EÚ musí šetriť energiou

energia, energetika

 

Pozadie

V lete, 22. júna, Komisia zverejnila „Zelenú knihu“ o energetickej efektívnosti. Načrtla v nej niekoľko návrhov, ktoré mali Európe ušetriť až 20% spotrebovanej energie – čo by každoročne ušetrilo 60 miliárd eur.

Podľa členských krajín EÚ je možné najväčšie úspory dosiahnuť v oblasti bývania a v doprave. Trvajú však na tom, aby EÚ prijala realistické, široké opatrenia – označovanie produktov, podporné opatrenia, certifikáty a dobrovoľné záväzky. Vo všeobecnosti je teda zrejmý odpor voči záväzným, sankciami vynútiteľným cieľom.

Otázky

V novom pláne Komisia členským krajinám povie, že môžu od roku 2012 znížiť svoje výdavky na energiu o 40 miliárd eur ročne – ak budú rešpektovať odporúčania akčného plánu pre energetickú efektívnosť, ktorý bude zverejnený 20. septembra. Ďalším efektom by bolo zníženie emisií CO2 o 180 miliónov ton, čo Únii pomôže splniť záväzky Kjótskeho protokolu a tým spomaliť globálne otepľovanie.

EurActiv získal kópiu plánu datovanú z 19. júna tohto roku. Podľa nej je na zníženie spotreby energie v Únii potrebná „ambiciózna implementácia existujúcej legislatívy a nové opatrenia“.

Konkrétne opatrenia sú podľa akčného plánu potrebné vo všetkých hospodárskych sektoroch – vo verejnom sektore, pri domácnostiach i v podnikateľskej sfére – len tak pocítime pozitívne dopady. Na vytvorenie „trvalých inštitúcií, zmien v správaní a technických zmien a transformácie trhov nevyhnutnej pre zlepšenie energetickej efektívnosti“ sú potrebné „mnohé komplementárne opatrenia“.

Dokument plánuje opatrenia na šesť rokov a obsahuje štyri piliere:

 • Zmena v spotrebiteľskom správaní: s kampaňami cielenými na spotrebiteľov i verejnosť ako takú,
 • Právne nástroje: zabezpečiť, aby bol využitý „plný potenciál“ existujúcich zákonov EÚ, s možnou revíziou cieľov,
 • Finančné nástroje: vrátane daňových zvýhodnení a využitia existujúcich zdrojov financovania, ako sú fondy regionálnej pomoci,
 • Globálne aspekty: obchod, rozvojová politika, medzinárodné dohody a zmluvy, s cieľom šíriť environmentálne menej škodlivé technológie.

Dokument sa špecifickejšie zaoberá dvoma sektormi:

 • Doprava:
  • Komisia zaviaže európskych výrobcov automobilov znížiť emisie CO2 v prípade že sa ukáže, že dobrovoľný záväzok (140 gramov CO2 na kilometer) nebude do roku 2008 splnený. Plnenie dobrovoľného záväzku „nie je na správnej ceste“, tvrdí Komisia, a emisie sú „ďaleko od (splnenia konečného) cieľa 120 g CO2 na kilometer v roku 2012“.
  • Medzi ďalšími iniciatívami sú: nová rámcová smernica o energetickej efektívnosti v doprave, incentívy pre autá využívajúci hybridný pohon a palivové články, rozdielne spotrebné dane podľa efektívnosti palív, obmedzenia rýchlosti, diferenciácia výšky poistného, zmena spôsobu dopravy v mestských oblastiach (verejná doprava), štátna pomoc výrobcom áut na rozvoj ekodizajnu, podpora použitia áut schopných spaľovať pohonné hmoty s vyšším obsahom biopalív.

 • Sektor výroby energie:
  • Predpokladá sa štúdia skúmajúca uplatniteľnosť štandardov minimálnej efektívnosti pre stavbu nových elektrární.
  • Skúma sa aj možnosť sprísnenia štandardov efektívnosti v uhoľných elektrárňach.

Ďalšie kroky

 • 20. september: Komisia oficiálne zverejní akčný plán energetickej efektívnosti