Euro o krok bližšie

Foto: waɪ.tiː / flickr

Priemerná ročná slovenská inflácia bola do marca 2,2%, o celé percento pod maximálnym limitom prípustným pre vstup do eurozóny (3,2%), konštatoval včera európsky štatistický úrad Eurostat. Slovensko tak splnilo dôležitú podmienku pre pristúpenie k spoločnej mene.

Posledné maastrichtské kritérium, ktorého naplnenie sa musí potvrdiť, je tak deficit verejných financií. Nesmie prekročiť tri percentá HDP. Oficiálny výsledok sa dozvieme v piatok, očakáva sa však pozitívna odpoveď.

Nominálne maastrichtské kritériá by sme tým splnili, hoci oficiálne to potvrdí až správa Európskej komisie a Európskej centrálnej banky začiatkom mája. Prvok nejasnosti tak môže do rozhodnutia európskych inštitúcií o pripravenosti Slovenska na vstup do eurozóny vniesť len hodnotenie „udržateľnosti“ plnenia kritérií, najmä inflácie.

V roku 2006 bola kvôli neudržateľnosti inflácie odmietnutá Litva. Faktom však je, že hoci všetky maastrichtské kritériá plnila, inflácia bola mierne nad stanoveným limitom (2,63%, limit 2,6%).

Inflačné kritérium hovorí, že krajina by nemala infláciou prekročiť za posledných 12 mesiacov priemer troch krajín EÚ s najnižšou infláciou o viac ako 1,5%. Hoci Slovensko zaznamenalo v posledných mesiacoch nárast inflácie, tá spôsobuje problémy v celej Únii – inflácia eurozóny bola v mardci na šestnásťročnom maxime. Dôvodom je najmä zdražovanie ropy a potravín.

Maastrichtské kritériá:

Krajina ašpirujúca na členstvo v eurozóne musí splniť štyri tzv. maastrichtské kritériá:

  • deficit verejných financií za posledný rok pred hodnotením, nesmie presiahnuť 3% HDP a celkový verejný dlh nesmie presiahnuť 60% HDP, alebo musí klesať.
  • priemerná inflácia za posledných 12 mesiacov (meraná podľa HCIP), nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najnižšou infláciou o viac ako 1,5 % bodu
  • priemer trhových úrokových sadzieb dlhodobých vládnych alebo obdobných dlhopisov nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najnižšou infláciou o viac ako 2% body
  • národná mena musí byť dva roky pred hodnotením zapojená do mechanizmu výmenných kurzov (ERM II), počas toho nesmie krajina menu jednostranne devalvovať, hodnota meny nesmie vybočiť z dohodnutého fluktuačného pásma, musí sa pohybovať blízko centrálnej parity a pri vývoji kurzu sa nesmú vyskytnúť vážne napätia