EÚ pritvrdí boj proti emisiám po roku 2012

Pozadie

V marci 2007 sa lídri EÚ dohodli na znížení emisií o 20% do roku 2020 (v porovnaní s úrovňou z 1990). Ak podobný záväzok prijmú aj iné vyspelé krajiny, EÚ je ochotná znížiť emisie až o 30%.

Kľúčovým mechanizmom európskej emisnej politiky je Systém EÚ obchodovania s emisiami (EU-ETS). Funguje od roku 2005, pokrýva asi 11 000 energeticky intenzívnych prevádzok, ktoré produkujú asi 40% celkových emisií Únie. V jeho rámci môžu firmy obchodovať s emisnými kreditmi, ak ich emisiami svoj kredit prekročia, hrozia im pokuty.

Platnosť súčasnej schémy však vyprší v roku 2012. Už teraz preto prebiehajú diskusie o jeho nástupcovi.

Otázky

Na verejnosť prenikol návrh smernice, ktorý Komisia predloží 23. januára. Podľa neho bude EU-ETS po roku 2013 podstatne tvrdší. Ďalší návrh smernice, ktorý mal možnosť vidieť EurActiv, obsahuje detaily rozdelenia redukcie emisií medzi členské krajiny.

  • 20% redukcia emisií do roku 2020:

Individuálne ciele pre krajiny stále nie sú určené, podľa dokumentu však budú stanovené na základe emisií v 2005 – čo sú posledné dostupné údaje.

Solidarita: Národné ciele budú stanovené podľa HDP. „Členské štáty, ktoré majú dnes relatívne nízke HDP na hlavu, a teda vysoký očakávaný rast HDP, môžu úroveň emisií v porovnaním s rokom 2005 zvýšiť… Členské krajiny s relatívne vysokým HDP na hlavu budú musieť emisie v porovnaní s 2005 znížiť“, píše sa v návrhu.

Spravodlivé rozdelenie: Aby k znižovaniu emisií prispeli všetky členské krajiny Únie, „od žiadnej krajiny nebude vyžadované, aby znížila emisie do roku 2020 o viac ako 20% v porovnaní s rokom 2005, a žiadna krajina nebude môcť zvýšiť emisie o viac ako 20% v porovnaní s 2005“.

Flexibilita: Členské krajiny budú môcť naďalej „vykompenzovať“ časť limitu financovaním projektov znižovania emisií v krajinách mimo EÚ, ale len do úrovne 3% celkových emisií krajiny v roku 2005. To pokryje približne štvrtinu emisného záväzku krajiny.

  • Sprísnenie systému obchodovania s emisiami pre priemysel:

Priemyselné emisie sa majú znížiť o 21% v porovnaní s úrovňou v 2005. Podľa iného návrhu však má byť presný limit určený neskôr expertným panelom Komisie v rámci tzv. komitológie.

Rozsah: Do schémy budú zahrnuté nové sektory, ako je letecká doprava, petrochemický priemysel, výroba hliníka a nitrátov, a pod. Cestná a lodná doprava však zatiaľ ostávajú mimo. Smernica nebude pokrývať ani poľnohospodárstvo a lesníctvo, pretože presné meranie ich emisií v súčasnosti nie je možné. Priemyselné emisie, ktoré sa nedostanú do atmosféry vďaka technológii zachytávania a uskladňovania uhlíka (CCS) nebudú do EU-ETS zahrnuté.

Predaj povolenie: V súčasnosti sa asi 90% emisných povolenie udeľuje podnikom zadarmo, návrh smernice však predpokladá drastické zníženie. „Vo všeobecnosti sa odhaduje, že v roku 2013 budú prostredníctvom predaja  rozdeľované minimálne dve tretiny emisných povoleniek“, píše sa v texte. Ďalej sa v ňom hovorí, že „plný predaj by mal byť po roku 2013 pravidlom pre elektrárne, rafinérie a zachytávanie a uchovávanie uhlíka“. Zariadenia v iných sektoroch budú benefitovať z postupného prechodu, pri ktorom bude percento bezplatne poskytnutých povoleniek klesať každý rok tak, aby sa v 2020 dostalo na nulu. V predchádzajúcich návrhoch sa objavilo niekoľko výnimiek, ktoré energeticky intenzívnym sektorom umožňovali získavať až 70% lpovolenie bezplatne do roku 2018. No podnikateľská asociácia BusienssEurope pre EurActiv povedala, že najnovšie návrhy textov už túto možnosť neobsahujú, namiesto nej sa odvolávajú na rozhodnutie v rámci komitológie.

Konkurencieschopnosť: Detailná analýza dopadov uznáva riziko, že schéma znevýhodní európske firmy oproti konkurentom z krajín, kde nie sú podobné ciele stanovené. Výsledkom by mohol byť aj presun aktivít firiem mimo EÚ – okrem straty pracovných miest by znamenal aj neúspech snáh o zníženie emisií. Smernica navrhuje niekoľko spôsobov, ako tomu zabrániť, žiaden z nich však pravdepodobne nebude použitý okamžite. Komisia by mala najneskôr do roku 2011 predložiť zhodnotenie situácie, v ktorom identifikuje energeticky intenzívne sektory, v ktorých je riziko relokácie najvyššie. „Energeticky intenzívne sektory, vystavené podstatnému riziku (vyhýbaniu sa uhlíkovým limitom presunutím výroby mimo EÚ), budú môcť profitovať z vyššieho množstva bezplatných alokácií, alebo zo systému vyrovnávania uhlíkových emisií“, píše sa v dokumente. Spomínaný systém by mal „vyrovnať pozíciu výrobcov z EÚ a z krajín mimo EÚ“ prostredníctvom toho, že sa na „dovozcov tovarov budú uplatňovať podobné požiadavky, aké platia pre zariadenia v EÚ… Premýšľať možno aj o refundácii povoleniek pre exportérov.“

Pozície

„Priemysel je z návrhov veľmi nervózny“, povedal pre EurActiv Folker Franz, poradca pre priemysel a životné prostredie v európskej organizácii zamestnávateľov BusinessEurope. Obavy vyvoláva najmä návrh DG pre životné prostredie, aby sa o všetkých presných číslach rozhodlo neskôr, v rámci komitológie. „Podnikateľskej sfére to nezabezpečuje ani istotu, ani predvídateľnosť“, hovorí Franz a verí, že ostatné oddelenia Komisie túto ideu odmietnu.

BusienssEurope víta klauzulu, podľa ktorej nebude schéma pokrývať priemyselné zariadenia emitujúce menej ako 10 000 ton CO2 za rok. Hranicu by však radšej videl na úrovni 25 000 ton. „Niektoré sektory, najmä nové sektory zahrnuté do schémy a malé firmy, by značne pocítili dopady zapojenia sa do ETS pri plnom predaji povoleniek. Nie len z pohľadu finančných nákladov, ale aj pokiaľ ide o zdroje  a plánovanie.“

Stephan Singer, šéf Oddelenia európskej klimatickej a energetickej politiky v environmentálnej organizácii WWF, odmietol komentovať konkrétne ustanovenia legislatívy, pokiaľ nie je jej znenie finálne. Najväčším rizikom návrhov, ktoré sú známe, je však podľa neho to, že EÚ stále hovorí len o 20% znížení emisií do roku 2020. „To je facka duchu výsledkov rokovaní z Bali, ktoré určili, že potrebujeme zníženie emisií najmenej o 25-40%.“

Ďalšie kroky

  • 23. január 2008: Komisia zverejní návrh Systému obchodovania s emisiami v EÚ po roku 2013. Interné diskusie medzi jednotlivými oddeleniami Komisie budú pokračovať do poslednej minúty.