Je HDP prekonaný ukazovateľ?

Pozadie:

Hrubý domáci produkt ako indikátor ekonomickej úrovne krajiny vznikol počas hospodárskej krízy v tridsiatych rokoch 20. storočia. HDP je súčtom hodnoty všetkých obchodovaných statkov (tovary a služby), ktoré sa v krajine za rok vyprodukovali.

Európska komisia sa prikláňa k tvrdeniu viacerých expertov, že samotné HDP nemôže vypovedať o výkone a úrovni modernej krajiny. Nezohľadňuje totiž sociálny a environmentálny aspekt spoločnosti. Navyše, väčšina bohatstva, ktoré krajina tvorí, sa často sústreďuje v rukách menšinovej elity.

Preto sa názory prikláňajú k modelu HDI indikátora (Human development index), ktorý vypracováva OSN. Do kalkulácie zahŕňa aj priemernú dĺžku života, dostupnosť vzdelania, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, sociálnu sieť a iné nefinančné faktory.

Otázky:

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas potvrdil, že komisia pripravuje stratégiu “Posun za hranice HDP.” Výsledkom by mal byť nový indikátor na meranie spoločenského progresu za hranicami tradičných ekonomických štatistík, ktoré tvoria HDP. Dôraz by sa kládol na sociálne a environmentálne aspekty. Je to súčasť globálneho odhodlania viacerých organizácií (EÚ, OSN, Islamská koferencia…)

Dobrým príkladom je HDI index, ktorý meria celkovú kvalitu života v krajine. Do výpočtu zahŕňa HDP na hlavu, ale aj  priemernú dĺžku života, či úroveň vzdelávania. Dokazuje, že vysoký ekonomický rast neznamená automatické zvyšovanie kvality života. Slovensko patrí v ekonomickom raste medzi svetových tigrov, ale v rebríčku kvality života skončilo za väčšinou krajín EÚ. Lepšie umiestnenie dosiahli aj také štáty ako Čile, Argentína, Poľsko a Maďarsko.

HDI index v r. 2006 HDP per capita v US dolároch
1. Nórsko 38 454
2. Island 33 051
3. Austrália 30 331
4. Írsko 38 827
5. Švédsko 29 541
6. Kanada 31 263
7. Japonsko 29 251
8. USA 39 676
9. Švajčiarsko 33 040
10. Holandsko 31 789
27. Slovinsko 20 939
30. Česká republika 19 408
42. Slovensko

14 623

Pravicoví ekonómovia považujú HDI index za príliš subjektívny. Poukazujú na problém určiť,  ktoré faktory definujú kvalitu života a ktoré už nie. Následné nastavenie vzorca na výpočet HDI je spochybniteľné. HDP má výhodu, že stojí na “tvrdých číslach,” ktoré sa nedajú ľubovoľne dopĺňať ani rôzne interpretovať.

Európska komisia je odhodlaná ustúpiť od príliš technokratického posudzovania ekonomiky (HDP) a prihliadať viac na úroveň prírodných zdrojov, ľudského a sociálneho kapitálu krajiny (HDI).

Pozície:

Stavros Dimas, eurokomisár pre životné prostredie: “Aj keď sa všeobecne tvrdí, že čím viac sú ľudia bohatší, tým sú šťastnejší a tým kvalitnejší je ich život, ekonomické bohatstvo nie je všetko. Kvalita života závisí aj od toho, aké potraviny jete, aký máte prístup k zdravotnej starostlivosti, aká je kvalita vzdelávania… HDP nemeria kvalitu života a sociálny štandard.”

Joaquín Almunia, eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti: “HDP je pozostatok z 30-tych rokov, ktorý neberie do úvahy udržateľnosť spotreby.”

Leslie Harris, Centrum pre regionálnu politiku a rozvoj: “HDP je nezmyselné, pokiaľ nie je založené na udržateľných zdrojoch. Nie je to indikátor kvality života ale použitia bohatstva, spotreby.”

Martin Chren, Nadácia F.A. Hayeka: Pripúšťa, že HDP nezahŕňa všetky aspekty spoločnosti, ktoré vyjadrujú kvalitu života, ale stojí na “tvrdých dátach.” HDI považuje za ukazovateľ s nízkou výpovednou hodnotou. Je presvedčený, že aj keď “možno bohatší bohatnú rýchlejšie, bohatnú aj chudobní,” čo sa deje len vďaka ekonomickému rastu (HDP). “Radšej by som bol chudobný v bohatej krajine, ako stredná vrstva v chudobnej krajine,” uzavrel svoju argumentáciu.