EÚ chystá energetickú „priemyselnú revolúciu“

zdroj: creativecommons.org

Pozadie

Komisia otvorila širokú diskusiu na tému Spoločnej európskej energetickej politiky zverejnením Zelenej knihy v marci 2006. Publikáciu knihy navrhli lídri EÚ na summite v Hampton Court počas britského predsedníctva v jeseni 2005. Celý proces bol urýchlený narastajúcimi obavami z rastúcich cien ropy a plynu, a tiež znepokojeniami z rastúcej závislosti Európy na niekoľkých externých dodávateľoch. Tretím faktorom je hrozba globálneho otepľovania.

Otázky

Komisia predloží 10. januára 2007 sériu správ o energetike a návrhy energetických politík. Dúfa, že to bude katalyzátorom pre „novú priemyselnú revolúciu“, ktorá „premení Európu na vysoko energeticky-efektívnu ekonomiku s nízkou produkciou CO2“ do polovice storočia.

„Dni bezpečnej a lacnej energie pre Európu sú preč,“ varuje exekutíva EÚ v Revízii enrgetickej stratégie, ktorá tvorí základný kameň celého balíka.

EurActiv získal kópiu náčrtu správy. Poukazuje na klimatické zmeny, zvyšujúcu sa závislosť na dovoze a vyššie ceny energií ako výzvy, ktorým čelia všetky členské štáty. Ďalej sa v nej píše, že „spoločná európska odpoveď“ je nevyhnutná na ich zvládnutie.

„Pri súčasnom trende sa závislosť EÚ na dovoze v oblasti energetiky zvýši zo súčasných 50% celkovej spotreby na 65% v roku 2030,“ varuje Komisia. Do toho času, dodáva, sa závislosť na dovoze plynu zvýši z 57% na 84% a ropy z 82% na 93%. To robí Európu stále viac zraniteľnejšiu zo strany producentov ropy a zemného plynu.

Dokument tiež poukazuje na fakt, že „energetika je zodpovedná za 93% emisií oxidu uhoľnatého“ a preto „je jednou z príčin zmien podnebia“. Napriek súčasným snahám zamedziť emisiám, predpovedá nárast „približne 5% do roku 2030“. To vedie Komisiu k záveru, že „súčasná energetická politika EÚ nie je udržateľná.“

Odpoveďou má byť Akčný plán predložený Komisiou, ktorý by bol implementovaný v nasledujúcich troch rokoch. Európsky parlament a lídri EÚ by mali plán prijať na summite v marci.

„Východiskom pre spoločnú energetickú politiku musí byť boj proti klimatickým zmenám, podpora tvorby pracovných miest a rastu a obmedzenie vonkajšej zraniteľnosti EÚ pre dovoz uhľohydrátov“, píše v pláne Komisia.

Podľa vysoko postaveného úradníka má byť cieľom 20% zníženie objemu produkovaných skleníkových plynov do roku 2020, čo by sa malo premietnuť do 15% zníženia v porovnaním s bázickým rokom určeným Kjótskym protokolom (1990).

Akčný plán navrhuje niekoľko konkrétnych krokov:

  • Dotvorenie vnútorného trhu pre elektrickú energiu a plyn s „jasným oddelením výroby energie a jej distribúcie“ pre veľké energetické zariadenia a „silnejšia nezávislá regulačná kontrola, ktorá berie do úvahy záujmy EÚ ako celku“, nie len národné záujmy „ako je to často v súčasnosti“.
  • Cieľový podiel obnoviteľných energií v energetickom mixe do roku 2020, podľa niektorých zdrojov z EÚ by to malo byť 20% z celkovej spotreby.
  • Minimálny cieľový podiel pre biopalivá na celkovej spotrebe do roku 2020.
  • Zvýšenie energetickej efektívnosti do roku 2020 o 20%.
  • Výrazné posilnenie energetického výskumu a vývoja s nárastom každoročných investícií do nízkouhlíkových technológií „o minimálne 50%“ počas nasledujúcich siedmich rokov.
  • Mechanizmus solidarity, ktorý by mal riešiť krízy v dodávkach ropy a zemného plynu, vrátane nového úradu pozorovania energetickej situácie a siete energetických korešpondentov, ktorí by podávali správy priamo z krajín.
  • Spoločná externá energetická politika pre vytvorenie užších vzťahov medzi hlavnými dodávateľmi, spotrebiteľmi a tranzitnými krajinami.

Komisia chce starostlivo monitorovať pokrok pri dosahovaní týchto cieľov a dva krát ročne publikovať hodnotiace správy.

Ďalšie kroky

  • 10. január 2007: Komisia predstaví energetický balík