Experti: Ženy budú niesť čoraz väčšie bremeno

Zdroj: Flickr

„Trh nie je [rodovo] neutrálny mechanizmus, ale spoločenská inštitúcia, ktorou je artikulovaná a vykonávaná moc,“ uviedla počas svojho vystúpenia na seminári Rodová perspektíva v ekonómii Gabriela Michalitschová z Ekonomickej univerzity vo Viedni.  

Podľa štatistík ekonomicky aktívne ženy okrem platenej práce počas pracovnej doby – 25 hodín týždenne vykonávajú aj neplatenú prácu, ktorá zahŕňa starostlivosť o domácnosť, deti a starších. Muži sa týmto činnostiam venujú priemerne 7 hodín týždenne. Takmer 80 % celkovej neplatenej práce robia ženy.

Podľa profesorky Michalitschovej táto distribúcia neplatenej práce nie je len dôsledkom tradície, ale ide aj o čisto hospodárske dôvody. Ženy zarábajú oveľa menej ako muži a väčšina domácností si nemôže dovoliť stratiť príjem muža pre starostlivosť napríklad o dieťa. Priemerný rozdiel v hrubej hodinovej mzde je 17 % (EÚ) respektíve 24 % (Slovensko). Napríklad v Nemecku ženy zarábajú 60 % mužského príjmu. „Ženy majú len dve tretiny možností, čo majú muži v snahe získať zdroje na ekonomickú nezávislosť.

Okrem toho ženy čelia vertikálnej aj horizontálnej segregácii. Len 11 % žien je vo vedúcich pozíciách verejne známych spoločností. Na Slovensku je to 18 %, čo je však spôsobené tým, že takých firiem u nás funguje menej. Okrem toho sa stále stretávame s horizontálnou segregáciou, čiže typicky ženskými pozíciami a sektormi.

Mitchelová poukázala aj na to, že vplyvom deregulácie pracovného trhu sa síce zvýšila zamestnanosť žien, no vstupujú najmä do čiastočných úväzkov, ktoré  väčšinou nie sú pokrývané sociálnym zabezpečením. Priemerne tretina Európaniek (4,5 % Sloveniek) pracuje menej ako 40 hodín týždenne.

Ako dôvod väčšinou uvádzajú, že domáca práca im nedovoľuje pracovať alebo nevedia získať zamestnanie na plný úväzok. Druhá možnosť vedie potom do takých extrémov, keď má žena viac čiastočných úväzkov. Muži kontrastne ako dôvod, prečo nevstupujú do plného úväzku uvádzajú vzdelávanie či autonómiu osobného času.

Profesorka poukázala, že negatívnym dôsledkom tohto stavu je nízky príjem žien, veľká neistota a nezabezpečenie a mizivé kariérne možnosti. Dôsledkom toho sú ženy vystavené oveľa viac riziku chudoby ako muži – najmä pokiaľ ide o vyššie vekové kategórie. Napríklad na Slovensku v skupine starších ako 65 rokov chudoba hrozí 11 % žien a 4 % mužov. Michalitschová počas svojho vystúpenia ako možné riešenie uviedla progresívnu daň z príjmu, ktorá je podľa jej slov pre ženy vhodná.

Napriek tomu, že si neplatená práca alebo starostlivosť vyžaduje kompetencie, zručnosti, vzdelávanie, čas a snahu a mohla by byť považovaná za prácu, je ťažko kvantifikovateľná a preto nie je zahrnutá do HDP, vysvetlila doktorka Anna Zachorowska-Mazurkiewiczová z Jagiellonskej univerzity v Krakove.

„Ľudia, ktorí doma pracujú ako opatrovatelia aj na plný úväzok nie sú definovaní ako pracujúci. Dokonca aj keď ide o službu poskytovanú na základe zmluvy, starostlivosť je podhodnotená, neregulovaná, nezabezpečená a vykorisťovaná,“ vysvetlila.

Daniel Gerbery z Inštitútu pre výskum práce a rodiny súhlasil s vystupujúcimi, že starostlivosť je produktívnou prácou. „Starostlivosť o deti má značný vplyv na postavenie mužov a žien na trhu práce, ale aj v iných oblastiach života.“ Podľa neho je v súčasnosti je na jednej strane potreba zvýšenia pôrodnosti pre negatívny demografický vývoj, na druhej strane však odrádza strach zo straty príjmu. Štáty by podľa neho mali venovať viac pozornosti výskumu starostlivosti o deti do dvoch rokov a tiež dizajnu rodičovskej dovolenky. „Vnikla totiž diera medzi tým ako sa mení spoločnosť a prijatými politickými rozhodnutiami,“ dodal.

Podľa Jarmily Filadelfiovej z Inštitútu pre verejné otázky sa na Slovensku otvárajú nožnice medzi reálnym počtom detí a ideálnym počtom detí pre finančné a rezidenčné problémy. Rodiny starnú a zmenšujú sa. "V budúcnosti bude pravdepodobne nutné siahnuť po pracovnej sile medzi rodičmi s rodičovskými povinnosťami." So starnúcou populáciou však okrem nedostatku pracovnej sily hrozí aj viac bremena na pleciach žien, keďže starostlivosť o starších je primárnou zodpovednosťou žien. „Stále viac budú konfrontované s dvojitým bremenom.“

Oľga Pietruchová zo Ženskej loby Slovenska uviedla, že rodová rovnosť nebola prioritou pri prijímaní opatrení v rámci reakcie na hospodársku krízu – „90 % slovenského protikrízového balíčka bolo zameraných na odporu mužských pracovných miest". Ženy sú podľa Pietruchovej v čase krízy považované za neobmedzený zdroj neplatenej práce a teda šetrenia verejných výdavkov, keďže ženy nahrádzajú sociálne služby.

Okrem toho negatívnym dôsledkom krízy je aj ich nižšia citlivosť voči sexuálnemu násiliu, zvýšený výskyt domáceho násilia a nárast prostitúcie. „Strata práce muža, zdôrazňuje význam práce ženy, ale odkrýva aj jej znevýhodňovanie,“ uzavrela.

Uvedení odborníci vystúpili v rámci seminára, ktorý bol prvým podujatím svojho druhu o rodovom rozmere ekonomiky. Zorganizoval ho ASPEKT a FES Bratislava v spolupráci so Zastúpením Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave.