Informačné technológie by mohli zabrániť ďalšej finančnej kríze

Európska únia podporila výskum a vývoj softvérovej platformy EURACE, ktorá dokáže simulovať a predpovedať budúci ekonomický vývoj. Je postavená na základe technológie virtuálnej simulácie FLAME, ktorá sa využíva i pri filmovej počítačovej animácii.

„Tento prvotriedny európsky výskum nám pomôže prejsť od ekonomiky pera a papiera k ekonomike superpočítačov,“ uviedla Viviane Redingová, komisárka zodpovedná za informačnú spoločnosť a médiá. „Výsledky tohto výskumného projektu doplnia tradičné hospodárske štatistiky a prognózy správania hospodárskych subjektov, keďže umožnia lepšie testovať dosahy politiky na ľudí už vo fáze prípravy. Očakávam, že výskumní pracovníci pracujúci pre vlády a národné výskumné ústavy budú konať rýchlo, aby subjekty prijímajúce rozhodnutia mali tento nástroj k dispozícii čo najskôr."

Hodnota vývoja softvéru na hospodársku simuláciu dosiahla 2,5 mil. eur. Prostriedky vyčlenila Komisia z rozpočtu na výskum technológií. Myšlienka projektu sa zakladá na pozorovaní, že tradičná ekonómia nedokáže identifikovať prípadný krízový domino efekt a nedokáže do analýzy zahrnúť príliš širokú paletu premenných.

Softvér beží na vysoko výkonných počítačoch, ktoré umožňujú veľký rozsah simulácie a virtualizácie. Súčasne sa k dátam dá dostať cez štandardné osobné počítače.

Výskumný projekt trval tri roky a zúčastnili sa na ňom ekonómovia a informatici z ôsmich univerzít z Talianska, Francúzska, Nemecka, Turecka a Spojeného kráľovstva.