Je Sternov prehľad príliš panikársky a nekompetentný?

odlesňovanie

Pozadie:

Prehľad spracovaný pod vedením bývalého hlavného ekonóma Svetovej banky, objednaný a publikovaný britskou vládou, mal na európskych politických lídrov podobný účinok, ako film „Nevhodná pravda“, ktorý použil vo svojej kampani americký prezidentský kandidát Al Gore.

Predseda vlády Tony Blair nazval Sternov prehľad „najdôležitejšou správou o budúcnosti“ a minister financií Gordon Brown sa s ním plne stotožnil. Francúzska vláda dokument tiež podporila  a podotkla, že autori podobnej správy nazvanej „Factor Four“, ktorá bola publikovaná vo Francúzsku, dospeli k podobným záverom ako Stern.

Obsah:

Avšak nie každý dokument uvítal. Na Sternov prehľad ihneď zaútočili „klimatickí skeptici“, ktorí spochybňujú jeho vedeckú hodnotu a výpočty nákladov. Na druhej strane ekologickí aktivisti tvrdia, že Sir Nicholas Stern podhodnotil náklady na boj s klimatickými zmenami.

Hlavným posolstvom správy je, že riešenie problému klimatických zmien bude 20 krát lacnejšie, než nečinnosť. Správa preto podporuje iniciatívy ako obchodovanie s emisiami a kroky vedúce k energetickej efektívnosti.

Štúdie o nákladoch klimatických zmien vždy musia obsahovať aj množstvo ekonomických údajov a preto je zložité ich presne zhodnotiť.

Okrem toho by médiá vzrušene komentujúce Sternov prehľad, mohli čeliť kritike, že sú politicky motivované, keďže súčasná vláda T. Blaira sa dostáva pod rastúci tlak zo strany lídra britských konzervatívcov Davida Camerona, v súvislosti s ekologickými otázkami.

Pozície:

Americká vláda, ktorá nepodpísala Kjótsky protokol, znižuje význam Sternovho prehľadu a označuje ho len za jednu z mnohých správ o nákladoch na zmierňovanie klimatických zmien. Hovorcovia Bushovej administratívy poukazovali na obrovské investície, ktoré vláda USA vynakladá na nové technológie, prispievajúce k riešeniu problému klimatických zmien.

OPEC, organizácia krajín vyvážajúcich ropu, označila Sternov prehľad za „zavádzajúci“. Mohammed Barkido, generálny tajomník OPEC-u povedal: „Zmierňovanie klimatických zmien a prispôsobovanie sa môže byť úspešne dosiahnuté len na princípoch spoločnej zodpovednosti a uznávaných možností, a nie na základe predpovedí, ktoré nemajú vedecké ani ekonomické základy, tak ako to vidíme na príklade správy z Londýna.“

Wall Street Journal nazval Sternov prehľad „spolitizovanou konštrukciou“ a prirovnal ho ku „Kodanskému konsenzu“ dánskeho ekonóma Björna Lomborga. Podľa Wall Street Journal „existujú oveľa naliehavejšie a oveľa menej špekulatívne problémy, ktoré vieme riešiť, ak použijeme správne metódy. „Kodanský konsenzus“ neprichádzal so strašidelnými novinovými titulkami, ale zlepší životy mnohých ľudských bytostí vo svete.“ Kodanský konsenzus je projektom, ktorého cieľom je vytvoriť politické priority pre postupujúci svetový blahobyt.

Podnikateľ v oblasti využívania solárnej energie, Jeremy Leggett, vo svojom blogu v denníku Guardian, kritizoval Sternov prehľad, že nie je „dostatočne tvrdý“ a „podceňuje rozsah problému“.

Jeden z najrenomovanejších odborníkov v otázkach nákladov klimatických zmien, Richard Tol, spracoval podrobnú, štvorstranovú kritiku Sternovho prehľadu. Tol hovorí, že Stern používa iba tie najpesimistickejšie dopadové štúdie, vychádza z príliš nízkych hodnôt a nemá skutočnú analýzu nákladov a výnosov. Nazýva preto prehľad „panikárskym a nekompetentným“. Tol tvrdí: „Nehovorím, že klimatické zmeny nie sú problémom, ani že objemy skleníkových plynov nie je potrebné znižovať. Existujú veľmi výrazné argumenty v prospech nutnosti obmedzovania ich objemu. Avšak nepodložené analýzy, ako je Sternov prehľad, iba prispievajú k skepticizmu ohľadne klimatických zmien.“

Ďalšie kroky:

  • V Nairobi sa 6. novembra začala medzinárodná konferencia o klimatických zmenách  potrvá až do 17. novembra. Zúčastní sa na nej viac ako 6 tis. delegátov vrátane hláv štátov a ministrov, ktorí budú diskutovať o budúcnosti medzinárodnej spolupráce v oblasti klimatických zmien.