Experti kritizujú smernicu o odpade

 

Pozadie:

V súčasnosti existuje množstvo smerníc EÚ, ktoré sa týkajú špecifických „prúdov“ odpadu. Vzťahujú sa napr. na použité vozidlá, odpad z elektrických a elektronických zariadení (angl. skratka WEEE), použitých batérií, odpadového kalu a odpadu z balenia (pre plný zoznam legislatívy, týkajúcej sa odpadov, kliknite na túto linku).

V roku 2005 Komisia prezentovala novú tematickú stratégiu k prevencii odpadu a recyklovaniu a navrhla aktualizovanú verziu rámcovej smernice o odpade. Stratégia prehodnocuje a zjednodušuje existujúcu legislatívu v rámci jednotného a obsiahleho rámca (pozri EurActiv, 21. december 2005).

Otázky:

Hlavnými prvkami návrhu Komisie sú:

  • prístup životného cyklu: Stratégia navrhuje pozrieť sa za znečistenie, spôsobené odpadom, aby došlo k zohľadneniu jeho potenciálneho použitia pri trvalo udržateľnom používaní prírodných zdrojov a surovín. Tento aspekt je riešený v súvisiacej stratégii o trvalo udržateľnom používaní prírodných zdrojov (EurActiv, 21. december 2005).
  • prevencia: Od členských štátov sa vyžaduje, aby rozvinuli národné politiky na prevenciu odpadu a podávali o nich každé tri roky správy
  • zjednodušenie existujúcej legislatívy: Toto je hlavnou prioritou, ktorá by sa použila spolu s princípmi Komisie v rámci jej iniciatívy „lepšieho regulovania“
  • ciele: Nová stratégia neprichádza so špecifickými cieľmi, týkajúcimi sa recyklovania odpadu alebo prevencie, ale ponecháva na členské štáty, aby si nejaké dali, ak chcú.
  • spaľovanie: Revízia smernice IPPC (z angl. Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania) by mala stanoviť kritérium, podľa ktorého by sa posudzovalo zlepšenie energetickej úspory z mestských spaľovní. Komisia tvrdí, že nové kritérium efektivity energie „určí, či môže byť spaľovňa identifikovaná ako zariadenie, zachytávajúce energiu alebo zariadenie, ktoré ju používa“

Pozície:

Panel, zorganizovaný Centrom pre európske politické štúdie (CEPS) sa pokúšal posúdiť to, či predstavujú stratégie na prevenciu a recykláciu odpadu bod zvratu.

Timo Mäkelä, riaditeľ pre trvalo udržateľný rozvoj a integráciu v riaditeľstve Komisie pre životné prostredie, povedal, že nový prístup k odpadovej politike musí byť vnímaný skôr ako „evolúcia než revolúcia“ a buduje na to, čo už existuje.

„Prúdy“ odpadu, povedal, ostanú tak, ako sú s tým, že existujúca hierarchia „zväčša“ ostane tá istá ako v pôvodnej smernici z roku 1975. Hierarchia odpadov znamená poradie možností manažmentu odpadu vo vopred definovanom usporiadaní, pričom najlepšou možnosťou je v prvom rade znížiť množstvo produkovaného odpadu (prevencia odpadu). Po nej nasleduje opätovné použitie pred recykláciou, ktorá je však preferovaná pred spaľovaním. Uskladnenie na skládke je najmenej priaznivou možnosťou.

Podľa Mäkelu sa nové aspekty návrhov vzťahujú na štandardy manažmentu odpadov a prístupu k životnému cyklu, založenom na prevencii. „Doposiaľ tu bolo príliš mnoho myslenie smerom zhora-nadol,“ povedal Mäkelä a dodal: „To, čo potrebujeme, je prístup smerom zdola-nahor, od členských štátov ku Komisii.“ Podľa Mäkelu je najdôležitejšie zvýšiť dôveru v štandardy EÚ (napr. týkajúce sa kompostovania) a zriadenie rovného hracieho poľa pre operátorov z prostredia biznisu.

Spravodajcom k rámcovej smernici pre odpad v Európskom parlamente bola Caroline Jacksonová (EPP-ED, Veľká Británia), ktorá bola veľmi kritická k návrhom Komisie, tvrdiac, že neposkytujú kľúčové definície, napr. v otázke prístupu životného cyklu. „Neexistuje jeho opis alebo definícia v žiadnom dokumente,“ povedala Jacksonová a dodala, že by sa nepokúšala o návrh definície v Parlamente. Dôsledkom toho je stále nejasná situácia, pokiaľ ide o to, ako sa členské štáty pohnú od 5-fázovej hierarchie odpadu, pretože to musí byť opodstatnené za podmienky, že je to založené na prístupe životného cyklu. „Musia členské štáty požiadať o to, aby sa mohli odchýliť (od hierarchie odpadu),“ spýtala sa? A ak áno, ku komu by mali zaslať žiadosť? Ďalší problém leží v narysovaniu jasnej čiary medzi odpadom, ktorý je možné vnímať ako zdroj, odpadom, ktorý môže byť recyklovaný a odpadom, ktorý musí byť uskladnený.

Jacksonová tiež poukázala na prílohu k smernici (Príloha II, článok R.1), ktorý sa týka používania odpadu ako prostriedku na tvorbu energie, napr. v mestských spaľovacích zariadeniach. Prevádzkovatelia spaľovní, povedala, majú dlhodobé zmluvy s miestnymi úradmi a „nemajú poňatie o tom, či spaľovanie má byť poňaté ako znovuzískavanie alebo odstránenie“ podľa textu revidovanej smernice. Komisia, povedal Jacksonová, nevyprodukovala v tejto otázke posudok dopadu, ako je to normálne vyžadované.

Erika Minková, riaditeľka pre životné prostredie európskej divízie výrobcu kartónov Tetra Pack, povedal, že dobrovoľné korporatívne programy sú dostatočné a viac európskej legislatívy netreba. „Posúdenia životného cyklu už existujú v biznise ako štandardný nástroj,“ povedala, hovoriac za Alianciu pre nápojové kartóny a životné prostredie (ACE). Povedala tiež, že členské spoločnosti ACE sú už lídrami v trvalo udržateľnom lesnom manažmente s tým, že 100% papiera, používaného pri balení, pochádza z certifikovaných lesov.

ACE je skeptické, pokiaľ ide o stanovovanie cieľov pri prevencii odpadu či už na národnej úrovni alebo úrovni EÚ a Minková tvrdí, že sa to môže zmeniť na neproduktívne byrokratické nástroje. Kritizovala „nedostatok efektívnych vodítok EÚ“, pokiaľ i de o fiškálne nástroje na podporu odpadovej politiky a povedala ešte, že národné opatrenie môžu viesť len k fragmentácii trhu EÚ so sekundárnymi surovinami.

Melissa Shinnová, vyššia úradníčka pre odpad, produktovú politiku a prírodné zdroje v Európskom environmentálnom úrade – federácii environmentálnych mimovládnych organizácií – varovala pred nedostatočne harmonizovanou definíciou toho, ako merať odpad. „Mohli by sme skončiť s 25-imi rôznymi súbormi spôsobov toho, ako merať prevenciu odpadu,“ a dodala, že „musíme mať harmonizovaný spôsob, ako posudzovať pokrok.“ Dobrým východiskovým bodom by podľa nej mohlo byť oddelenie produkcie odpadu od ekonomického rastu. Shinnová tiež privítala skutočnosť, že 5-fázová hierarchizácia odpadu je v Rade „nádejne hotovou vecou“. Povedala však tiež, že implementácia by sa mohla ukázať zložitou a že z nej nebola urobená v texte revidovanej smernice povinná požiadavka.

Ďalšie kroky:

  1. 27. jún 2006: Rada ministrov možno prijme tematickú stratégiu a odsúhlasí: definície odpadu, hierarchiu odpadu, prístup životného cyklu

  1. 10. október 2006: Očakáva sa hlasovanie o rámcovej smernici o opadoch vo výbore EP pre životné prostredie (prvé čítanie)

  1. 14. november 2006: Očakáva sa hlasovanie v pléne EP o rámcovej smernici o odpadoch v prvom čítaní

  • Koniec roka 2006: Možná dohoda v Rade o rámcovej smernici o odpadoch pod predsedníctvom Fínska (prvé čítanie)