EÚ rozšíri podporu pre energetické plodiny

fischer-boel, poľnohospodárstvo, komisia

 

Krátka správa:

Podpora pre energetické plodiny dobre začala“, uviedla komisárka pre poľnohospodárstvo, Mariann Fischer Boel. „Bude férové, aby sme dali poľnohospodárom vo všetkých členských krajinách možnosť získať túto podporu“.

Podľa navrhovanej schémy sa zmení celková výmera oprávnenej plochy z 1,5 milióna na 2 milióny ha, aby sa vytvoril priestor pre nové členské krajiny, ako je Poľsko, Česká republika, či Slovensko. Nová schéma podpory sa spustí v roku 2007, po schválení v Rade ministrov. Členským krajinám bude umožnené získať preplatených až do 50 % nákladov.

Popri návrhu Komisia zverejnila aj revíziu schémy, ktorá sa uplatňovala od roku 2004 po poslednej reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP). Komisia uvádza, že zvýšené používanie biopalív prinesie viaceré výhody. Okrem iného aj znižovanie európskej závislosti na zásobách fosílnych palív a ich importoch, redukovaním plynov podieľajúcich sa na skleníkovom efekte a poskytnutím nových výrobných programov pre poľnohospodárov.

Napriek tomu narastá množstvo skeptických názorov o výhodnosti biopalív, ktoré upozorňujú na pridružené problémy životného prostredia, ako je znečistenie pôd, pôdna erózia a nízky vplyv na redukciu emisií CO2 pri ich požívaní.