Fakty a mýty o európskom rozpočte ako ich vidí Európska komisia

Krátka správa:

Európska komisia chce reformovať 20 rokov starú štruktúru rozpočtu. Výsledkom by mala byť “zmena myslenia” a “svieža forma” často kritizovaného dokumentu. Brusel vyzýva všetkých záujemcov na miestnej, regionálnej, národnej či európskej úrovni, aby sa zapojili do širokej diskusie a zasielali svoje pripomienky a názory do 15. apríla 2008 na adresu budget-review@ec.europa.eu

Komisia hovorí o “výnimočnej príležitosti, ktorá sa vyskytne raz za generáciu” a ktorá má pomôcť prehodnotiť prístup rozpočtu k európskym prioritám v meniacom sa prostredí 21. storočia. Brusel však upozorňuje, že kompletná zmena štruktúry sedem-ročného finančného rámca a detailné prepracovanie štruktúry rozpočtu bude až úlohou nasledujúcej komisie v roku 2011.

Prvý vklad do odštartovanej celoeurópskej diskusie urobila samotná komisia. Zverejnila zoznam faktov a mýtov o rozpočte EÚ:

Mýtus 1: “EÚ rozpočet tvoria nedemokratickým spôsobom eurokrati v Bruseli a míňa sa bez akejkoľvek kontroly”

Fakt: Celý proces je plne demokratický a transparentný. Rozpočet schvaľuje Rada a Európsky parlament. Členské štáty spravujú až 76% všetkých výdavkov.

Mýtus 2: “Nedávne rozšírenie EÚ rozpočet neúmerne nafúklo”

Fakt: Relatívny objem rozpočtu klesol v posledných rokoch: z 1,05% hrubého národného produktu (HNP) v rokoch 1993 – 1999 na 0,94% HNP v období 2000 – 2006. V roku 2005 získali nové členské štáty 9,1 mld eúr, čo predstavuje 9,4% z celkového rozpočtu pre EÚ 25.

Mýtus 3: “Štruktúra rozpočtu sa za 20 rokov nezmenila a väčšina peňazí sa míňa na spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP)”

Fakt: V prvom období finančného rámca 1988 – 1992 dosahovali výdavky na SPP takmer 61% rozpočtu. Do roku 2013 sa výdavky na tradičnú SPP, bez rozvoja vidieka, znížia na 32%. Financovanie iných politík – konkurencieschopnosť, zahraničné vzťahy, rozvoj vidieka – bolo pred 20 rokmi veľmi nízke, len na úrovni 7% rozpočtu. Nová koncepcia im do roku 2013 priznáva nárast na 26%.

Mýtus 4: “Každý občan prispeje do európskej pokladne ročne 1000 eúr”

Fakt: Rozpočet na rok 2006 predstavoval 106,6 mld. eúr, to v prepočte na 464 miliónov Európanov znamená 230 eúr na hlavu ročne.

Mýtus 5: “Pri rozpočte neexistuje žiadna reálna zodpovednosť”

Fakt: Hospodárenie s EÚ rozpočtom kontroluje Dvor audítorov. Preveruje, či všetky platby boli správne, opodstatnené, či boli vybratí najefektívnejší dodávatelia a pod. Väčšina chýb, ktoré odhalil, sa týkali fondov spravovaných na národnej úrovni.

Mýtus 6: “Účtovníctvo EÚ nespĺňa národné štandardy v členských štátoch”

Fakt: Európske štandardy sú o veľa prísnejšie ako normy aplikované len na súkromný sektor – tie preverujú len účtovné knihy.