EÚ sa trápi s energetikou

Pozadie

Európska komisia zverejnením otvorila Zelenej knihy v marci 2006 diskusiu  o budúcej spoločnej európskej energetickej politike.

Avšak pri neexistencii právneho základu pre spoločnú európsku energetickú politiku môže tento proces uspieť len vďaka silnej politickej vôli európskych lídrov.

Na summite v marci 2006 si členské štáty EÚ vyjasnili, že nebudú tolerovať žiadne zasahovanie do národnej suverenity, špecificky, keď sa jedná o citlivé politické rozhodnutia ako napr. energetický mix, alebo jadrová energetika.

Otázky

Ministri členských krajín si 22. novembra vymenili názory na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje. Táto debata bola súčasťou širšej diskusie pred januárovým (2007) zverejnením Strategického energetického prehľadu EÚ. Prehľad zhodnotí, ako jednotlivé druhy energií – veterná, jadrová, z fosílnych zdrojov – prispievajú k cieľom udržateľnosti, konkurencieschopnosti a bezpečnosti dodávok, tak ako sa na tom lídri EÚ zhodli v marci 2006. Prehľad bude zahŕňať aj „cestovnú mapu“ pre obnoviteľné zdroje, s novými cieľmi pre obdobie po roku 2010.

Ministrom sa podarilo dosiahnuť iba minimálny konsenzus. Deklarovali len to, že obnoviteľné zdroje zvyšujú konkurencieschopnosť a bezpečnosť dodávok. Nástojili na tom, že výskumné programy by sa mali rozvíjať na národnej aj EÚ úrovni, aby sa dosiahla vyššia konkurencieschopnosť technológií.

Debata vychádzala z dotazníka, ktorý pripravilo fínske predsedníctvo EÚ. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov, Fíni zdôraznili právo každého štátu rozhodnúť o svojom energetickom mixe v závislosti od miestnych podmienok.

Podľa fínskeho predsedníctva však rozvoj obnoviteľných zdrojov má aj dôsledky v zmysle výroby elektriny, prenosu a distribúcie a preto nemôže byť posudzovaný oddelene od rozhodnutí o všeobecnom energetickom mixe.

Pozície

Andris Piebalgs, komisár pre energetiku, povedal, že záväzné ciele boli najlepšou možnosťou ako v Európe zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov.

Podľa francúzskych diplomatov existuje síce široký konsenzus o prospechu, ktorý prinášajú obnoviteľné zdroje energie, avšak otázkou zostáva, ako ďaleko by EÚ mala ísť v záväznosti cieľov, keďže „neexistuje ideálny energetický mix“.

Podľa Európskej rady pre obnoviteľné zdroje energií (EREC) „veľa členských Štátov vyjadrilo svoj záujem pokračovanie súčasnej štruktúry európskej politiky ohľadne obnoviteľných zdrojov, ktorá je založená na špecifických cieľoch v troch sektoroch: elektrina, vykurovanie, doprava.“

Francúzsky minister priemyslu François Loos sa po stretnutí vyjadril, že je potrebné mať jasné poradie cieľov, ktorých výsledkom má byť znižovanie klimatických zmien.

Odvolával sa na Zelenú knihu Komisie, v ktorej sa navrhuje, že cieľom EÚ by malo byť získavať 50% jej energie z nízko-uhlíkových energetických zdrojov, vrátane jadrovej energie.

Loos povedal, že „toto je cieľ, o ktorý by sme sa mali snažiť“, a zdôraznil, že Francúzsko už dosiahlo 46%, kým EÚ ako celok zatiaľ iba 21%. Už sa nevyjadril k tomu, aký podiel na tomto výsledku má čisto jadrová energia.

Európske jadrové fórom (Foratom) sa tiež odvoláva na to, že Zelená kniha Komisie uznáva úlohu, ktorú v súčasnosti hrá jadrová energia ako „najväčší zdroj nízko-uhlíkovej energie v EÚ“.

V Európe momentálne prebieha „znovuzrodenie energie jadra“, keď viaceré krajiny, vrátane Veľkej Británie, plánujú predĺžiť životný cyklus existujúcich elektrární, alebo ich nahradenie novými.

Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel 23. novembra podporil hlasy volajúce po záväznosti cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, aby sa dosiahol cieľ ich 25% podielu vo výrobe energie do roku 2020.

Ďalšie kroky

  • 10. január 2007: Komisia prestaví Strategický energetický prehľad zameraný na vonkajšie aj vnútorné aspekty energetickej politiky EÚ. Prehľad ponúkne aj analýzu výhod a nevýhod jednotlivých zdrojov energie.