Európske letiská môžu prísť o pasažierov

Krátka správa

Správa prijatá Parlamentom 11. októbra 2007 konštatuje, že plán Komisie pre boj s preplnenými európskymi letiskami prostredníctvom „optimalizácie existujúcich kapacít“ nebude dostatočne účinným riešením. (EurActiv 25/01/07)

Dopyt po službách leteckých spoločností narastie každý rok o 5,2%, z čoho vyplýva, že v období 2003 – 2025 sa znásobí až 2,5-krát. V praxi to bude znamenať, že minimálne 60 európskych letísk nebude schopných vybavovať požiadavky cestujúcich včas a preprava osôb bude poznačená značnými meškaniami. Takýto nedostatok kapacít „nevyhnutne otvorí trh novým veľkým (podľa štúdie Eurocontrol-u asi 10) a stredne veľkým letiskám (podľa Eurocontrolu asi 15).“

Aj keď Parlament víta fakt, že Komisia kladie dôraz na rozširovanie existujúcich kapacít letísk (prostredníctvom alokácie terminálov a podpory iných letiskových služieb), nabáda Exekutívu EÚ k „učineniu ďalšieho kroku,“ ktorým by malo byť prijatie „Hlavného plánu zlepšenia letiskových kapacít v Európe.“ Dokument by mal byť podľa poslancov prijatý pred rokom 2009 a mal by obsahovať ustanovenia na „podporu koordinácie národných a nadnárodných iniciatív na budovanie nových letiskových kapacít.“

Poslankyňa Anne Jensen (ALDE), ktorá je zároveň autorkou správy, poukazuje: „Letiská sú tak preplnené, že ak sa jedno lietadlo len trochu omešká, dotkne sa to mnohých ďalších letísk. Nedostatok letiskových kapacít nie je preto len národným problémom – je európskym problémom.“

Správa dodáva, že budovanie nových kapacít by mohlo byť rovnako prvým krokom k odvráteniu nezmyselnej produkcie emisií, ktorá vzniká pri upchatí štartovacích a pristávacích rámp. Správa dodáva, že rovnako tiež bude potrebné prijať aj iné opatrenia na podporu schémy obchodovania s emisiami v leteckej doprave, redukcie hluku, novelizáciu zdanenia leteckého benzínu alebo novú kategorizáciu letísk.

Parlament dal pred pár mesiacmi zelenú dohode medzi EÚ a USA o „otvorenom nebi,“ ktorá bola definitívne dojednaná začiatkom roka. Po jej vstupe do platnosti budú odstránené mnohé obmedzenia počtu prepravcov, ktorým je umožnené poskytovať transatlantické lety. Takýto druh liberalizácie však rovnako spôsobí ďalší nápor na preplnené európske letiská.

Dohoda o otvorenom nebi predpokladá ďalšie kolo rokovaní medzi zmluvnými stranami. Ich predmetom by mala byť problematika kabotáže a liberalizácia podmienok vstupu zahraničných investorov do národných leteckých spoločností.

Európska federácia zamestnancov sektora dopravy (ETF) taktiež privítala prijatie parlamentnej správy. Na druhej strane však vyjadrila poľutovanie nad tým, že Parlament a Komisia sa chystajú liberalizovať letecký sektor, teda učiniť krok, s ktorým Federácia nesúhlasí. V súčasnosti platná smernica by mala byť podľa nej doplnená najmä o prvky podporujúce kvalitu zázemia pre poskytovanie služieb a kvalitu pracovného prostredia zamestnancov. ETF sa obáva, že liberalizácia by mohla „zhoršiť už i tak neisté podmienky zaobchádzania s poskytovateľmi služieb.“