Finančné vzdelávanie je v kurze

Pozadie:

Európska komisia vydala v decembri 2007 správu o finančnom vzdelávaní. Zdôrazňuje ekonomický, sociálny a celospoločenský význam finančnej gramotnosti a navrhuje niekoľko opatrení. Poskytovateľom finančného vzdelávania predstavuje základné princípy, podľa ktorých môžu postupovať.

Vznik expertnej komisie je jednou z iniciatív navrhnutých správou EK o finančnom vzdelávaní.

Otázky:

Novovzniknutá komisia by mala mať maximálne 25 členov zo súkromného i verejného sektora, zástupcov finančnej sféry, spotrebiteľov a akademikov. Podmienkou sú relevantné vedomosti a praktické skúsenosti s finančnými službami. Cieľom tohto odborného zoskupenia bude podeliť sa o osvedčené postupy v oblasti finančného vzdelávania, ich  presadzovanie, pomoc Komisii pri zisťovaní prípadných problémov pri poskytovaní tohto vzdelávania, monitorovanie výkonu a výsledkov finančného vzdelávania.

Komisia sa bude stretávať dvakrát ročne v Bruseli. Jej členovia budú volení na trojročné obdobie s možnosťou predĺženia. Nominovať kandidátov je možné do 13. júna 2008.

Význam finančnej gramotnosti sa s komplexnosťou finančného trhu a jeho produktov stále zvyšuje. Jej úroveň na Slovensku je však nedostatočná. Podľa prieskumu Slovenskej bankovej asociácie si až 84% respondentov nevybralo z dvoch ponúk tú najvýhodnejšiu. Väčšina (63%) ľudí v prieskume sa domnieva, že finančné vzdelávanie je pre nich potrebné.

Závažnosť tohto problému pripomínajú súčasné ťažkosti na hypotekárnom trhu v USA. Mnohí spotrebitelia si vzali hypotéky presahujúce ich možnosti splácania. Čiastočnou príčinou bolo aj nedostatočné porozumenie a vyhodnotenie podmienok hypotéky.

Štúdiou vykonanou spoločnosťou VISA sa zistilo, že rodičia pri svojich deťoch zaraďujú získanie osobných finančných znalostí na druhé miesto hneď za osobnú bezpečnosť.

Slovenské ministerstvo financií tiež priznáva, že spotrebitelia sú vo vzťahoch s finančnými inštitúciami znevýhodnení – sú pod tlakom reklamy, produkty a služby sú stále zložitejšie a nemajú dostatočné znalosti o fungovaní finančného trhu. Ministerstvo preto považuje za „čoraz naliehavejšie“ prijať lepšiu ochranu klientov a „odstrániť informačný a odborný náskok, ktorý majú poskytovatelia finančných služieb.“ Preto vypracovalo vecný zámer zákona o ochrane práv spotrebiteľa na finančnom trhu, ktorý aktuálne prešiel pripomienkovým konaním.

Správa Komisie vymenúva najčastejšie problémy spotrebiteľov na finančnom trhu:

  • Finančné záležitosti sú ťažko zrozumiteľné
  • Ľudia preceňujú svoje vedomosti o finančných službách
  • Spotrebitelia nevedia plánovať do budúcnosti a vyberú si produkty, na ktoré nestačia

EK zdôrazňuje, že finančná gramotnosť má výhodu nielen pre spotrebiteľov, ktorí tak znižujú riziko upadnutia do nadmernej zadĺženosti a môžu zvyšovať svoju osobnú prosperitu, ale aj pre samotné hospodárstvo. Zvyšuje sa finančná stabilita v krajine, podporujú sa bezpečnejšie investície a môže sa predísť situáciám, ako bol otras amerického hypotekárneho trhu v lete 2007 a následná globálna finančná kríza.

Najlepší systém finančného vzdelávania majú Veľká Británia, Nemecko a Rakúsko. Z nových členských štátov Komisia vyzdvihuje ako dobrý príklad Poľsko, kde funguje osem vzdelávacích projektov najmä na školách. Na Slovensku Komisia identifikovala tri projekty finančného vzdelávania, ktoré sa zameriavajú najmä na deti a mládež.

Pozície:

Správa EK o finančnom vzdelávaní: „Finančné vzdelávanie umožňuje jednotlivcom lepšie porozumieť finančným produktom a pojmom a rozvinúť si zručnosti potrebné na zlepšenie svojej finančnej gramotnosti, to znamená uvedomiť si finančné riziká a príležitosti a pri výbere finančných služieb rozhodovať sa so znalosťou veci. Ide o celoživotnú záležitosť.“