚ. Na samitu v Göteborgu v roku 2001 sa členské štáty dohodli, že zastavia stratu biodiverzity v EÚ do roku 2010 a znovu obnovia prírodné ekosystémy a habitaty. V roku 2002 sa k nim pridalo 130 lídrov krajín sveta, ktorí spoločne súhlasili s tým, že „významne do roku 2010 globálne znížia mieru straty biodiverzity“.

Dnes sú príroda a biodiverzita jednou zo štyroch priorít Šiesteho environmentálneho akčného programu (6. EAP), ktorý pokrýva obdobie rokov 2002-2012 (pozri linky EurActivu).

Otázky:

Komisia 22. mája zverejnila nový akčný plán, týkajúci sa biodiverzity, ktorý je už piaty svojho druhu od samitu európskych lídrov v roku 2001, kde sa dohodli na zastavení straty biodiverzity do konca desaťročia.

Na rozdiel od predchádzajúcich akčných plánov, nový akčný plán neprichádza s ambicióznymi novými návrhmi legislatívy, týkajúcimi sa ochrany migrujúceho divokého vtáctva a prírodných habitatov. Je skromnejší a pokúša sa o vyjasnenie zodpovednosti, týkajúcej sa implementácie už existujúcej legislatívy.

Vlastnými slovami Komisie, takéto objasnenie zodpovednosti by bolo „zmenou oproti minulosti“. „Vieme, čo treba urobiť,“ povedal komisár pre životné prostredie Stavros Dimas, keď načrtával obrysy nového akčného plánu tlači 22. mája. Nový politický dokument, dodal, „nám pomôže ťahať všetkých aktérov a zdroje spoločne tak, aby sme splnili naše záväzky“.

Východiskovým bodom je uznanie, že existujúce politiky nedosiahli k žiaducim výsledkom. V EÚ, ako poukazuje Komisia, je politický rámec už na svojom mieste. Natura 2000, celounijná sieť chránených oblastí, v súčasnosti pokrýva okolo 18% teritória EÚ-15 a je v procese rozšírenia na nové členské krajiny EÚ a moria. Spoločná poľnohospodárska a rybárska politika EÚ bola nedávno reformovaná tak, aby viac brala do úvahy život v prírode, rastliny a lesy. Takisto došlo k naliatiu finančných prostriedkov do výskumu, týkajúceho sa biodiverzity.

Komisia však tvrdí, že „nejaké dve tretiny celosvetových ekosystémových služieb upadá. V EÚ je tento úpadok vyjadrený klesajúcimi výnosmi rybolovu , rozširujúcim sa poškodením pôdy, nákladnými škodami, spôsobovanými záplavami, ako aj miznúcim voľným životom“.

Akčný plán identifikuje štyri prioritné oblasti, ktoré majú napraviť tento stav:

  1. Biodiverzita v EÚ: väčší záväzok zo strany členských strán, pokiaľ ide o navrhovanie, vytyčovanie, chránenie a efektívne manažovanie oblastí, chránených v rámci siete Natura 2000. Kľúčové aktivity sa týkajú optimalizácie použitia dostupných zdrojov pod reformovanou spoločnou poľnohospodárskou a rybárskou politikou a zlepšením plánovania na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.
  2. EÚ a globálna biodiverzita: posilnenie súdržnosti a synergie medzi obchodom a rozvojovou spoluprácou; podpora efektívnejšej implementácie Dohovoru OSN o biologickej diverzite a súvisiacich dohôd vrátane opatrení na zabránenie zániku dažďových pralesov
  3. Biodiverzita a zmena podnebia: ctiť si záväzky z Kjóta a na obdobie po roku 2012 pripraviť ambicióznejšie ciele, pokiaľ ide o množstvo emisií – s cieľom obmedziť priemerný ročný prírastok teploty na nie viac než 2°C nad preindustrediálnu úroveň; minimalizácia potenciálnych škôd z nových veterných fariem alebo plodín, slúžiaciach na produkciu biomasy
  4. Znalostná báza: posilnenie Európskej výskumnej oblasti, jej medzinárodného rozmeru, výskumnej infraštruktúry, spojenia medzi vedou a politikou a zlepšenie porovnateľnosti údajov o biodiverzite

Pokiaľ ide o finančné aspekty, Komisia tvrdí, že plánuje použiť existujúce programy ako financovanie regionálneho rozvoja, štrukturálne a kohézny fond, Finančný nástroj na riadenie rybolovu, LIFE+ Siedmy rámcový program pre výskum.

Komisia však nástojí na tom, že obmedzený rozpočet EÚ na obdobie rokov 2007-2013 limituje množstvo dostupného spolufinancovania Spoločenstva na sieť Natura 2000 a že „financovanie zo strany členských štátov bude rozhodujúce“.

Pozície:

Komisia tvrdí, že splnenie cieľov do roku 2010 je stále možné. Ale uznáva tiež, že to bude vyžadovať „zrýchlenú implementáciu ako na úrovni EÚ, tak aj na národnej“.

Európsky environmentálny úrad (EEB) vyslal EÚ príkre varovanie, tvrdiac, že by sa mala pohnúť „od analýzy ku konaniu“. „Správa je jasná: dochádza čas. Nemáme luxus hýbať sa len tak,“ povedal Pieter de Pous, úradník EEB pre biodiverzitu.

Countdown 2010, aliancia za biodiverzitu, založená organizáciou World Conservation Union, má ten istý názor. „Komisii trvalo päť rokov, kým spustila toto komuniké o biodiverzite. Vzhľadom na ostávajúce štyri roky je jasné, že nemáme čas , ktorým by sme mohli mrhať. Implementácia všetkých aktivít ambicióznej cestovnej mapy na dosiahnutie cieľa znamená, že až do roku 2010 sa musí konať každých desať dní,“ povedal Sebastian Winkler, vedúci iniciatívy Countdown 2010. V boji proti klesajúcej biodiverzite „musia činy hovoriť hlasnejšie, než slová“, dodal.

Akčný plán kritizuje Greenpeace ako nedostatočný. „EÚ potrebuje urobiť viac, než dokumentovať a monitorovať stratu biodiverzity; musí prehodnotiť svoje vlastné deštrukčné politiky a ich úlohu v kríze a prijať drastické opatrenia, aby ich zmenila,“ povedal Sebastian Risso z európskeho oddelenia Greenpeace. Aby sa to podarilo dosiahnuť, mala by EÚ klásť väčší dôraz na externé politiky, napr. na zabránenie dovozu a predaja dreva, drevených produktov a rýb z nelegálnych a neudržateľných zdrojov.

Ďalšie kroky:

  • 30. máj – 2. jún 2006: Každoročný Zelený týždeň Komisie bude podujatím, ktoré sa zamerá na biodiverzitu
  • Každoročne: Komisia podáva správu o pokroku v implementácii akčného plánu
  • 2013: Komisia vyhodnotí pokrok, pokiaľ ide o splnenie cieľov plánu na obdobie po roku 2010
  • Akčný plán sa začína verejnou diskusiou, ktorá prispeje k dlhodobej vízii a zastavení strany biodiverzity