Európski audítori: Stav lesov v Únii sa zhoršuje

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Hoci sa lesnatosť v EÚ v posledných 30 rokoch zvýšila, stav lesov sa zhoršuje. Postupy udržateľného obhospodarovania majú zásadný význam na zachovanie biodiverzity a riešenie zmeny klímy v lesoch, tvrdia audítori EÚ. 

Stav lesov v krajinách EÚ sa zhoršuje, a to aj napriek tomu, že lesnatosť v Únii sa za posledných 30 rokoch zvýšila. Vyplýva to zo správy o stratégii lesného hospodárstva EÚ na obdobie 2014 až 2020, ktorú v pondelok zverejnil Európsky dvor audítorov (EDA).

Podľa audítorov postupy udržateľného obhospodarovania majú zásadný význam na zachovanie biodiverzity a riešenie zmeny klímy v lesoch. Upozornili, že v oblastiach, v ktorých má Únia plnú právomoc konať, mohla Európska komisia prijať dôraznejšie opatrenia na ochranu lesov. Dalo sa urobiť viac aj v boji proti nezákonnej ťažbe dreva a zlepšiť opatrenia na rozvoj vidieka v oblasti lesného hospodárstva v oblasti biodiverzity a zmeny klímy.

Financovanie z rozpočtu EÚ určené na zalesnené plochy je nižšie ako financovanie určené na poľnohospodárstvo, hoci plocha pokrytá lesmi a plocha využívaná na poľnohospodárstvo sú takmer rovnaké. EÚ financuje lesné hospodárstvo menej ako jedno percento rozpočtu spoločnej agropolitiky a sústreďuje sa na podporu ochranných opatrení a podporu výsadby a obnovy lesnatých plôch. Financovanie určené na lesné hospodárstvo sa z 90 percent poskytuje prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Tri miliardy stromov a viac dreva v stavebníctve: Čo navrhuje nová stratégia EÚ pre lesy (INFOGRAFIKA)

Európska komisia v polovici júla predstavila Novú stratégiu lesného hospodárstva do roku 2030. Jej hlavným úmyslom je zosúladiť socioekonomické funkcie lesa s novými klimatickými a environmentálnymi cieľmi Európskej únie.

„Lesy majú viac funkcií a slúžia na environmentálne, hospodárske a sociálne účely a stanovenie ekologických hraníc, napríklad na využívanie lesov na výrobu energie, stále prebieha,“ uviedol Samo Jereb, člen EDA zodpovedný za túto správu. Spresnil, že lesy môžu slúžiť ako významný zachytávač uhlíka a pomáhať obmedzovať následky zmeny klímy, ako sú lesné požiare, búrky, suchá a klesajúca biodiverzita, avšak len, ak sú v dobrom stave.

Audítori zistili, že politika EÚ sa zaoberá biodiverzitou a zmenou klímy v lesoch, ale jej dosah je obmedzený. Hoci sa napríklad nariadením EÚ o dreve zakazuje uvádzať nezákonne vyťažené drevo a výrobky z dreva na trh EÚ, k nezákonnej ťažbe dreva dochádza. Členské štáty toto nariadenie presadzujú nedostatočne a chýbajú účinné kontroly, aj na strane eurokomisie. Tá dôsledne nevyužíva diaľkové snímanie (údaje z družíc) na menej nákladné, ale efektívne monitorovanie rozsiahlych lesných plôch.

Nová stratégia Únie pre lesy: Priemyslu sa nepáčia prísnejšie pravidlá pre biomasu

Európska komisia predstaví novú stratégiu lesného hospodárstva. Uniknutý návrh naznačuje, že vnímanie úlohy lesov a biomasy v boji proti klimatickej zmene sa prehodnotí. Mimovládky zmeny vítajú, priemysel je proti.

EÚ už prijala viacero stratégií na riešenie nízkej biodiverzity a ochrany lesov, EDA však zistil, že kvalita ochranných opatrení v lesných biotopoch je aj naďalej problematická. Hoci z 85 percent posúdení chránených biotopov vyplýva zlý alebo nedobrý stav ochrany, cieľom väčšiny ochranných opatrení je zachovanie a nie obnova stavu. Niektoré projekty zalesňovania obsahujú zhluky monokultúr, pričom premiešaním rozmanitých druhov by sa zlepšila biodiverzita a odolnosť voči požiarom, suchu a škodcom.

Audítori dospeli k záveru, že opatrenia na rozvoj vidieka majú na lesnú biodiverzitu a odolnosť proti zmene klímy len malý dosah čiastočne pre skromné výdavky na lesy (tri percentá všetkých výdavkov na rozvoj vidieka) a nedostatkom v koncepcii opatrenia. Vytvorenie plánov obhospodarovania lesov – podmienka na získanie prostriedkov z EPFRV – poskytuje malú istotu, že financovanie bude smerovať na environmentálne udržateľné činnosti. Okrem toho v spoločnom systéme monitorovania EÚ sa nemerajú účinky opatrení v oblasti lesného hospodárstva na biodiverzitu a zmenu klímy.

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter