EÚ stráca kredibilitu v plnení záväzkov z Kjóta

 

 

Krátka správa:

Nová výročná správa o emisiách skleníkových plynov EÚ, zverejnená 22. júna Európskou agentúrou životného prostredia, ukazuje nárast o 0,4%, čo nasleduje po náraste o 1,5% v minulom roku.

Najväčší nárast bol zaznamenaný v Španielsku a Taliansku. Dánsko, Fínsko a Nemecko naopak svoje emisie znížili. V porovnaní s rokom 1990, ktorý je braný ako základ pre ciele Kjótskeho protokolu, znížila EÚ svoje emisie skleníkových plynov len o 0,9%. Zaviazala sa však k zníženiu o 8% v porovnaní s rokom 1990.

Cestná doprava je hlavným vinníkom zvýšených emisií, ale výroba železa a ocele sa tiež významne podieľala na náraste.

„Napriek rôznym politickým iniciatívam táto správa zvýrazňuje, že trend stále ide zlým smerom. Európa musí implementovať všetky plánované politiky a opatrenia, vzťahujúce sa na zníženie emisií skleníkových plynov. Nadchádzajúce národné alokačné plány na roky 2008-2012 v rámci schémy EÚ na obchodovanie s emisiami musia byť tiež ambicióznymi v kontexte národných záväzkov na zníženie emisií,“ povedala profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná riaditeľka Európskej agentúry životného prostredie (EEA).

Členské štáty sa zaviazali predložiť národné alokačné plány pred 30. júnom.

Priatelia Zeme tvrdia, že EÚ je „zahanbujúco mimo kurzu splnenia medzinárodných záväzkov Kjótskeho protokolu“. Jan Kowalzig, člen kampane za ochranu podnebia v tejto organizácii, povedal: „Ako tieto nové čísla zahanbujúco ukazujú, naši európski lídri sa stále nezobudili na klimatickú krízu. Vlády Európy robia veľké vyhlásenia o svojich záväzkoch znižovania znečistenia skleníkovými plynmi, avšak ministri pre hospodárstvo a priemysel naďalej blokujú alebo oslabujú politické opatrenia, ktoré sa usilujú o prechod k obnoviteľným zdrojom energie, zníženie odpadu alebo zavedenie štandardov palivovej spotreby v automobiloch.“