Globálny obchod a sociálna politika

Krátka správa

Štúdia „Obchod a zamestnanosť: výzvy pre výskum politík“, publikovaná 19. februára 2007. má za cieľ poskytnúť nezúčastnený pohľad na vzťah medzi obchodom, zamestnanosťou a sociálnou politikou.

Dokument je výsledkom spolupráce Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Tvrdí, že medzi medzinárodným obchodom, zamestnaneckou a sociálnou politikou prebieha interakcia a väčšia koherentnosť politík v týchto troch oblastiach môže pomôcť zabezpečiť, aby „mali reformy (medzinárodného) obchodu značne pozitívny dopad na rast aj zamestnanosť“. Správa preto žiada výskum, ktorý by podporil formuláciu efektívnejšej a koherentnej politiky, ktoré by pre všetkých maximalizovali výhody globálneho obchodu.

Štúdia naznačuje, že globalizácia môže byť výhodná pre väčšinu pracovníkov, ako v rozvojových, tak aj rozvinutých krajinách. Podmienkou je vhodná hospodárska politika. Súčasne však „to nemusí byť dobré pre všetkých pracovníkov a netreba ignorovať distribučné dopady (globalizácie)“. Výsledky tiež ukazujú, že neexistuje zhoda v tom, ako majú vyzerať správne redistribučné politiky v globalizovanom svete.

Dvaja európski komisári – Mandelson a Špidla – výsledky privítali: „Lepšie porozumenie vzťahu medzi (medzinárodným) obchodom a zamestnanosťou je kľúčové pre efektívny boj s nerovnosťou, podporu slušného zamestnania pre všetkým, a pre posilnenie sociálnej dimenzie globalizácie“, tvrdí komisár pre sociálne záležitosti a zamestnanosť Vladimír Špidla.

Podľa komisára pre obchod Petera Mandelsona štúdia podporuje nedávne iniciatívy EÚ pre podporu obchodnej a zamestnaneckej politiky a maximalizáciu sociálnych prínosov z medzinárodného obchodu.