Európska centrálna banka musí zlepšiť dozor nad zlyhávajúcimi bankami

Sídlo Európskej centrálnej banky vo Frankfurte. FOTO: Pixabay.

Európsky dvor audítorov skúmal úlohu Európskej centrálnej banky pri krízovom riadení najväčších európskych bánk. Kvôli nedostatku informácii zo strany ECB sú však jeho závery a pripomienky zatiaľ len predbežné.

Európsky dvor audítorov (ECA) vyčíta Európskej centrálnej banke (ECB), že kvôli nedostatku informácii nemohol pokytnúť jednoznačné závery ohľadom bankového dohľadu ECB a jej úlohy pri krízovom riadení približne 120 bánk, ktoré sú systémovo dôležité pre eurozónu.

Nedostatok informácií a konflikt záujmov

„Nemôžeme vyvodiť záver o prevádzkovej efektívnosti riadenia tohto procesu v praxi, pretože nám ECB neposkytla dostatočné dôkazy,“ napísali audítori v správe.

Inštitúcia so sídlom v nemeckom Frankfurte je kľúčovým aktérom v bankovej únii, ktorá tvorí rámec EÚ pre bankový dohľad a riešenie krízových situácií bánk na úrovni EÚ.

Úlohou dozornej jednotky Európskej centrálnej banky, Jednotného záchranného mechanizmu (SRM), je zistiť, ktoré európske banky sa nachádzajú v problémoch, ako i zhodnotiť ich plány na riešenie krízy, v ktorej sa ocitli. Keď ECB usúdi, že inštitúcia „zlyháva, alebo pravdepodobne zlyhá“, prevezme zodpovednosť za ich záchranu Jednotná rada pre riešenie krízových situácii (SRB).

Nie je to pritom prvýkrát, čo európski audítori konštatovali komplikovaný prístup k dokumentom Európskej centrálnej banky. Podľa Kevina Cardiffa, člena Európskeho dvora audítorov, ktorý je zodpovedný za správu, je však v tomto ohľade viditeľný istý posun.

„Niektoré požadované informácie ale boli opäť revidované, alebo ich ECB neposkytla v plnom rozsahu.“

Európski audítori chcú skúmať úlohu ECB v gréckych pôžičkách

Európsky dvor audítorov (ECA) trvá na práve skúmať úlohu Európskej centrálnej banky v záchranných pôžičkách pre Grécko. Žiada o prístup k dokumentom, ktoré ECB odmieta vydať.

ECB, naopak, uviedla, že s audítormi spolupracovala a poskytla im „veľký počet dokumentov a vysvetlení“. Niektoré informácie však podľa ECB nie je možné s Dvorom audítorov zdieľať.

Európsky dvor audítorov už v novembri roku 2016 v jednej zo svojich správ upozorňoval na možný konflikt záujmov v ECB. Audítori poukázali na to, že ECB využíva rovnaký personál na vykonávanie dozornej a menovej funkcie.

Dvor audítorov vyjadril „znepokojenie“ z obmedzeného prístupu k niektorým dôležitým dokumentom tiež minulý rok počas auditu Jednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM).

Európska centrálna banka sa vtedy odvolala na Štatút Európskeho systému ochrany bánk, podľa ktorého nemá Dvor audítorov mandát na „skúmanie operačnej efektívnosti riadenia ECB“. Európska centrálna banka preto odmietla poskytnúť požadované informácie k správe, v ktorej EDA skúmala efektivitu záchranných pôžičiek pre Grécko a úlohu ECB v záchranných programoch.

Záchrana španielskej banky

Jednotná rada pre riešenie krízových situácii na seba upútala pozornosť minulý rok, keď po prvýkrát zasiahla pri záchrane španielskej banky Banco Popular. Po hromadnom odchode vkladateľov banka trpela nedostatkom likvidity a v súvahe mala nesplácané úvery v hodnote 37 miliárd eur.

Jednotná rezolučná rada previedla za jedno euro všetky akcie zlyhávajúcej španielskej banky Banco Popular Español S. A. na konkurenčnú banku Banco Santander S. A..

Šéfka SRB Elke König dlho odmietala zverejniť hodnotiacu správu firmy Deloitte, ktorá skúmala, čo viedlo SRB k záveru, že Banco popular „zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá“. Množiace sa výzvy zo strany španielskych orgánov a držiteľov obligácií nakoniec prinútili SRB túto správu zverejniť. Mala by tak spraviť v nasledujúcich dňoch.

https://twitter.com/EUauditors/status/953213247024398336

Správa Deloittu mala za úlohu vyčísliť trhovú hodnotu Banco Popular. Niektoré médiá priniesli informáciu, že podľa najoptimistickejšieho zo scenárov auditu by španielska banka mala kladnú hodnotu 1,3 miliardy eur.

Zmiešaný obraz

Predbežné závery audítorov EÚ ohľadom činnosti ECB pri záchrane bánk preto kvôli nedostatku informácií ponúkajú zmiešaný obraz.

Správa hovorí, že „organizačná štruktúra ECB a zdroje na posudzovanie ozdravných plánov a dohľad nad zlyhávajúcimi bankami sú uspokojivé, a to napriek nedostatkom v počiatočnom plánovaní.  ECB by tiež mala zlepšiť prideľovanie zamestnancov na najnaliehavejšie situácie.“

Proces ECB pre posúdenie plánov ozdravenia bánk audítori označili za „pozitívny“. Prevádzkový rámec ECB pre krízové riadenie zlyhávajúcich bánk má však podľa nich „nedostatky“ pričom „existujú náznaky jeho neefektívneho vykonávania“.

Audítori zároveň upozorňujú, že by sa mali zlepšiť usmernenia pre posudzovanie včasného zásahu u bánk, ktoré sa dostávajú do ťažkej situácie. Zamestnanci ECB by pri hodnotení toho, či niektorá banka zlyháva, mali zároveň pracovať s jasne vymedzenými objektívnymi kriériami a ukazovateľmi.