Európa bojuje proti „úniku mozgov“

brain drain

 

Pozadie

Komisia prijala desaťbodový program podpory inovácií. Odpovedala tým na výzvu lídrov EÚ z jarného zasadnutia Európskej rady v marci 2006.

Plán je definovaný ako „široko koncipovaná inovačná stratégia pre Európu, ktorá premieňa investície do poznatkov na produkty a služby“.

Nejde zďaleka o prvý plán stimulácie investícií. Koncom 90. rokov si začala Európa uvedomovať, že v globalizovanej ekonomike nebude schopná konkurovať bez modernizácie svojho hospodárstva – že sa musí stať invenčnejšou, lepšie reagovať na potreby a preferencie spotrebiteľov a viac inovovať.

V roku 2000 prijala Komisia Lisabonskú agendu – v 2005 revidovanú a opätovne spustenú ako Partnerstvo pre rast a zamestnanosť – ktorej cieľom bolo práve zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ vytvorením regulačného a hospodárskeho rámca, ktorý bude vhodnejší pre inovácie, zvýšením investícií do vzdelávania, výskumu a vývoja.

V októbri 2005 predstavila Komisia oznámenie s názvom „Viac výskumu a inovácií“. Pozostávalo s 19 krokov, ktoré kládli vzdelávanie a inovácie do centra európskych politík a financovania.

Podľa Komisie sú však potrebné ďalšie opatrenia, len tak sa Európa stane spoločnosťou s vhodnou klímou pre inovácie.

Otázky

Oznámenie „Inovácie: premena poznatkov na prax“ sa zameriava na premenu Európy na spoločnosť podporujúcu inovácie na strane dopytu aj ponuky. Stanovuje niekoľko prioritných opatrení:

Vytvorenie vzdelávacieho systému podporujúceho inovácie: Európa potrebuje viac lepšie vzdelaných ľudí, inak budú musieť niektoré sektory – ako je IKT – hľadať pracovnú silu v iných krajinách. „Preto od členských krajín žiadame, aby urgentne reformovali svoje vzdelávacie systémy a tým aby vybavili svojich ľudí lepšie pre budúcnosť“, hovorí komisár Verheugen. Medzi riešeniami môžu byť napríklad zintenzívnenie zamerania sa na technologické a vedecké otázky, zakomponovanie predmetov vyučujúcich základy podnikania do systému výučby či podpora mobility a výmeny ideí medzi členskými krajinami.

Prilákanie výskumných pracovníkov vytvorením Európskeho technologického inštitútu: Komisár Verheugen vyhlásil, že vytvorenie takéhoto „centra excelentnosti“, schopného prilákať vysoko kvalitných študentov a výskumníkov, je nevyhnutné pre zníženie „hrozného“ počtu mozgov odchádzajúcich z Európy. „Urgentne potrebujeme program „repatriácie“ európskych výskumníkov a vedcov, aby sa tu vrátili. Ak ich však chceme prilákať naspäť, potrebujeme príslušné inštitúty“, vyhlásil. Cieľom je vytvorenie inštitútu do roku 2012, nie všetky členské krajiny sú však presvedčené o jeho užitočnosti, mnohí vedci sa stavajú jednoznačne proti.

Vývoj stratégie „vedúcich trhov“ vhodných pre rozvoj inovácií: Komisia sa snaží rozvinúť „vedúce trhy“, ktorých cieľom je podpora vývoja a marketingu inovatívnych produktov a služieb. Chce tak identifikovať sľubné nové oblasti, v ktorých môžu verejné inštitúcie pomôcť súkromných investíciám odstránením bariér, stanovením štandardov, zlepšením pravidiel obstarávania, či podporou výskumu. Hlavnými cieľmi budú oblasti zodpovedajúce spoločenskému dopytu – napríklad v doprave, zdravotníctve, vnútornej bezpečnosti, či ekoinovácií.

Stimulácia rastu prostredníctvom verejného obstarávania: Inštitúcie vyhlasujúce obstarávania môžu zohrať dôležitú úlohu pri podpore inovácií, napríklad využitím špecifických, inovačne orientovaných systémov verejného obstarávania.

Štrukturálne zmeny: Komisár Verheugen poukázal, že na prenesenie načrtnutých ideí do praxe musia prejsť členské krajiny štrukturálnymi reformami – a tie môžu byť bolestivé. Dôchodkový systém, zdravotníctvo, ale aj podnikateľské štruktúry sa musia stať „inovatívnejšími a udržateľnejšími“.

Ďalšie kroky

  • 25. september 2006: o oznámení bude debatovať Rada pre konkurencieschopnosť
  • 20. október 2006: európski lídri budú o návrhoch diskutovať na neformálnom summite vo fínskom Lahti.