EÚ hľadá príležitosti rozvoja v moriach

Hlavnými témami tohoročného Európskeho námorného dňa sú rozvoj pobrežných oblastí, prepojenosť a udržateľný námorný cestovný ruch. Európsky námorný deň bol ustanovený tripartitným vyhlásením predsedov Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 20. mája 2008.

Oslavuje sa každý rok okolo 20. mája a jeho cieľom je poukázať na dôležitosť morí a oceánov v našom každodennom živote.

Odborníci z celej Európy budú tento týždeň na Malte rokovať o možnostiach rozvoja cestovného ruchu tak, aby si nielen zachoval svoje postavenie ako odvetvie s udržateľným rastom, ale aby bol súčasne hybnou silou v širšom hospodárskom meradle a kľúčovým prvkom, ktorý prispieva k napĺňaniu cieľov iniciatívy EÚ pod názvom Modrý rast.

Modrý rast

Túto iniciatívu Európska komisia oficiálne predstavila v septembri 2012 za účelom podpory odvetví morského a námorného hospodárstva v snahe prekonať krízu, ktorá postihla najmä krajiny Stredozemného mora.

Tieto sektory poskytujú pracovné miesta pre 5,4 milióna ľudí a prispievajú celkovou hrubou pridanou hodnotou približne 500 miliárd eur. Do roku 2020 by sa tieto hodnoty mali zvýšiť na 7 miliónov pracovných miest a takmer 600 miliárd eur pre celkovú hrubú pridanú hodnotu.

Podporou morského výskumu a inovácií a inovačných MSP, ako aj uspokojovaním potrieb v oblasti zručností a podporou inovačných výrobkov a riešení môže Európa uvoľniť nevyužitý potenciál rastu v rámci svojho modrého hospodárstva a zároveň zachovávať biodiverzitu a chrániť životné prostredie.

Kľúčovú úlohu z hľadiska vytvárania ďalších pracovných miest, čistejšej energie a väčšieho množstva výrobkov a služieb môžu zohrávať rastúce a rozvíjajúce sa odvetvia, akými sú napríklad energia z obnoviteľných zdrojov z oceánov a modré biotechnológie.

Cestovný ruch

Cestovný ruch je najväčším odvetvím námorného priemyslu. Zamestnáva 2,35 milióna ľudí a ročne vytvára pre hospodárstvo EÚ pridanú hodnotu presahujúcu 100 miliárd eur.

Dôležitým faktom je to, že toto odvetvie dokázalo v priebehu niekoľkých posledných neľahkých rokov zostať pružné a schopné naďalej ponúkať pracovné príležitosti v pobrežných regiónoch, ktoré sú často izolované a pravdepodobne nerozvíjajú rozsiahle hospodárske aktivity v iných oblastiach. Sezónny charakter a nedostatok nových inovačných konceptov mu však bránia v tom, aby v plnej miere dosiahol svoj potenciál rastu a zamestnanosti.

Šiesty ročník Európskeho námorného dňa preskúma spôsoby, akými možno dosiahnuť inovačné a udržateľné formy cestovného ruchu. Závery diskusií budú zhrnuté v oznámení Európskej komisie o pobrežnom a námornom cestovnom ruchu, ktoré má vyjsť neskôr v tomto roku.

Jednou z hlavných tém konferencie budú aj špecifické otázky súvisiace s ostrovmi, ako sú prepojenosť a mobilita. Jednotlivé pracovné skupiny sa budú zaoberať problematikou budúcnosti výletných lodí, správou morí a pobreží a hospodárskym rozvojom oblasti Stredozemného mora.

Európska environmentálna agentúra zajtra (21.5.) zverejní svoju výročnú správu a kvalite morí a iných vodných plôch vhodných na kúpanie.